ކ. މާލެ
|
29 ޖެނުއަރީ 2022 | ހޮނިހިރު 08:04
ރަޝިޔާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ
ރަޝިޔާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ
ރޮއިޓަރސް
ރަޝިޔާ-ޔޫކްރެއިން މައްސަލަ
ޔޫކްރެއިނަށް އެރުމުގެ ވިސްނުމެއް ރަޝިޔާގެ ނެތް: ފޮރިން މިނިސްޓަރ
 
ރަޝިޔާއިން ހަނގުރާމަކުރަން ބޭނުންނުވާކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް އެމެރިކާ އާއެކު މަޝްވަރާ މޭޒަށް އަންނައިރު ރަޝިޔާއިން ބަޑި ބާއްވާފައި އޮންނަނީ މޭޒު މަތީގައި
 
ޕްރޮޕޯސަލް އާއި ގުޅިގެން ގޮތެއް ނިންމަވާނީ ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑްމިއަރ ޕުޓިން
 
ލަވްރޯފް ވިދާޅުވީ ސަލާމަތީ ކަންކަމާއި ގުޅިގެން އެމެރިކާގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލް ނޭޓޯގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލަށް ވުރެ ރަނގަޅު

ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިނަށް އަރާ ހަނގުރާމައެއް ކުރަން ބޭނުންނުވާކަމަށް އެޤައުމުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ސަރްގޭ ލަވްރޯފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ލަވްރޯފް ވަނީ އެމެރިކާގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ސަލާމަތީ ކަންކަމާއި ގުޅޭ ޕްރޮޕޯސަލް އާއި ގުޅިގެން ކަންކަން ރަނގަޅުވާނެ މަގަކުން ވާހަކަދައްކަވާފައެވެ. ލަވްރޯފް ވިދާޅުވީ ސަލާމަތީ ކަންކަމާއި ގުޅިގެން އެމެރިކާގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލް ނޭޓޯގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލަށް ވުރެ ރަނގަޅުކަމަށެވެ. އަދި ކުރިޔަށް އޮތް ހަފްތާތަކުގެ ތެރޭގައި އެމެރިކާގެ ސެކެޓްރީ އޮފް ސްޓޭޓް އެންތަނީ ބްލިންކެން އާއި ބައްދަލުކުރައްވާނެކަމަށް ލަވްރޯފް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން ޕްރޮޕޯސަލް އާއި ގުޅިގެން ގޮތެއް ނިންމަވާނީ ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑްމިއަރ ޕުޓިންކަމަށްވެސް ލަވްރޯފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރަޝިޔާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ މިމޭރުމުން ވާހަކަ ދައްކަވާފައިވާއިރު އެމެރިކާއިން ރަޝިޔާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޖޯން ސޫލިވެން ވިދާޅުވީ ރަޝިޔާއިން ހަނގުރާމަ ކުރަން ބޭނުންނުވާކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް އެމެރިކާ އާއެކު މަޝްވަރާ މޭޒަށް އަންނައިރު ރަޝިޔާއިން ބަޑި ބާއްވާފައި އޮންނަނީ މޭޒު މަތީގައިކަމަށެވެ. އަދި އެތައް ހާސް ސިފައިންނެއް ޔޫކްރެއިންގެ ބޯޑަރު ސަރަހައްދަށް ޖަމާކޮށްގެން ކަމަށެވެ.

ސޫލިވެން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެތައް ހާސް ފައުޖެއް ބޯޑަރު ސަރަހައްދަށް ޖަމާވެ ކުރިޔަށްގެން ދަނީ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކެކޭ ބުންޏަސް އެއީ އެފަދަ ތަމްރީނުތަކެއްގެ ގޮތުގައި ނުބެލެވޭ ކަމަށެވެ. އެތައް ހާސް ފައުޖެއް އެސަރަހައްދަށް ޖަމާކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންދާ ތަމްރީނުތަކަކީ އާދަޔާ ޚިލާފުކަމެއްގެ ގޮތުގައި ސޫލިވެން ވަނީ ސިފަކުރައްވާފައެވެ.

ސޫލިވެން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެއީ މަޝްވަރާގެ މޭޒަށް އައިސް މޭޒު މަތީ ބަޑި ބާއްވާފައި ސުލްހަ ބޭނުންވާކަމަށް ބުނުންފަދަ ކަމެއްކަމަށެވެ. އެއީ އިންޒާރުދިނުން ކަމަށް ސޫލިވެން ވިދާޅުވިއެވެ. މިހާރު ފެންނަމުންދަނީ އެމަންޒަރުކަމަށްވެސް ސޫލިވެން ވިދާޅުވިއެވެ.

އިތުރަށް ސޫލިވެން ވިދާޅުވީ ރަޝިޔާގެ ސަރުކާރުން ބުނަމުންދާ ބަސްތަކަކީ ތެދު ބަސްތަކަކަށްވުމަށް އުންމީދު ކުރައްވާކަމަށެވެ. އަދި ޔޫކްރެއިންއަށް އިތުރަށް އަރައިނުގަންނާނެކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާކަމަށާއި ނަމަވެސް ފެނިގެންދަނީ ރަޝިޔާގެ ގާބިލްކަން ޔޫކްރެއިންއަށް އެރުމަށް ހުރި މިންވަރުކަމަށެވެ.

ސޫލިވެން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެމެރިކާއިން މިހާރު އިންތިޒާރުކުރަމުން ދަނީ އެމެރިކާއިން ހުށަހަޅާފައިވާ ޑިޕްލޮމެޓިކް މަގާއި ގުޅޭގޮތުން ރަޝިޔާއިން ބުނާ އެއްޗަކަށްކަމަށެވެ. އަދި ރަޝިޔާގެ ފައުޖުތައް ޔޫކްރެއިންގެ ސަރަހައްދީ ބޯޑަރުން ދިޔުމަށްކަމަށެވެ.

ސޫލިވެން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިންއަށް އަރައިފިނަމަ ރަޝިޔާއަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ ޕްލޭންގެ އެއް ބައި ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް