ކ. މާލެ
|
8 ފެބްރުއަރީ 2022 | އަންގާރަ 12:42
ކްރިމިނަލް ކޯޓް- ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިމައްސަަލަ ބެއްލެވީ ގާޒީ ހުސައިން ފާއިޒު ރަޝާދު
ކްރިމިނަލް ކޯޓް- ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިމައްސަަލަ ބެއްލެވީ ގާޒީ ހުސައިން ފާއިޒު ރަޝާދު
ރާއްޖެއެމްވީ
ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރުން
އަންހެން ފުލުހެއް ނެތި އަންހެނަކު ގެސްޓްހައުސްއެއްގައި ގިނަ އިރު ގެންގުޅެފައިވުމަކީ އަހުލާގީ ކުށެއް: ޙުކުމް
 
އޭނާ ބުނާ ގޮތުގައި އެ ތަކެއްޗަކީ އޭނާ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅުނު ފަރާތުގެ ކޮއްކޮ ބުނެގެން ގެނައި ތަކެތި
 
ކުށުގެ އަދަބަކީ އުމުރަށް ޖަލަށް ލުމާއެކު، އެއްލައްކަ ރުފިޔާއިން ފެށިގެން ދިހަ މިލިއަން ރުފިޔާ އާއި ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް ޖޫރިމަނާ ކުރުން
 
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މި މައްސަަލަ ބެއްލެވީ ގާޒީ ހުސައިން ފާއިޒު ރަޝާދު

ފުލުހުން ހަދާފައިވާ ބޮޑެތި ގޯސްތަކެއްގެ ސަބަބުން މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި އަންހެނަކު ދައުވާއިން ސަލާމަތްވެއްޖެއެވެ.

މި މައްސަލައަކީ ސާނިޔާ ރަޝީދު ނަމަކަށް ކިޔާ އަންހެނެއްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ މަސްތުވާތަކެތި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއަކާއި ގުޅިގެން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. ދައުވާ އުފުލާފައިވަނީ 3 މެއި 2016 ގައި އޭނާ އާއި އިތުރު މީހަކާއެކު ރާއްޖެއަށް އައިއިރު، ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުންނަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ކަންކަން ހުރެގެން ބެލި ބެލުމުން އޭނާގެ ލަގޭޖު ތެރެއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ފެނިފައިވާތީއެވެ. އެކަން ސާބިތު ކުރުމަށް ޕީޖީ އޮފީހުން ވަނީ އެ މަސްތުވާތަކެތި ފެނުނުކަމަށް ބުނާ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުންވެސް ހެކީގެ ގޮތުގައި ހުށައަޅާފައެވެ.

ކުށުގެ އަދަބަކީ އުމުރަށް ޖަލަށް ލުމާއެކު، އެއްލައްކަ ރުފިޔާއިން ފެށިގެން ދިހަ މިލިއަން ރުފިޔާ އާއި ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް ޖޫރިމަނާ ކުރުމެވެ.

ކަސްޓަމްސްއިން އެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުން ސީންއަށް ގޮސް އޭނާ އާއި ސުވާލުކޮށް، މި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ހިންގި ފުލުހުންތަކެއްވެސް ޕީޖީ އޮފީހުން ހެކީގެ ގޮތުގައި ހުށައަޅާފައިވެއެވެ.

Advertisement

ސާނިޔާ ރަޝީދު ވަނީ ދައުވާއަށް އިންކާރު ކޮށްފައެވެ. އޭނާ ބުނާ ގޮތުގައި އެ ތަކެއްޗަކީ އޭނާ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅުނު ފަރާތުގެ ކޮއްކޮ ބުނެގެން ގެނައި ތަކެއްޗެވެ. އޭނާ އެހެން ބުނެ، އެތަކެތި ގެނައި ފަރާތް ޙަވާލުވާން އައުމުން އޭނާ ހޯދުމަށް ފުލުހުންނަށް އެއްބާރުލުން ދޭނެކަމަށް ބުނެފައިވާތީ މި މައްސަލައިގައި ފުލުހުން ވަނީ "ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ އޮޕަރޭޝަން" އެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މި އޮޕަރޭޝަންގެ ދަށުން ފުލުހުން ވަނީ އޭނާ މާލެ ގެނެސް، އޭނާ ގެސްޓްހައުސްއަކަށް ގެންގޮސްފައެވެ. ނަމަވެސް ގެސްޓްހައުސްއަށް ގޮސްފައިވަނީ އެއްވެސް ކޯޓު އަމުރެއް ނެތިއެވެ. އަދި މި އޮޕަރޭޝަންގައި ގިނަ ފިރިހެން އޮފިސަރުންތަކެއް ބައިވެރިވި ނަމަވެސް، އެއްވެސް އަންހެން ފުލުހަކު އޮޕަރޭޝަންގައި ބައިވެރިވެފައެއް ނުވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ ނުގެންދެވޭނެކަން ވިސްނި، ފަހުން ފުލުހުން ވަނީ އެ އޮޕަރޭޝަން ނިންމާލާފައެވެ. އެގޮތުން ސާނިޔާގެ ފޯނުން އެތަކެތީގެ ވެރިމީހާކަމަށް ބުނާ މީހާއަށް ގުޅަން ވަނީ މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ފޯނު ނަގާފައިނުވާއިރު، އެ ތަކެއްޗާއި ޙަވާލުވާންވެސް މީހަކު އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ. ވުމާއެކު ފުލުހުން ވަނީ އޭނާ މާލޭ ކަސްޓޯޑިއަލްއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ބަޔާނުގައި ދައުލަތުން ވަނީ މި މައްސަލައަކީ އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް ޝަރީއަތަށް ސާބިތުވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވުމަށް އެދިފައެވެ. ދައުލަތުން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ފާހަގަ ކުރަނީ އެ ތަކެއްޗަކީ އޭނާ ގެނައި ތަކެތިކަމަށް އޭނާވެސް ދެކޮޅު ނުހަދާކަމާއި، އެއީ އެހެން މީހެއްގެ އެއްޗެއްކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް އެކަން ސާބިތުކުރެވޭ އެއްވެސް ހެއްކެއް ނުވަތަ ޤަރީނާއެއް އޭނާއަށް ހުށައެޅިފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

ދިފާއުން ޚުލާސާ ބަޔާނުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ބަލާއިރު، ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ އޮޕަރޭޝަނަކަށް އޭނާ ގެސްޓްހައުސްއަކަށް ގެންގޮސް، އަންހެން ފުލުހެއް ނެތި ގެންގުޅުމަކީ އޭނާގެ އިންސާނީ ކަރާމާތަށް އުނިކަން އަންނަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ. އަދި ސާނިޔާއާއެކު އެ ދަތުރުގައި އިތުރު މީހަކުވެސް ބައިވެރިވެފައިވާއިރު، އޭނާގެ މައްޗަށް އެއްވެސް ތަހުގީގެއް ހިންގާފައި ނުވުންވެސް ދިފާއުން ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، ޝަރީއަތުންވެސް ވަނީ އެކުގައި ދަތުރުކުރި ދެމީހުން ހުއްޓުވައި އެކެއްގެ މައްޗަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް ތަހުގީގެއް ހިންގިފައިނުވާކަން ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

މައްސަލައިގެ މައުޟޫއަށް އަސަރު ނުކުރި ނަމަވެސް، އެކުގައި ދަތުރުކުރާ ދެމީހުންގެ ތެރެއިން ދެމީހުން ހުއްޓުވާ އޭނާގެ ބައި އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ނުބެލި އެކެއްގެ މައްޗަށް ތަހުގީގު ހިންގުމަކީ އެކަމުގައި އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމުގައި ބުނެފައިވެއެވެ

ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ސާނިޔާއާއެކު ދަތުރުކުރި ފަރާތަށް ފާރަލުމެއްނެތި އަދި އޭނާއަށް އެއްވެސް ފަރުވާލެއް ނުބަހައްޓައި ދޫކޮށްލައިގެން، ހަމައެކަނި ސާނިޔާ ގޮވައިގެން އޮޕަރޭޝަން ހިންގުމަކީވެސް މި ހިންގި ކޮންޓްރޯލްްޑް ޑެލިވަރީ އޮޕަރޭޝަނަށް އަސަރު ކުރި ސަބަބުކަމަށްވުން އެކަށީގެންވާކަމަަށްވެސް ހުކުމުގައި ބުނެފަވެއެވެ. އެގޮތުން ދެމީހަކު ބައިވެރިވެގެން ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރާ ޙާލަތެއްގައިވެސް އެކަކު ދޫކޮށްލައިފިނަމަ އޭނާގެ ސަބަބުން ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ އޮޕަރޭޝަނަކަށް އަސަރު ކުރުމަކީ ވާނެކަމެއްކަން ޙުކުމުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ޙުކުމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކޮންޓްރޯލް ޑެލިވަރީ އޮޕަރޭޝަން ހިންގުމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ސާނިޔާ ފުލުހުންނާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެ ދުވަހުގެ 17:18 ގައެވެ. ގެސްޓްހައުސްއަށް ގެންދެވުނީ 18:17 ގައެވެ. އޮޕަރޭޝަން ނިމުމަކަށް ގެނައީ އެރޭ 19:00 ގައެވެ. އެ ދެމެދުގައި މުޅިންވެސް ޙަރަކާތްތެރިވެފައިވަނީ ހުސް ފިރިހެން ފުލުހުންނެވެ. ޙުކުމުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން މިއީވެސް މައްސަލައިގެ މުޅި މައުޟޫއަށް އަސަރު ކުރާ ކަމެއް ނޫން ނަމަވެސް، މިއީ އަޙުލާޤީ ކުށެކެވެ.

ކޮންޓްރޯލްޑް ޑެލިވަރީ އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގުމަށްޓަކައި، ތުހުމަތުކުރެވޭ އަންހެން ފަރާތެއް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭއިރު، ފިރިހެން ފުލުހުންތަކަކާއެކު އަންހެން ފުލުހަކު ނެތި، ގެސްޓްހައުސްއެއްގެ ރޫމެއްގެ ތެރޭގައި ގިނަ އިރުތަކެއް ހޭދަވާގޮތަށް އޭނާގެ މިނިވަންކަން ހިފެހެއްޓުމަކީ އޭނާގެ އިންސާނީ ކަރާމާތަށް އުނިކަން އަންނާނެ ކަމެކެވެ. އެގޮތަށް އަމަލު ކުރުމަކީ އަޙުލާޤީ ކުށަކަށް ނޫނީ ނުވާނެއެވެ.
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމުގައި ބުނެފައިވެއެވެ

މީގެއިތުރުން، މި މައްސަލައިގައި ސާނިޔާގެ ލަގޭޖް ބަލައި ފާސްކޮށްގެން ނަގާފައިވާ މަސްތުވާތަކެތީގެ ސަބްމިޝަން ނަންބަރާއި، ފުލުހުންގެ ލެބޯޓްރީއިން އެތަކެތި ތަހުލީލު ކުރުމަށްފަހު ނެރުނު ފޮރިންސިކް ރިޕޯޓުގައިވާ ސަބްމިޝަން ނަންބަރު ދިމާނުވުންވެސް މިއީ މި މައްސަލައިގައި ސާނިޔާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދައުވާ ބާތިލުކުރި އެއް ސަބަބެވެ. އަދި މި މައްސަލައިގެ ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީގެ ސިލްސިލާ މެދުކެނޑުމެއް ނެތި އެނގެން ނެތްކަންވެސް ޙުކުމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކު ކުރެވުނު ތަކެތި އެކަކު އަތުން އަނެކަކު އަތަށް ދައުރުވި ގޮތެއްވެސް ސާފެއް ނޫން، އެކަންކަން އެނގޭކަށް ނެތް، ހަމައެއާއެކު ހުށައެޅިފައިވާ ލިއުންތަކުގައިވެސް ފުށުއެރުންތަކެއް އެބަހުރި
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމުގައި ބުނެފައިވެއެވެ

މި މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައި، މައްސަލަ ނިންމެވި ގާޒީ ވިދާޅުވީ، އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް ކުށުގެ ރުކުންތައް ދައުލަތަށް ސާބިތު ކޮށްދެވިފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މި މައްސަަލަ ބެއްލެވީ ގާޒީ ހުސައިން ފާއިޒު ރަޝާދެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
33%
11%
11%
39%
6%
0%
ކޮމެންޓް
8 ފެބްރުއަރީ 2022 | އަންގާރަ 15:26
ލިނބޯ
ފުލުހުން ވެއްޖެއެއްނު ފުރަތަމަ ޤާނޫނު ކިޔަވަން. ހަމައެކަނި ޓްރެއިނިންގ ތަކަކުން ކޯއްޗެއް ތި ދަސްވަނީ