ކ. މާލެ
|
27 ޖެނުއަރީ 2022 | ބުރާސްފަތި 19:03
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ މުހައްމަދު މިސްބާހު- ގާޒީ މިސްބާހަކީ ކުރިން ޒިޔަތުގެ ވަކީލު
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ މުހައްމަދު މިސްބާހު- ގާޒީ މިސްބާހަކީ ކުރިން ޒިޔަތުގެ ވަކީލު
ޖޭއެސްސީ
މަހުލޫފުގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާ
މަހުލޫފު މައްސަލާގައި ގާޒީ ތަނާޒުލުވާން ޖެހޭކަމަށް ޕީޖީން ދުށްނަމަވެސް ގާޒީގެ ވިސްނުންފުޅު ތަފާތު
 
ގާޒީ މިސްބާހު ފޮނުއްވި ސިޓީގައި ވަނީ، މި މައްސަލާގައި ގާޒީ ތަނާޒުލުވާންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް
 
ކޯޓުން ވަނީ މި މައްސަލާގައި ގާޒީ ތަނާޒުލުވާން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް ނިންމާފައި
 
ގާޒީ މުހައްމަދު މިސްބާހުއަކީ ކުރިން ޒިޔަތުގެ ވަކީލެއް

އެމްއެމްޕީއާރްސީ ޚިޔާނާތާ ގުޅިގެން ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު މަހުލޫފުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުންތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބެއްލެވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގާޒީ, އެ މައްސަލައިން ތަނާޒުލްވާން ފެންނަކަމަށް ބަޔާންކޮށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހުން ކޯޓަށް ސިޓީ ފޮނުވައިފިއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބެއްލެވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގާޒީ މުހައްމަދު މިސްބާހުއަކީ އެމްއެމްޕީއާރްސީ ޚިޔާނާތާ ގުޅިގެން އެ ކުންފުނީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަބްދުﷲ ޒިޔަތުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާގައި ޒިޔަތުގެ ދިފާއުގައި ކޯޓުގައި ވަކާލާތު ކޮށްދެއްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އެ ސަބަބަށް ރިއާޔަތްކޮށް ދައުލަތުން ވަނީ މި މައްސަލައިން ގާޒީ ތަނާޒުލްވާން ޖެހޭކަން ބަޔާންކޮށް ކޯޓަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޕީޖީ އޮފީހުގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ރާއްޖެއެމްވީއަށް ވިދާޅުވީ، ގާޒީ މިސްބާހަށް އެކަމާގުޅޭގޮތުން ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައިވާނެ ކަމަށާއި، މި މައްސަލަ ގާޒީ މިސްބާހު ބެއްލެވުމަކީ މަސްލަހަތު ފުށުއަރާނެ ކަމެއްކަމަށް ވެދާނެކަމަށް ޕީޖީ އޮފީހުން ދެކޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޒިޔަތަކީ މި ޚިޔާނާތުގެ މޭސްތިރިއަކަށްވާއިރު، ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލިބުނު ކަމަށް ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ފަރާތެއްގެ މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީއަކަށް ޚިޔާނާތުގެ މޭސްތިރިއެއްގެ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި އުޅުއްވި ފަރާތަކުން އިންނެވުމަކީ މަސްލަހަތު ފުށުއަރާނެ ކަމަކަށް ވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ކަމެއްކަމަށް އެ އޮފީހުން ފޮނުވި ސިޓީގައި ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ. ޕީޖީ އޮފީހުން ވަނީ އެ ނުކުތާތައް ބަޔާންކޮށް ކޯޓުގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަން ގެނެސްފައެވެ.

Advertisement

އެހެންނަމަވެސް، ގާޒީ މިސްބާހު ފޮނުއްވި ސިޓީގައި ވަނީ, މި މައްސަލާގައި ގާޒީ ތަނާޒުލްވާން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށެވެ. އަދި އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށް ޕީޖީ އޮފީހުގެ ސިޓީގެ ޖަވާބު ވަނީ ފޮނުއްވާފައެވެ.

މަހުލޫފްގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލާފައިވަނީ އޭނާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރުކަމުގައި ހުންނެވިއިރު 2014 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު, ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯން ބިލަށް ތާއީދުކޮށް ވޯޓުދިނުމުގެ މުގާބިލުގައި އޭރުގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު އަދީބު އަބްދުލްޣަފޫރު، އެސްއޯއެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓުގެ ޗެކަކުން މަހުލޫފަށް ދިން 33،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު އޭނާގެ ނަމުގައި ބީއެމްއެލްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަށް 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު ޖަމާކޮށް ރިޝްވަތު ހިފާފައިވާތީއެވެ.

މަހުލޫފްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވަނީ ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ 3 ވަނަ މާއްދާގެ ހ އާ ހަވާލާދީ, އެމާއްދާގެ ށ ގެ ދަށުން ރިޝްވަތު ހިފުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
50%
0%
50%
ކޮމެންޓް