ކ. މާލެ
|
22 ޖެނުއަރީ 2022 | ހޮނިހިރު 09:12
ހޮނިހިރު ދުވަހު ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި އާޒިމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
ހޮނިހިރު ދުވަހު ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި އާޒިމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމް ކުރުން
ނާޒިމް ފްރޭމްކުރުމަކީ ސީދާ ރައީސް ޔާމީނު ދެއްވި ލަނޑެއްކަން މިހާރު އެނގޭ: އާޒިމް
 
ސިޔާސީ ކަންކަމަށް ވަދެވަޑައިގަންނަވަން ޖެހުނު މައިގަނޑު ސަބަބަކީވެސް އެ ހާދިސާ
 
ނާޒިމްގެ ކަންކަމުގައި ނޫޅުއްވުމަށްވެސް އާޒިމްއަށް ރައީސް ޔާމީނު އޭރު އެންގެވި
 
އެކަން ހިނގާދިޔައިރު އާޒިމް ހުންނެވީ އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުގައި

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ކާނަލް ރިޓަޔާޑް މުހައްމަދު ނާޒިމްގެ ގެކޮޅުން ފިސްތޯލައެއް ފެނުނު ހާދިސާއަކީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ނާޒިމްއަށް ދެއްވި "ލަނޑެއްކަން" މިހާރު އެނގިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ، އެކަން ހިނގާދިޔައިރު އާޒިމް ހުންނެވީ އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުގައި ކަމަށާއި، އޭރު މިއީ ކިހާވަރެއްގެ ކަމެއްކަން އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން ހިނގައިދިޔަ ކަންކަމުން، މިކަމުގެ ފަހަތުގައިވާ ހަގީގަތްތައް އެނގިވަޑައިގަތްކަމަށާއި, އެއާއެކު، އާޒިމް ކޮންމެ ގޮތެއް ހަދާފައިވެސް މިނިވަން ކުރުމަށް އޭރު އަޒުމު ކަނޑައެޅުއްވިކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

"އޭރަކު ހިތަކަށްނާރާ މިވަރުބޮޑު ލަނޑެއް ދޭންކަމެއް މި އުޅެނީކީ"އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ސިޔާސީ ކަންކަމަށް ވަދެވަޑައިގަންނަވަން ޖެހުނު މައިގަނޑު ސަބަބަކީވެސް އެ ހާދިސާކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ނާޒިމް ހައްޔަރު ކުރި ހިސާބުން، އެއީ އިންސާފުވެރިކޮށް ހިނގަމުންދާ ކަމެއް ނޫންކަން ގަބޫލު ކުރެއްވުނުކަމަށާއި، ނާޒިމް ކުރައްވާނެ ކަންކަމާއި ނުކުރައްވާނެ ކަންކަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ނާޒިމްއަށް އެވަރުގެ ބޮޑު އަނިޔާއެއް ރައީސް ޔާމީނު ދެއްވިއިރު، ނާޒިމްގެ ކަންކަމުގައި ނޫޅުއްވުމަށްވެސް އާޒިމްއަށް ރައީސް ޔާމީނު އޭރު އެންގެވިކަން އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އާޒިމް ވިދާޅުވީ، ކޯޓުތަކާއި ސަރުކާރަކީ ވަކި ދެ ތަނެއްކަން އޭރު ރައީސް ޔާމީނު އަރިހުގައިވެސް ދަންނަވާފައިވާނެ ކަމަށާއި، ނާޒިމްގެ ކަންކަމުގައި ކޯޓަށްވެސް ވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށް ރައީސް ޔާމީނު އަރިހުގައި ވިދާޅުވެފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކޯޓުތަކާއި ސަރުކާރަކީ ވަކި ދެ ތަނެއްކަން ރައީސް ޔާމީނުވެސް ވިދާޅުވާ ވިދާޅުވުން އެމަނިކުފާނަށް ހަނދުމަކޮށްދެއްވި ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ، އަނިޔާވެރިކަން އިސްކުރާނަމަ އެ ބަޔަކާއެކު ނުތިއްބަވާނެ ކަމަށެވެ. އެކަން ރައީސް ޔާމީނަށްވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ.

2015 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި، އޭރުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ނާޒިމް ދިރިއުޅުއްވާ ގެއިން ފިސްތޯލައަކާއި ތިން ވަޒަން ފެނުމާއި ގުޅިގެން، ހަނގުރާމަވެރި ހަތިޔާރު ގެންގުޅުމުގެ ކުށުގައި ނާޒިމް 11 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމް ކުރީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗު މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ނާޒިމްގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ 11 އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލްކޮށްފައި ވަނީ 13 ޑިސެމްބަރު 2018ގައެވެ.

އޭރު ކާނަލް މުހައްމަދު ނާޒިމް ފްރޭމް ކުރީ ސިފައިންގެ ޝޫޓިންގ ގެލަރީއެއް ހުޅުވައިދީ އެތަނުގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ބޭނުން ކުރެއްވި ފިސްތޯލައިން ކަމަށް އަދީބު އަމިއްލަފުޅަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ސިފައިންގެ ޝޫޓިންގ ގެލަރީ ހުޅުވާފައި ވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެތަން ހުޅުވައި ދެއްވުމަށްފަހު އަދީބު ވަނީ ފިސްތޯލައެއް ބޭނުން ކުރައްވައިގެން އެތަނުގައި ޝޫޓު ކުރައްވާފައެވެ. އަދީބުގެ ފަރާތުން ގާނޫނީ ވަކީލުން އޭރު ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ، ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައި ވަނީ އަސްކަރިއްޔާގެ ހިންގަވަން ހުންނެވި އިސްބޭފުޅަކާއި ދައުލަތުގެ އިސް ބޭފުޅަކު ރާވައިގެން ހިންގާފައިވާ ޖަރީމާއެއްގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް