ކ. މާލެ
|
26 ޖެނުއަރީ 2022 | ބުދަ 11:22
އދ. ދަނގެތީގެ ވިޔަފާރިވެރިޔާ މަހުމޫދު އަބޫބަކުރުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ ޝާ އަލޮމް މިއާ
އދ. ދަނގެތީގެ ވިޔަފާރިވެރިޔާ މަހުމޫދު އަބޫބަކުރުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ ޝާ އަލޮމް މިއާ
ރާއްޖެއެމްވީ
މަހުމޫދުގެ މަރުގެ މައްސަލަ
ޤަސްދުގައި މަހުމޫދު މަރާލިކަން ޝާ އަލޮމްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެއްޖެ
 
އަމިއްލަ އިޙުތިޔާރުގައިވާ އިއުތިރާފަށްވުރެ ވަކި ބޮޑު ހެއްކެއް ނޯންނާނެކަމަށް ގާޒީ ވިދާޅުވި
 
ދައުލަތުން ބޭނުންވަނީ ހެކި ހުށައަޅައިގެން ކުރިއަށް ދިޔުމަށް
 
ދެ ދައުވާގައިވެސް އިއުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުން ވެވެން ނެތްކަމަށް ދައުލަތުން ބުނޭ

އދ. ދަނގެތީގެ ވިޔަފާރިވެރިޔާ މަހުމޫދު އަބޫބަކުރުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ ދައުވާ ލިބޭ ޝާ އަލޮމްގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް ބުދަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ދައުވާ އުފުލާފައިވަނީ މަހުމޫދު މަރާލި ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ ޝާ އަލޮމް މިއާގެ މައްޗަށެވެ. 

މި އަޑުއެހުން ކުރިއަށް ގެންދަވަނީ އިސްގާޒީ އަހުމަދު ޝަކީލެވެ.

މި މައްސަލައިގައި އެންމެ ފަހުން އަޑުއެހުމެއް ބާއްވާފައިވަނީ 19 ޖެނުއަރީގައެވެ. އެ އަޑުއެހުމުގައި ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް އިއުތިރާފް ދަމަހައްޓަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، މިހާރު ހުންނެވި ވަކީލާއެކު ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންވާކަމަށް ޝާ އަލޮމް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި އިއުތިރާފް އެއްބަސްވުމަކަށް ދިފާއުން އެދުނު ނަމަވެސް، ދައުލަތުން މި ބާވަތުގެ އިއުތިރާފް އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލައިފިނަމަ، ގަސްތުގައި މީހަކު މެެރުމުގެ ދައުވާގައި ވާރިސުން މަރަށް މަރު ހިފަން ބޭނުންވާ ޙާލަތުގައިވެސް ދައުވާ ލިބޭ މީހާއަށް ލުއި ލިބިދޭ ކަމަށް ދައުލަތުގެ ވަކީލާ ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް ހުރިހާ ވާރިސުންވެސް މަރަށް މަރު ހިފަން ބޭނުންވާތީ ދެ ދައުވާގައިވެސް އިއުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުން ވެވެން ނެތްކަމަށް ދައުލަތުން ބުނެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި ދައުލަތުގެ ވަކީލާ ވިދާޅުވީ، ދައުލަތުން ބޭނުންވަނީ ހެކި ހުށައަޅައިގެން ކުރިއަށް ދިޔުމަށްކަމަށް އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައިވެސް އަދި އޭގެ ފަހުން ސިޓީއެއް މެދުވެރިކޮށްވެސް އެދިފައިވާނެ ކަމަށާއި، އަވަސް ނިޔާގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ގެންދަން އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި ގާޒީ ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުން ދަމަހައްޓަވާފައިވާކަން ސިޓީގެ ޖަވާބުގައި ދައުލަތަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ހުރިހާ ވާރިސުން މަރަށް މަރު ހިފަން އެދޭނަމަ އެ އަދަބު ތަންފީޒު ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި، މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކަށް ހުށައަޅާ ޙާލަތުގައި ދައުވާ ލިބޭ މީހާ އިއުތިރާފުން ރުޖޫއަވެއްޖެނަމަ އޮންނާނެ ހަަމައެކަނި ހެއްކަކީ ޝަރީއަތުގައި ވީ ހެކިބަސް ކަމަށް ދައުލަތުން ފާހަގަ ކުރެއެވެ.

އެކަމާއި ގުޅިގެން ގާޒީ ވިދާޅުވީ، ދައުވާ ލިބޭ މީހާ އިއުތިރާފުވުމުން، އަވަސް ނިޔާގެ ބަދަލުގައި ހެކި ހުށައަޅައިގެން ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ދައުލަތަށް ދެއްކިފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި މީހަކު ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި މަޖުބޫރުކަމެއް ނެތި، އަމިއްލަ އިޙުތިޔާރުގައިވާ އިއުތިރާފަށްވުރެ ވަކި ބޮޑު ހެއްކެއް ނޯންނާނެކަމަށް ގާޒީ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ދައުވާ ހުށައެޅުމަށް ދެންނެވިއެވެ.

އެއާއެކު ދައުލަތުން ވަނީ ދައުވާ އިއްވާފައެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވަނީ ގަސްތުގައި މީހަކު މަރާލުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އަދި މައްޔިތާގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ހިފުުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ. އެގޮތުން ޝާ އަލޮމް މިއާގެ މައްޗަށް މި 2 ދައުވާ ކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ޕީޖީން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ނިމިދިޔަ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ދައުވާއަށް ޖަވާބުދާރީވަމުން ޝާ އަލޮމް ވަނީ ކުރިންވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ދައުވާއަށް އިއުތިރާފުވާކަމަށް ބުނެފައެވެ. އިއުތިރާފު ދަމަހައްޓަނީ އެއްވެސް މަޖުބޫރުކަމެއް އަދި ނުފޫޒެއް ނެތި، ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރެގެންކަމަށް ޝާ އަލޮމް ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި އެކަމަކީ ޝައިތާނާ ވަސްވާސް ދީގެން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ބުނި ބުނުން އޭނާ ވަނީ ތަކުރާރު ކޮށްފައެވެ.

ދިފާއީ ވަކީލު ވަނީ އިތުރަށް އިއުތިރާފު ޔަޤީން ކުރުމަށްޓަކައި، މަހުމޫދުގެ ފޮޓޯއެއް ދެއްކުމަށްފަހު އިތުރަށް ސުވާލުކޮށް ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމަށް އެދިލައްވާފައެވެ. ދައުލަތުންވެސް އެކަމަށް އިއުތިރާޒު ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އެއާއެކު، ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށް ދިޔަ މި އަޑުއެހުމުގައި ވަނީ މަހުމޫދުގެ ފޮޓޯއެއް ދައްކައި، ޝާ އަލޮމްއާ ސުވާލުކޮށްފައެވެ. ފުރަތަމަ ދައުލަތުން ހުށައެޅި ފޮޓޯ ޝާ އަލޮމްއަށް ސާފުނުވުމުން ދައުލަތުން ވަނީ ދައުލަތުން މި މައްސަލައިގެ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު ހުށައަޅާފައިވާ ފޮޓޯ ރިޕޯޓާއި ފޮޓޯތައް ދެއްކުމަށް އެދިލައްވާފައެވެ. އެ ފޮޓޯތަކުގެ ތެރޭގައި ޝާ އަލޮމް ދިރިއުޅުނު ނެދުންގެެއިން ނަގާފައިވާ މަހުމޫދުގެ ބައެއް ސާމާނުތަކާއި، އޭނާގެ އަންނައުނުގެ އިތުރުންވެސް ޙާދިސާއާ ގުޅޭ ގިނަ ފޮޓޯތަކެއް ހިމެނެއެވެ.

އަދި ޙާދިސާ ހިނގިއިރު މަހުމޫދު ލައިގެން ހުރި އަންނައުނާއި ގުޅިގެން ޝާ އަލޮމްގެ ކިބައިން އިތުރަށް ސާފުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ދައުލަތުން ވަނީ ސާފުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ފޮޓޯއިން ފެންނަ އަންނައުނަކީ މަހުމޫދު މަރާލި ރޭގައި މަހުމޫދު ލައިގެން ހުރި އަންނައުނުތޯ އެހުމުން ޝާ އަލޮމް ވަނީ މާ ބޮޑަށް ހަނދާނުގައި ނެތް ނަމަވެސް ބެލެވޭ ގޮތުގައި އެއީ އެރޭ މަހުމޫދު ލައިގެން ހުރި އަންނައުނުކަމަށް ބުނެފައެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ޝާ އަލޮމްގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދައުވާގެ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައި ޝާ އަލޮމް ދައުވާއަށް އިއުތިރާފުވެ، ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައާއި، އަދި ބުދަ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައިވެސް އެ އިއުތިރާފް ދަމަހައްޓާފައިވާތީ އެއީ ސައްޙަ އިއުތިރާފެއް ކަމަށް ކަނޑަައަޅައި، ޝާ އަލޮމް މިއާގެ މައްޗަށް ޤަސްތުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައެޅުއްވިއެވެ.

މަހުމޫދު މަރާލުމަށްފަހު އޭނާގެ ހަށިގަނޑާމެދު އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތުން އުފުލާފައިވާ މައްޔިތާގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ހިފުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާވެސް ދައުލަތުން އިއްވާފައިވާއިރު، އެ ދައުވާއަށްވެސް އޭނާ ވަނީ އިއުތިރާފުވެފައެވެ. އެއާއެކު އެ ދައުވާވެސް ސާބިތުވާކަމަށް ގާޒީ ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

ދައުލަތުން ވަނީ ދައުވާތައް ސާބިތުވުމާއެކު، ވާރިސުންގެ ހެކިބަސް ނެގުމަށްފަހު އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށް އެދިލައްވާފައެވެ.

ގާޒީ ވިދާޅުވީ، ބައެއް ވާރިސުން މިވަގުތު ބަލިކޮށް އުޅުމާއި، ބައެއް ވާރިސުން ކަރަންޓީންގައި ތިބުމާއެކު، ވާރިސުންގެ ބަސް ނެގުމުގެ ބައި ބުދަ ދުވަހު ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ވާރިސުން ސާބިތު ކުރުމަށް ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނެގުން ބުދަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ގާޒީ ނިންމެވިއެވެ.

ގާޒީ ވިދާޅުވީ، ވާރިސުންގެ ބަސް ނެގުމަށްފަހު، މައްސަލަ ނިންމަވާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
43%
10%
5%
29%
0%
14%
ކޮމެންޓް