ކ. މާލެ
|
22 ޖެނުއަރީ 2022 | ހޮނިހިރު 18:33
އަމާޒަކީ ކުރިއަށް އޮތް 5 ވަރަކަށް އަހަރުތެރޭ، އެމްޓީސީސީއަކީ ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކުންފުންޏަކަށް ހެއްދެވުންކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވޭ
އަމާޒަކީ ކުރިއަށް އޮތް 5 ވަރަކަށް އަހަރުތެރޭ، އެމްޓީސީސީއަކީ ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކުންފުންޏަކަށް ހެއްދެވުންކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވޭ
ރައީސް އޮފީސް
އެމްޓީސީސީގެ މަސައްކަތްތައް
އަމާޒަކީ ކުރިއަށް އޮތް 5 ވަރަކަށް އަހަރުތެރޭ، އެމްޓީސީސީއަކީ ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކުންފުންޏަކަށް ހެދުން: އާޒިމް
 
އާޒިމް ކުންފުންޏާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތް ފަހުން، ކުންފުނީގެ ހިންގުމަށް ވަނީ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަވާފައި
 
އެމްޓީސީސީއަކީ އިންޖިނިއަރިންގ ދާއިރާއިން އެންމެ ވަރުގަދަ ކުންފުންޏަށް ހެއްދެވުމަކީވެސް އަމާޒެއް
 
ބަޖެޓުގެ މިންގަނޑުގެ ތެރެއިން، 150 މީހުން ތަމްރީނު ކުރާނެ

އަމާޒަކީ ކުރިއަށް އޮތް 5 ވަރަކަށް އަހަރުތެރޭ އެމްޓީސީސީއަކީ ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކުންފުންޏަކަށް ހެއްދެވުންކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ، ފިނި ކޮޓަރީގައި ތިބެގެން އެމްޓީސީސީ ފަދަ ކުންފުނިތައް ނުހިންގޭނެ ކަމަށެވެ. އެކަމަށްޓަކައި، މަސައްކަތް ކުރާ ތަންތަނަށް ގޮސް ހާލަތު އަމިއްލައަށް ބެލުން މުހިއްމުކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި އާޒިމް ވިދާޅުވީ، ކުންފުންޏާ ގުޅުންހުރި ގިނަ މަސައްކަތްތަކުގައި ދުވަހުގެ ވަގުތުތައް ހޭދަ ކުރައްވާކަމަށެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ، އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑޮކްޔާޑެއް ގާއިމުކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތަކީ ނުހަނު ބޭނުންފުޅުވާ މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ. އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބައެއް ގޮންޖެހުންތައް ހުރިނަމަވެސް، އަމާޒަކީ މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އެމްޓީސީސީ ޑޮކްޔާޑަކީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑޮކްޔާޑަކަށް ހެއްދެވުންކަމަށެވެ. އެވަރަށް މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމާއި، ސާމާނު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުންފުނިން ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންވެސް އެކަމަށް އެއްބާރުލުން ލިބެމުންދާކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އާޒިމް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އެމްޓީސީސީއަކީ އިންޖިނިއަރިންގ ދާއިރާއިން ބަލާނަމަ ރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ ހަރުދަނާ އަދި އެންމެ ވަރުގަދަ ކުންފުންޏަށް ހެދުމަކީވެސް ކުންފުނީގެ އަމާޒެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެކަމަށްޓަކައި ކުރިއަށް އޮތް 5 އަހަރުގެ ތެރޭގައި (ބަޖެޓުގެ މިންގަނޑުގެ ތެރެއިން) 150 މީހުން ތަމްރީނު ކުރައްވާނެކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެކަމަށްޓަކައި ފުރަތަމަ ބެޗް މިއަހަރު ފޮނުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މި އަމާޒުގައި މަސައްކަތް ކުރެވިއްޖެނަމަ އެމްޓީސީސީއަކީ ކުރިއަށް އޮތް 5 އަހަރާ 7 އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްގައި އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލު ކުރުމަކީ އުނދަގޫކަމަކަށް ނުވާނެކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެކަމަށްޓަކައި މުވައްޒަފުންނާއި ފައިސާވެސް ބޭނުންވާކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި އާޒިމް ވިދާޅުވީ، ރައީސް ސޯލިޙުގެ ސަރުކާރު ދެމިއޮތްހާ ހިނދަކު އެކަން ހާސިލު ކުރުމަކީ ދުރުކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

އާޒިމް ކުންފުންޏާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތްފަހުން ކުންފުނީގެ ހިންގުމަށް ވަނީ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައެވެ. އެގޮތުން ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނާ އެއްގަޑިއެއްގައި ވެރިންވެސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން ޖެހޭ ގޮތް ހެދުމާއި، ކުންފުނީގެ އެންމެ ދަށް މުސާރަ ލިބޭ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް މަދުވެގެން 10،000 ރުފިޔާ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސެވުން ހިމެނެއެވެ.

އާޒިމް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، މިހާރުވެސް ފާއިތުވެގެން ދިޔަ 2021 ވަނަ އަހަރަކީ އެމްޓީސީސީގެ ދިގު ތާރީޚުގައިވެސް އެ ކުންފުނީގެ ފައިދާ ރެކޯޑު މިންވަރަކަށް އިތުރުވެގެން ދިޔަ އަހަރެއް ކަމަށެވެ. އަދި ކުންފުންޏަށް ލިބޭ ކާމިޔާބީގެ ތައުރީފު ހަގީގަތުގައި ހައްގުވަނީ ކުންފުނީގެ ހީވާގި މުވައްޒަފުންނަށް ކަމަށްވެސް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް