ކ. މާލެ
|
28 ޖެނުއަރީ 2022 | ހުކުރު 05:51
ޅ. ހިންނަވަރު- ހޮސްޕިޓަލް އެޅުމަށް ބަޔަކު ހޯދުމަށް ވަނީ އިއުލާންކޮށްފައި
ޅ. ހިންނަވަރު- ހޮސްޕިޓަލް އެޅުމަށް ބަޔަކު ހޯދުމަށް ވަނީ އިއުލާންކޮށްފައި
އެމްޓީސީސީ
ތިން ރަށެއްގައި ހޮސްޕިޓަލް އަޅަން ހުޅުވާލަން
ތިން ރަށެއްގައި ހޮސްޕިޓަލް އެޅުމަށް ބަޔަކު ހޯދަނީ
 
ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 28 ފެބުރުއަރީ ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި 
 
މިތިން ރަށުގައި ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި 690،000 ރުފިޔާ ދައްކަންޖެހޭ
 
މިތިން ރަށުގައި ހޮސްޕިޓަލް އެޅުމަކީ މިސަރުކާރުގެ ރިޔާސީ ވައުދަކަށްވާއިރު މިއަހަރުގެ ބަޖެޓްގައިވެސް މިތިން ރަށުގައި ހޮސްޕިޓަލު އެޅުމަށް ހިމަނާފައިވޭ

ހއ. އިހަވަންދޫ، ނ. ކެނދިކުޅުދޫ އަދި ޅ. ހިންނަވަރު ގައި ހޮސްޕިޓަލެއް އެޅުމަށް ބަޔަކު ހޯދުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

މިތިން ރަށުގައި ހޮސްޕިޓަލް އެޅުމަކީ މިސަރުކާރުގެ ރިޔާސީ ވައުދަކަށްވާއިރު މިއަހަރުގެ ބަޖެޓްގައިވެސް މިތިން ރަށުގައި ހޮސްޕިޓަލު އެޅުމަށް ހިމަނާފައިވެއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މިތިން ރަށުގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް އުސޫލުން ހޮސްޕިޓަލްގެ އައު އިމާރާތް އެޅުމަށް ބަޔަކު ބޭނުންވާކަމަށެވެ. މި މަސައްކަތްތަކަށް ޝަރުތުހަމަވާ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮމްޕެޓިޓިވް ބިޑިންގ (އައި.ސީ.ބީ) އުސޫލުގެ މަތިންކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދު" ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެއިން ބޭރު ކުންފުނިތަކުން  "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދު"ގައި މި މަރުހަލާގައި ރަޖިސްޓްރީ ވާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. ނަމަވެސް، ރާއްޖޭން ބޭރު ކުންފުނިތަކުން "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދު" ގެ 13 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކުރާ ލިޔެކިޔުންތައް ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅަން ވާނެކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. 

ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް  -/1500 ރުފިޔާ (ފަނަރަސަތޭކަ ރުފިޔާ) ގެ ނޮން-ރިފަންޑަބަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީއެއް ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ. ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 28 ފެބުރުއަރީ ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި ކަމަށްވެސް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މިތިން ރަށުގައި ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި 690،000 ރުފިޔާ ދައްކަން ޖެހެއެވެ. ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑް ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 148 ދުވަހެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓްރީން ލަފާކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އިހަވަންދޫގައި ހަދާ ހޮސްޕިޓަލް ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނިންމަން 71 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުވާނެ އެވެ. އަދި ކެނދިކުޅުދޫ އާއި ހިންނަވަރުގައި ހަދާ ހޮސްޕިޓަލް ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށް ކޮންމެ ހޮސްޕިޓަލަކަށް 52 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުވާނެ އެވެ.

ހޮސްޕިޓަލްތައް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނައިރު ރާއްޖޭގެ ފަސް ސަރަހައްދެއްގައި ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލްތައް ތަރައްޤީކުރުމަކީ މިސަރުކާރުގެ ވައުދެކެވެ. އެގޮތުން އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުން ސިއްޙީ ފަރުވާ ހޯދުމަށް މާލެއަށް ނައިސް އަތޮޅުތަކުން އެޚިދުމަތްތައް ހޯދޭނެ ގޮތްތައް އަންނަނީ ފަހިކޮށްދެމުންނެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ދާދިފަހުން ވަނީ ގދ. ތިނަދޫ، ޏ. ފުވައްމުލައް، އދ. މަހިބަދޫ އަދި ކުޅުދުއްފުށީގައި ގާއިމުކުރާ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ ޑިޒައިނާއި ބީއޯކިޔު ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ވަކިވަކިން އިއުލާންކޮށްފައެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ސޯލިޙު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ވަނީ، ޓާޝަރީ ފަސް ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަންފާ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ލިބޭނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެއިތުރުން އިންޑިޔާ ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ލ. ގަމުގައި ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތްވެސް އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް