ކ. މާލެ
|
26 ޖެނުއަރީ 2022 | ބުދަ 23:23
ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުން
ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުން
ކަސްޓަމްސް
ކަސްޓަމްސްގެ ޚިދުމަތް ހަރުދަނާކުރުން
ކަސްޓަމްސްގެ މުޅި ކްލިއަރެންސް ޕްރޮސެސް ވަނީ ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރެވިފައި: ޝަރީފް
 
ކަސްޓަމްސްއިން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް ހަލުވިވެފައި، ފެންވަރު ރަނގަޅުވާނެ
 
އެއަރ ކާރގޯގައި، ޖެނެރަލް ކާރގޯގެ ކްލިއަރެންސް ޕްރޮސެސް ވެސް އަވަސްވާނެ
 
ކޫރިއަރ ކާރގޯގެ ކްލިއަރެންސް ޕްރޮސެސް އަވަސްވާނެ

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ މުޅި ކްލިއަރެންސް ޕްރޮސެސް ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް އަބްދުﷲ ޝަރީފު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބައިނަލްއަގުވާމީ ކަސްޓަމްސް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޝަރީފް ވިދާޅުވީ, ޓެކްނޮލޮޖީގެ ޒަރީއާއިން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ މުޅި ކްލިއަރެންސް ޕްރޮސެސް ވަނީ ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރެވިފައިކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން ކަސްޓަމްސްގެ ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމުގައި އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑުތަން ލުއިފަސޭހަވާނެ ކަމަށެވެ. އިފްތިތާހުކުރެވުނު ކޫރިއަރ ކާރގޯ ޔުނިޓަށް އިޝާރަތް ކުރައްވައި ޝަރީފް ވިދާޅުވީ, ކޫރިއަރ ކާރގޯގެ ކްލިއަރެންސް ޕްރޮސެސް އަވަސްވާނެ ކަމަށާއި، އެއަރ ކާރގޯގައި ޖެނެރަލް ކާރގޯގެ ކްލިއަރަންސް ޕްރޮސެސް ވެސް އަވަސްވާނެކަމަށެވެ.

ކަސްޓަމްސްގެ ކޫރިއަރ ކާރގޯ ޔުނިޓެއް އިފްތިތާހުކޮށްފައިވަނީ ކޫރިއަރ މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެއަށް ގެންނަ މުދަލުގެ ނިސްބަތް ދުވަހުން ދުވަހަށް އިތުރުވަމުންދާތީ, ކޫރިއަރ ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް ގެންނަ މުދަލާ ގުޅިގެން ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގައި ކަސްޓަމްސްއިން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް ހަލުވިކޮށް ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށާއި، މުދަލުގެ ކޮންޓްރޯލް ހަރުދަނާކޮށް ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ސްޕެޝަލް އޮޕަރޭޝަންސް ސެކްޝަންގެ ޓެކްޓިކަލް ޓީމްގެ ސަބަބުން މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެވުން ހުއްޓުވުމަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާވާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ސްޕެޝަލް އޮޕަރޭޝަންސް ޓެކްޓިކަލް ޓީމެއްގެ އިތުރުން ސަރވައިލަންސް މަސައްކަތަށް ޚާއްސަ ޔުނިޓެއް ވެސް ވަނީ އިފްތިތާހުކޮށްފައެވެ. މި ޓެކްޓިކަލް ޓީމް ގާއިމްކުރުމުގެ މައިގަނޑު މަގުސަދަކީ ކަސްޓަމްސްގެ އެންފޯސްމަންޓް މަސައްކަތްތައް މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާ ކޮށް، ވަކިން ޚާއްސަކޮށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެވުން ހުއްޓުވުމަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ފުޅާ ކުރުމެވެ. އެގޮތުން މި ޓީމްގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުން އިންޓެލިޖެންސާއި ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓްއަށް ބިނާކޮށް މަސްތުވާ ތަކެއްޗާއި ގާނޫނާއި ގަވައިދާ ޚިލާފް އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް ހިންގާ އޮޕަރޭޝަންތައް ހަރުދަނާވާނެއެވެ. މިޓީމްގެ އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ބަލާފާސްކުރުމުގެ އެންމެ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި މި އޮޕަރޭޝަންތައް މާލެ ސަރަހައްދުގެ އިތުރުން، ރީޖަނަލް ކަސްޓަމްސްތަކުގައި ވެސް ހިންގޭނެއެވެ.  

ބައިނަލްއަގުވާމީ ކަސްޓަމްސް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން އިންޑޮނޭޝިޔާގައި ހުންނަ ދުނިޔޭގެ ކަސްޓަމްސް ޖަމްއިއްޔާގެ އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ރީޖަންއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ވަރޗުއަލް ރަންގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސްއިން ބައިވެރިވުމުގެ ހަރަކާތެއް, 28 ޖަނަވަރީ ވާ ހުކުރު ދުވަހު އޮންނާނެއެވެ. މި ދުވުމުގައި ކަސްޓަމްސްގެ ވެރިންނާއި، މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން ކަސްޓަމްސްގެ މިނިސްޓަރ، މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

ބައިނަލްއަގުވާމީ ކަސްޓަމްސް ދުވަހުގެ މިއަހަރުގެ ޝިއާރަކީ; "ޑޭޓާއަށް ފަހި ވެއްޓެއް ގާއިމުކުރުމާއި، ޑޭޓާގެ ސަގާފަތެއް އަށަގަންނުވައިގެން ކަސްޓަމްސްގެ މަސައްކަތްތައް ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުމުގައި ކުރިއަރައި ދިއުން"އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް