ކ. މާލެ
|
4 ފެބްރުއަރީ 2022 | ހުކުރު 22:44
ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑްމިއަރ ޕުޓިން ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން އާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑްމިއަރ ޕުޓިން ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން އާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ރޮއިޓަރސް
ރަޝިޔާ ޗައިނާ ގުޅުން
އޮލިމްޕިކް ގޭމްސްއަށް ޕުޓިން ޗައިނާއަށް ވަޑައިގެންނެވީ ގޭސް ސަޕްލައިކުރާ އެއްބަސްވުމަކާއެކު
 
ރަޝިޔާ އާއި ޗައިނާގެ ގުޅުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ވަރުގަދަވެފައި
 
ޕުޓިން ޗައިނާއަށް މިވަޑައިގެންނެވީ ޔޫކްރެއިން މައްސަލާގައި ރަޝިޔާ އާއި އެމެރިކާ އަދި ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް ހީނަރުވެފައިވާ ދުވަސްވަރެއްގައި
 
އިތުރު 10 ބިލިއަން ކިޔުބިކް މީޓަރު ނޭޗަރަލް ގޭސް ރަޝިޔާއިން ޗައިނާއަށް ސަޕްލައިކުރުމަށް ތައްޔާރު

ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު ޗައިނާގެ ބެއިޖިންގ ގައި ފެށި ވިންޓަރ އޮލިމްޕިކް ގޭމްސް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑްމިއަރ ޕުޓިން ޗައިނާއަށް ވަޑައިގެންނަވާފައިވާއިރު މިދަތުރުފުޅުގައި ރަޝިޔާއިން ޗައިނާއަށް ސަޕްލައިކުރާ ނެޗަރަލް ގޭސް އިތުރުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރާނެއެވެ.

ޕުޓިން ޗައިނާއަށް މިވަޑައިގެންނެވީ ޔޫކްރެއިން މައްސަލާގައި ރަޝިޔާ އާއި އެމެރިކާ އަދި ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކާއި ދެމެދު އޮތް ގުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް ހީނަރުވެފައިވާ ދުވަސްވަރެއްގައެވެ.

މިދަތުރުފުޅުގައި ޕުޓިން ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން އާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ އިތުރު 10 ބިލިއަން ކިޔުބިކް މީޓަރު ނޭޗަރަލް ގޭސް ރަޝިޔާއިން ޗައިނާއަށް ސަޕްލައިކުރުމަށް ތައްޔާރުކަމަށެވެ.

ރަޝިޔާއަކީ ދުނިޔޭގައި ހައިޑްރޯކާބަން އެންމެ ގިނައިން ސަޕްލައިކުރާ ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ޤައުމެކެވެ. ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި ރަޝިޔާ އާއި ޗައިނާގެ ގުޅުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ވަރުގަދަވެފައެވެ.

ޕުޓިން ޝީ އާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި އޮލިމްޕިކް ގޭމްސް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ދައުވަތު ދެއްވިކަމަށްޓަކައި ވަނީ ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ. އަދި މިފަދަ ބޮޑު އިވެންޓެއް ޗައިނާއިން އިންތިޒާމުކުރި ފުރިހަމަކަން ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާ އެކަމަށް ތައުރީފްކުރައްވާފައެވެ.

ޝީ ވަނީ މިބައްދަލުވުމާއެކު ދެޤައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިވެގެން ގޮސްފިކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޗައިނާގައި ބާއްވާ އޮލިމްޕިކް ގޭމްސް އަށް ކޮވިޑްގެ ހިޔަނިއެޅިފައިވާއިރު އެމެރިކާ އާއި އެމެރިކާއާ ގާތްގުޅުން އޮންނަ ބައެއް ޤައުމުތަކުން ވަނީ ޗައިނާއިން އިންސާނީ ހައްޤުތަކަށް އަރައިގަންނަކަމަށް ބުނެ އޮލިމްޕިކް ގޭމްސް ބޮއިކަޓް ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
67%
0%
0%
33%
0%
ކޮމެންޓް