ކ. މާލެ
|
2 ފެބްރުއަރީ 2022 | ބުދަ 23:15
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު
މުސަރާ ޖަމާނުވާ މައްސަލަ
މުސާރަ ޖަމާނުވާ މުވައްޒަފުންނަށް މިރޭ ނުވަތަ މާދަމާ މުސާރަ ޖަމާވާނެ: ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
 
މިހާރު ވަނީ ސެލަރީ ޝީޓް ފިނޭންސްއަށް ފޮނުވާފައި
 
ސެލަރީ ޝީޓްތައް ނިންމަން ޖެހޭ ދުވަހަށް ނުނިމި ލަސްވީ ގިނަ މުވައްޒަފުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވުމުން
 
މުސާރަަ ޖަމާނުވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި އެޗްޕީއޭއާއި އައިޖީއެމްއެޗްގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ

ހެލްތް މިނިސްޓްރީންގެ ދަށުގައި ތިބި މުސާރަ ޖަމާނުވާ މުވައްޒަފުންނަށް ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ނުވަތަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މުސާރަ ޖަމާވާނެ ކަމަށް އެމިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައި ތިބި ބައެއް މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ޖަމާނުވާ މައްސަލަ ވަނީ ފެންމަތިވެފައެވެ. މުސާރަަ ޖަމާނުވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އާއި އައިޖީއެމްއެޗްގެ ބައެއް މުއައްޒަފުން ހިމެނެއެވެ.

Advertisement

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ކޮވިޑް-19ށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވާކަމަށާއި، އެމުވައްޒަފުންނާއި ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްވި ގިނަ މުވައްޒަފުން ކަރަންޓީންވެ ތިބެން ޖެހުމުން ސެލަރީ ޝީޓްތައް ނިންމަން ޖެހޭ ދުވަހަށް ނުނިމި ލަސްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ވަނީ ސެލަރީ ޝީޓްތައް ނިންމައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް