ކ. މާލެ
|
9 ފެބްރުއަރީ 2022 | ބުދަ 16:46
ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އަބްދުﷲ
ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އަބްދުﷲ
ހޯމް މިނިސްޓްރީ
241 ކޮމިޓީ
އިންޑިއާ އައުޓް ގޮވާއިރު، އައުޓްކުރަންވީ ކޮންއެއްޗެއްކަމެއް މިހާރު ނޭނގޭ - އިމްރާން
 
މިކަހަލަ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތާއި ދާޚިލީ ހަމަޖެހުމަށް ގެއްލުންވާނެ
 
ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އިދިކޮޅަށްވެސް އޮންނާނެ
 
އިންޑިއާ އައުޓް ހަރަކާތުގައި، ކުށުގެ ވެށީގައި އުޅޭ ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވޭ

އިދިކޮޅުން ކުރިއަށްގެންދާ އިންޑިއާ އައުޓް ހަރަކާތުގައި, އައުޓްކުރަންވީ ކޮންއެއްޗެއްކަމެއް މިހާރު ނޭނގޭކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިންޑިއާ އައުޓް ހަރަކާތުން ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަލާމަތަށް އޮތް ނުރައްކާ ދެނެގަތުމަށް 241 ކޮމިޓީން ކުރިއަށްގެންދާ ދިރާސާއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ، ފުރަތަމަ ފެށިގެން އައިގޮތާ މިހާރު މި ހަރަކާތް ހިންގަމުންދާ ގޮތްވެސް ތަފާތުކަމަށެވެ. ރާއްޖެއަކީ ހުޅުވިފައި އޮތް ޑިމޮކްރެޓިކް ވެއްޓެއްކަމަށްވާތީ، ޚިޔާލު ފާޅު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އިދިކޮޅަށްވެސް އޮންނާނެ ކަމަށެވެ. ކޮންމެ އަމަލަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ކަމަށްބަލައި ތަހުގީގުކޮށް ހުކުމް ކުރުމަކީ ރާއްޖެފަދަ ޑިމޮކްރެޓިކް ވެއްޓެއްގައި ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމެއް ނޫންކަމަށް އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އިދިކޮޅުން ހިންގާ އިންޑިއާ އައުޓް ހަރަކާތުގެ ސަބަބުން, މީހުންގެ ހަށިގަނޑާއި ފުރާނައަށް ގެއްލުންވާ ހިސާބަށްވެސް ކަންކަން ދާކަމަށް އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ. އިމްރާން ވިދާޅުވީ، މިކަމާގުޅިގެން މިނިސްޓްރީއަށް ޝަކުވާތައް ހުށަހެޅޭ ކަމަށެވެ. އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕެއިނުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ޓީޗަރުންނާއި ޑޮކްޓަރުން ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓޭ ހިސާބަށް ކަންކަން ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. މިކަހަލަ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތާ ދާޚިލީ ހަމަޖެހުމަށް ގެއްލުންވާނެކަމަށް އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންޑިއާއަކީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ގިނަ ބޭނުންތަކަށް ދަތުރުކުރާ ގައުމަކަށްވާއިރު, މިފަދަ ހަރަކާތްތަކުގެ ސަބަބުން ގެއްލުންތަކެއްވާނެ ކަމަށް އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ދޭދޭ ގައުމުތަކާ އޮންނަ ގުޅުމުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގައި އެކި ގައުމުތަކުގެ ނޭވީ ހަރަކާތްތެރިވާ ކަމަށާއި، ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިގުލާލަށް ގެއްލުންވާ އެއްވެސް ކަމަކަށް ޖާގަ ނުދެއްވާނެކަމަށް މިނިސްޓަރ އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންޑިއާ އައުޓް ހަރަކާތުގައި ކުށުގެ ވެށީގައި އުޅޭ ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވެ، އެހެން މީހުންގެ ފުރާނައާއި މުދަލަށް ގެއްލުންވާފަދަ ކަންކަން ވެސް ހިނގަމުން އަންނަކަމަށް އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
33%
33%
0%
33%
0%
0%
ކޮމެންޓް