ކ. މާލެ
|
22 ޖެނުއަރީ 2022 | ހޮނިހިރު 13:04
ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަން
ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަން
ޝުރުފާ މުހައްމަދު
އައިސީސީއާރްގެ ފަރާތުން ދޭ ސްކޮލަރޝިޕް
އިންޑިއާގެ 34 ސްކޮލަރޝިޕެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ދިވެހީންނަށް ހުޅުވާލައިފި
 
މި ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ މި މަހުގެ 25ން ފެށިގެން އޭޕްރީލް 30ގެ ނިޔަލަށް
 
ބައިނަލްއަގުވާމީ އިތުރު 100 ފުރުސަތެއް ވަނީ ހުޅުވާލާފައި

އިންޑިއަން ކައުންސިލް ފޯރ ކަލްޗަރަލް ރިލޭޝަންސް (އައިސީސީއާރު)ގެ 34 ސްކޮލަރޝިޕެއްގައި ރާއްޖޭގެ ދަރިވަރުން ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އައިސީސީއާރު މެދުވެރިކޮށް ހުޅުވާލި މި ސްކޮލަރޝިޕްތަކުގެ ދަށުން, އިންޑިއާގެ ބޮޑެތި ސިޓީތަކުގައި ހުންނަ އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ކޮލެޖް/ޔުނިވަރސިޓީތަކުގައި އާޓްސް، ސައިންސް، އެންޖިނިއަރިންގ، ބިޒްނަސް އަދި ޓޫރިޒަމް ފަދަ އެތައް ދާއިރާއަކުން ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ. އަދި މި ދާއިރާތަކުން އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް، ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް އަދި ޕީއެޗްޑީ ހެދުމުގެ ފުރުސަތު މި ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުންވަނީ ފަހިކޮށްދީފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އައިސީސީއާރުގެ ސްކޮލާޝިޕް ސްކީމުގެ ދަށުން, ބައިނަލްއަގުވާމީ އިތުރު 100 ފުރުސަތެއް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. މި ސްކޮލަރޝިޕަކީ އިންޑިއާގެ ސަގާފަތާގުޅޭ އިލްމު އުނގަންނައިދިނުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ސްކޮލަރޝިޕެކެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އިންޑިއާގެ ސަގާފަތުގެ ތެރެއިން މިއުޒިކް، ޑާންސް، ތިއޭޓަރ، ޕަރފޯމިންގް އާރޓްސް، ސްކަލްޕްޗަރ، އިންޑިއާގެ ބަސްތަކާއި އިންޑިއާގެ ސުފުރާތަކެވެ.

މި ސްކޮލާޝިޕްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ އުމުރުން 18 އަހަރާ 30 އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާގެ މީހުންނަށެވެ. އަދި މީގެތެރެއިން ޕީއެޗްޑީގައި ބައިވެރިވާ ބައިވެރިވާ ފަރާތްތައް އުމުރުން 45 އަހަރަށްވުރެ ދޮށިވެގެން ނުވާނެކަމަށް އައިސީސީއާރުން ވަނީ ޝަރުތުކޮށްފައެވެ. މި ކޯސްތައް ހުޅުވާލާފައިވަނީ 2022-2023ގެ ދިރާސީ އަހަރަށް އަމާޒުކޮށްގެންނެވެ.

މި ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ މި މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އޭޕްރީލް 30ގެ ނިޔަލަށެވެ.

މި ސްކޮލަރޝިޕްތަކާއި، ސްކޮލަރޝިޕްތަކުގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދާ ކޯސްތަކުގެ މައުލޫމާތު, އައިސީސީއާރުގެ އޭ2އޭ ޕޯޓަލްގައި ހުންނާނެއެވެ. އޭގެތެރެއިން މީގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ޔުނިވަރސިޓީ އަދި އިންސްޓިޓިއުޓްސް، ހުޅުވާލެވިފައިވާ ކޯސްތައް، ހޮސްޓެލް ޚިދުމަތުގެ ފުރުސަތާއި، އެޕްލިކޭޝަން އުސޫލުތަކާއި ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޝަރުތުތަކުގެ އިތުރުން, ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަށް, ކިޔަވަން ބޭނުންވާ ކޯސް ކަނޑައެޅުމުގައި ފަސޭހަވާނެހެން އަދިވެސް ކަމާގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތުތައް ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް