ކ. މާލެ
|
10 ފެބްރުއަރީ 2022 | ބުރާސްފަތި 16:26
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް އަދި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް އަދި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
241 ކޮމިޓީ
އިންޑިއާ އައުޓް ހަރަކާތަށް ފަންޑުކުރަނީ ކޮންބައެއްކަން ވަނީ ދެނެގަނެވިފައި - ސީޕީ ހަމީދު
 
މި ހަރަކާތުގެ މަގުސަދާ ގުޅޭގޮތުން ފުލުހުން ބެލި ބެލުމުން 6 ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިފައިވޭ
 
ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދެއްގައި ހަތިޔާރާއެކު އެހެން ދައުލަތެއްގެ ސިފައިން ތިބިކަން ފާހަގަކުރެވިފައެއް ނެތް
 
ޓްރާންސް ނޭޝަނަލް ކްރައިމް ހުއްޓުވުމާއި، ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ޖެހެނީ އެހެން ދައުލަތްތަކާއި ގުޅިގެން

އިންޑިއާ އައުޓް ހަރަކާތަށް ފަންޑުކުރަނީ ކޮން ބައެއްކަން ދެނެގަނެވިފައިވާކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިދިކޮޅުން ހިންގާ އިންޑިއާ އައުޓް ހަރަކާތުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތަށް އޮތް ނުރައްކާ ދެނެގަތުމަށް 241 ކޮމިޓީން ކުރިއަށް ގެންދާ ދިރާސާއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވުމަށް ވަޑައިގެން ސީޕީ ހަމީދު ވިދާޅުވީ، އިންޑިއާ އައުޓް ހަރަކާތަށް ފަންޑުކުރާ މީހުން މިލިއަނުން ޚަރަދުކޮށްގެން ހިންގާ މި ހަރަކާތުގެ ފަހަތުގައި އޮތް މަގުސަދު ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓުން އެނގެން އެބައޮތް ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފަންޑު ކުރަނީ ކޮންބައެއްކަމެއް ސީޕީ ވިދާޅެއްނުވެއެވެ.

މި ހަރަކާތުގެ މަގުސަދާ ގުޅޭގޮތުން ފުލުހުން ބެލި ބެލުމުން 6 ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށްވެސް ސީޕީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަމީދު ވިދާޅުވީ, އެއްވެސް ކަމެއްގައި, އިންޑިއާގެ ސިފައިން ކަމަށް ބުނާ ބަޔަކު ރާއްޖޭގައި ތިބެގެން ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާ ފަދަ އަމަލެއް ކުރާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާކަމަށެވެ. އެކި ކަހަލަ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެކި ގައުމުތަކުގައި އެހެން ގައުމުގެ ސިފައިން ތިބޭ ކަމަށާއި، އެއް ދައުލަތުން އަނެއް ދައުލަތަށް އެހީވުމަކީ އޮންނަ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ޓްރާންސް ނޭޝަނަލް ކްރައިމް ހުއްޓުވުމާއި، ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ޖެހެނީ އެހެން ދައުލަތްތަކާއި ގުޅިގެން ކަމަށްވާއިރު, މިފަދަ ނަފްރަތުގެ ހަރަކާތުގެ ސަބަބުން ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވާނެކަމަށް ހަމީދު ވިދާޅުވިއެވެ. ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި ހިންގި މަސްތުވާތަކެތީގެ ބޮޑެތި އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގާފައިވަނީވެސް އެކުވެރި ދައުލަތްތަކާ ގުޅިގެން ކަމަށް ހަމީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ކޮންމެ ގައުމެއްގައިވެސް ހަތިޔާރާއެކު ތިބޭނީ އެ ގައުމެއްގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ކަމަށާއި، ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދެއްގައި ހަތިޔާރާއެކު އެހެން ދައުލަތެއްގެ ސިފައިން ތިބިކަން ފާހަގަކުރެވިފައި ނެތް ކަމަށް ހަމީދު ވިދާޅުވިއެވެ. 

އިދިކޮޅުން ހިންގަމުންދާ ހަރަކާތަކީ ގައުމުގެ ދާޚިލީ ހަމަޖެހުމަށް ނުރަނގަޅު އަސަރު ފޯރާނެ ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި ސީޕީ ވިދާޅުވީ، މިހާރުވެސް ރަށްރަށުގައި މި ހަރަކާތް ހިންގާފައިވާއިރު، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މި ހަރަކާތް ހިންގުމަށް ރާވައި, ޚަރަދުތަކެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. މި ހަރަކާތުގެ ސަބަބުން, ށ. ފުނަދޫ ސްކޫލްގެ ފާރުގައި ލިޔުނު މައްސަލައަކާއި, އައްޑޫ ސިޓީގައި ހުރި އިންޑިއާ ރައްޔިތަކާއި ދިވެއްސަކާ ދެމެދު ހިނގި ކަމެއް ފުލުހުންގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވާކަމަށްވެސް ސީޕީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ނުރައްކާތެރި ކުށްތަކަށް އަރައިގަންނަ މީހުންނާއި، ދީނުގެ ނަމުގައި ހަގީގަތާ ޚިލާފު ވާހަކަ ދައްކާ މީހުން މި ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވާކަމަށާއި، މީސްމީޑިއާގައި މި ހަރަކާތް ފާއިތުވި ހަތަރު މަހެއްހާ ދުވަހު ވަރަށް ބޮޑަށް ހިންގާފައިވާކަމަށެވެ. އިނގިރޭސި ބަހުންވެސް މި ޚަބަރުތައް ފަތުރަމުން ދިޔުމަކީ ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާކަމެއް ކަމަށް ހަމީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ އަމަން އަމާންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގައި ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރިކަންވެސް ސީޕީ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން ނުރައްކާތެރި ކުށްތަކަށް އަރައިގަންނަ މީހުން މި ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިކުރުމުގެ ސަބަބުން ފުލުހުންގެ އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުށެއް ކޮށްފާނެ ކަމުގެ ނުރައްކާ ކުޑަކުރުން އެއީ ފުލުހުންގެ އަމާޒެއް ކަމަށާއި، ކޮންޓްރޯލް ނުވާވަރަށް ފެތުރިގެން ހިނގައްޖެނަމަ ނުރައްކާ ބޮޑުވާނެ ކަމަށް ހަމީދު ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން ސަލާމަތަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުންދާކަމަށް ހަމީދު ވިދާޅުވިއެވެ.  

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
63%
13%
13%
0%
0%
13%
ކޮމެންޓް