ކ. މާލެ
|
8 ފެބްރުއަރީ 2022 | އަންގާރަ 17:40
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް
މަގޭ ރިޕޯޓް
ސިޓީކައުންސިލް ކޮރަޕްޝަންގެ އައްޑާއަކަށް!
 
ސްލިޕްތަކުގައި ފޯމް ނަންބަރު ނުޖަހައި، މީގެ ކުރިން ވެސް ޕާކިން ސްލޮޓްތަކުގެ ގުރުއަތު ނަގަން އުޅެ އެ މައްސަލަ ހޫނުވި
 
އުމުރުދުވަހަށް މިލްކު ކުރެވޭ ގޮތަށް ޕާކިން ދޫކުރުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމި އިރު ރައްޔިތުންނަށް ހިލަމެއް ނުވޭ

ގާނޫނަކުން ކައުންސިލްތައް އުފައްދާފައިވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށެވެ. ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގެ ދަށުން މިނިވަންކަމާއެކު ހިންގޭނެ ގޮތަށް ފަރުމާކުރެވި ބާރުތަކެއް ދީފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މުހުތާދު ފުއްދައި ރައްޔިތުންނަށް ލުއި ފަސޭހަތަކެއް ހޯދައި ދިނުމަށެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް ކައުންސިލްތަކުން ފެންނަނީ ރައްޔިތުންނަށް ޖެއްސުން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ތަނެވެ. ކައުންސިލްގައި އިސްކޮށް ތިއްބަވާ ފަރާތްތަކުން އަމިއްލަ މަންފާއާއި ފައިދާއަށްޓަކައި ކަންކަން އޮޅުވާލާ ވާހަކައެވެ.

މީގެ ތެރެއިން ވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ކައުންސިލަކީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލެވެ. ދާދި މިދާކަށްދުވަހަކު ގުރުއަތު ނަގައިގެން މާލެއިން ޕާކިން ސްލޮޓްތަކެއް ދިނުމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމިއެވެ. ވަކި ގޮތަކަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން އެކަން ކުރަން އުޅެ އެންމެފަހުން މީޑިއާގެ އަޑުގަދަވެގެން އެކަން ނުވެގެން ހުއްޓާލަން ޖެހުނެވެ. އެއިރު ކަން ހިނގިގޮތަށް ބަލާއިރު، ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ސްލިޕް ދޫކުރި އިރު ފޯމް ނަންބަރު ނުޖަހައި ބަޔަކަށް ސްލޮޓްތަކެއް ދޭން މަސައްކަތް ކުރަނިކޮށް ފަޅާއެރިއެވެ.

މިކަމުގައި ވެސް ރައްޔިތުންގެ އެތައް ކަންބޮޑުވުމެއް ހުށަހަޅަން ފެށުމުން އެކަން ހުއްޓާލިއެވެ. ގުރުއަތުލުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ގޮތް ގޯސްވެ އޭސީސީއަށް މައްސަލަވެސް ހުށަހެޅިއެވެ. އޭސީސީން ވެސް އެންގީ އަލުން އެކަން ކުރާށެވެ. ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ކުރާ މަސައްކަތެއް އޮންނަން ޖެހޭ އުސޫލާ ޚިލާފަށް ކަންކަން ކުރުމަކީ ވަކި ބަޔަކަށް މަންފާ ލިބޭ ގޮތަށް ކުރެވޭ ކަންކަމެވެ. އެއީ ސީދާ ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތަކެވެ.

ޕާކިން ސްލޮޓް ދޫކުރުމަށް އަނެއްކާވެސް ތާވަލުކޮށް އެ މަސައްކަތް ވަކި ހިސާބަކުން ހުއްޓާލަންޖެހުނެވެ. ސަބަބަކަށްވީ ލޯތައް އަމާޒުވެފައިވާލެއް ގިނަކަމުން އެކަން ކުރަން ބޭނުންވި ގޮތަކަށް ނުކުރެވުނީއެވެ. އެ ވާހަކަ މީހުން ހަނދާން ނެތޭހާ ދުވަސް ކޮށްފައި އަނެއްކާ ވެސް ޕާކިން ސްލޮޓްތަކަކާ ހިފަން ފަށައިފިއެވެ. މިފަހަރު އަދި ތަފާތު ގޮތަކަށެވެ. މިފަހަރު އުމުރު ދުވަހަށް ޕާކިން ސްލޮޓްތަކެއް ވިއްކާލަން އުޅޭ ވާހަކަ މިވަނީ އާންމުވެފައެވެ.

މާލެ ފަދަ ބިމުގެ ދަތިކަން އޮތް، ޕާކިންގެ މައްސަލަ ބޮޑު ތަނެއްގައި ވަކި ބަޔަކަށް މަންފާވާ ގޮތަށް އުމުރު ދުވަހަށް ޕާކިން ވިއްކަން ނިންމާފައިވަނީ ކޮންގޮތަކުން ކަމެއް އެ ކައުންސިލުން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ. މީގެ ކުރިން އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އިއުލާނެއް ވެސް ނުކުރެއެވެ. އެވާހަކައެއް ނުވެސް ދައްކައެވެ. މި ހަފްތާތެރޭގައި އެކަން ކުރަން ނިންމާފައިވާ އިރު ރައްޔިތުންނަށް އެކަމުގެ ހިލަމެއް ވެސް ކައުންސިލުން ނުވެއެވެ.

އެއްގަމު އުޅަނދު ޕާކު ކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން އިޚްތިސާސް ހިމެނޭ ތަންތަނުގައި ޕާކިން ސްލޮޓް ކުއްޔަށް ދޫކޮށް, ފީއެއް ނެގޭނެއެވެ. މާލޭގައި މީގެ ކުރިން ވެސް ކައުންސިލްތަކުން ކަންކަން ކުރަމުން އައީ މިހެންނެވެ. ނަމަވެސް އެއްގަމު އުޅަނދު ޕާކް ކުރުމުގެ ގަވާއިދުގައި ޕާކިން ސްލޮޓްގެ ގޮތުގައި އުމުރު ދުވަހަށް ޕާކިން ޖާގަ ވިއްކޭނެ ކަމަށް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ. އެކަމާގުޅޭ ވާހަކައެއް ވެސް ނެތެވެ. އެހެންކަމަށް ވާނަމަ ސިޓީ ކައުންސިލުން މި ކުރަން އުޅޭ ކަމެއް ސާފެއް ނުވެއެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ހޯދާނެ ގޮތެއް މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި ނަމަވެސް ސިޓީ ކައުންސިލުން އެ ކުރަން އުޅެނީ ގާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ކަމެކެވެ. މިއީ ކާރޫބާރޫ ބޮޑު މާލެއިން ވަކި ބަޔަކަށް މަންފާ ކުރުމަށްޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތެއް ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ތުހުމަތު ކުރަމުންނެވެ.

މިއީ މިފަދަ އެއް މައްސަލައެވެ. މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެވޯޑް ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ކަޓު ނަގާ ވާހަކަ ފަތުއަޑު ކިޔާފައި އާންމުން ދައްކަން ފެށުމުން މިކަމުގެ ފަހަތުގައި ވެސް ކޮންމެވެސް ކަމެއް ނޫޅެ ނުދާނެއެވެ. ދާދި ފަހުން ވެސް މިފަދަ ދެތިން ކަމެއް ހިނގައިފިއެވެ. ޕާކިން ސްލޮޓް ދޫކުރުމާއި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުން އަމިއްލަ ޖީބަށް ވަންނަގޮތަށް ބިޑްތައް ހަވާލުކުރާ ވާހަކައެވެ.

މިކަން އެނގޭ މީހަކު ބުނީ ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރަން މާ އުނދަގޫ ނޫން ވާހަކައެވެ. މުއިއްޒުގެ ކެމްޕެއިނަށް ހިނގި ޚަރަދުތައް ބިޑްތަކުގެ ތެރެއިން ޗަލާ ވާހަކައެވެ. ބިޑްތައް ކާމިޔާބު ކުރާ މީހާ އެތިކޮޅެއް ދޭ އިރަށް އެކަންވާ ވާހަކައެވެ. އަދި ބިޑް ލިބުމުންވެސް ފަހުން އިތުރަށް ވެސް ހޯދާ ވާހަކައެވެ.

ހުރެލާފައި ވާހަކައެއް ނުދައްކާނެއެވެ. ދައްކާނީ ސަބަބެއް ވެސް އޮވެގެންނެވެ. މަސްވެރިން މަސްވިއްކާ މަސް މާރުކޭޓުވެސް އޮތީ މި ހާލުގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
63%
5%
11%
5%
5%
11%
ކޮމެންޓް
8 ފެބްރުއަރީ 2022 | އަންގާރަ 23:18
މުއިޒު
ތީ ޕީޕީއެމްގެ އަސްލު ސިފަ ޖީބައް ކަޓް ނުވަންނަ ގޮތަކަށް ފިޔަވަޅެއްވެސް ނާޅާނެ!
8 ފެބްރުއަރީ 2022 | އަންގާރަ 20:22
ހައްސާނު
ތިޔަ ގޮވެނީ ގުދޯގުދޯ. ހަސަނަށް ހީވާނެ ފުޅަށް ބުޑުން ދަންޏާ ކެޔޮގަނޑު ކަނޑާލާނޭ. ކަމެއް ކުރަންޏާ އިންޑިޔާ އެގްރިމަންޓްތަކުގައި ހުރި ކޮރަޕްޝަނުގެ ވާހަކަ ޖަހާބަލަ