ކ. މާލެ
|
3 ފެބްރުއަރީ 2022 | ބުރާސްފަތި 00:14
އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕެއިންގެ ތެރެއިން
އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕެއިންގެ ތެރެއިން
ސޯޝަލް މީޑިއާ
އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕެއިން
އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕެއިނާ ދެކޮޅަށް ގާނޫނު ހަދާ މައްސަލަ ބޭރު ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަމަށް
 
އެމްޑީޕީން އަންނަނީ، ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކަށް ބުރޫއަރާފަދަ އަމަލު ހިންގާނަމަ 6 މަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އަރުވެދާނެފަދަ ބިލެއް ހުށަހެޅުމަށް ތައްޔާރުވަމުން
 
އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕެއިން މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެން ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިސްވެ ހުންނަވައި ކުރިޔަށް ގެންދަވާ އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕެއިން މައްސަލަ ހުއްޓުވުމަށް ގާނޫނު ހަދާ މައްސަލަ ބޭރު ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަމަށް އަތުވެއްޖެއެވެ.

މީގެ ކުރިން މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަނީ އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕެއިން މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެން މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ސޮއިކުރައްވައި, 241 ކޮމިޓީ ނުވަތަ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމަށް ފޮނުއްވި ސިޓީގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ, އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕޭންގެ މައްސަލަ ބަލައި ދިނުމަށެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެފައިވަނީ އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބުމާ ދެކޮޅަށް އިދިކޮޅު ލީޑަރު އަބްދުﷲ ޔާމީން އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދަވާ އިންޑިއާ އައުޓް ހަރަކާތަކީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާނެ ކަމެއް ކަމުގައި ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އިންޑިއާ އައުޓް މައްސަލަ 241 ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިރު، ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކަށް ބުރޫއަރާފަދަ އަމަލު ހިންގާނަމަ 6 މަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އަތުވެދާނެ ފަދަ ބިލެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށައެޅުމަށް އެމްޑީޕީން ވަނީ ތައްޔާރުވެފައެވެ.

"ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރު ގައުމުތަކާއެކު ގާއިމު ކޮށްފައިވާ ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރާނެ ފަދަ އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމުގެ ބިލު" މި ނަމުގައި ބިލެއް ޑްރާފްޓްކޮށް، އެ ބިލު ހުށައެޅުމަށް އެމްޑީޕީން ދަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. ބިލުގެ މަގުސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ, ދިވެހިރާއްޖެއާ ބޭރު ގައުމުތަކާއެކު ގާއިމުކޮށްފައިވާ ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކާއި, އެކި ގައުމުތަކާ އޮންނަ ގުޅުންތަކަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރާނެ ފަދަ އަމަލުތައް ހުއްޓުވައި، އެފަދަ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކުން މި ގައުމު ސަލާމަތް ކުރުމެވެ.

ރައީސް ޔާމީން އިސްވެ ހުންނަވައި އެކުވެރި ގައުމަކާ ދެކޮޅަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކެމްޕެއިނާ ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނަށްވެސް ވަނީ އެކަމުގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައެވެ. ބައެއް މީހުން ބުނާ ގޮތުން ރައީސް ޔާމީން މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކެމްޕެއިނުން ދޭހަވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ ރިޔާސަތުގައި ޚާރިޖީ ކަންކަން ކުރައްވަމުން ގެންދެވީ ޚުދުމުޚުތާރުކޮށް ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
25%
25%
0%
33%
0%
17%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މާރިޔާގެ ވާހަކަ ދިފާއުކުރައްވައިފި، ވިދާޅުވީ އެގޮތަށް އިތުރު ރައްޔިތަކަށް ނުވުމަށްޓަކައި ވެސް އެވާހަކަ ދައްކަން ޖެހޭ ކަމަށް
ބޭރު ގައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހިންނަށް ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލާ ހުށަހެޅި ކުއްލި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި
"އިންޑިއާ އައުޓް" ބެނާ ނެގުމާއި ގުޅިގެން ރައީސް ޔާމީން ފުލުހުނާއި ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ ބެލެން ނެތް ކަމަށް ސިވިލްކޯޓުން ނިންމައިފި
ރައީސްގެ ގަރާރު ބާތިލުކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލަ ހައިކޯޓުން ބަލައިގެންފި
އިންޑިޔާ އައުޓް ހުއްޓުވަން ރައީސް ނެރުއްވި ގަރާރު ގާނޫނާ ޚިލާފު، އިންޑިޔާ އައުޓް ހަރަކާތް ކުރިއަށްނުގެންދަނީ ގަރާރުގެ ސަބަބުން: ޔާމީން
ޕީޕީއެމްފަދަ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން އިންޑިއާ އައުޓް ގޮވާތީ ކަންބޮޑުވޭ: ޝަރީފް
ޚާރިޖީ މަޞްލަޙަތަށް ގެއްލުންދިނުމުގެ ޢަމަލުތަކަކީ ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ގާނޫނުލްއުގޫބާތަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި
އިންޑިއާ އައުޓް ހަރަކާތް ހުއްޓުވުމަށް ކަމާގުޅޭ ގާނޫނުތައް އިސްލާހުކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި