ކ. މާލެ
|
5 ޖެނުއަރީ 2022 | ބުދަ 14:39
ހެލްތް މިނިސްޓްރީ،
ހެލްތް މިނިސްޓްރީ،
ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު
ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުން
އިދާރީ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން އެއް މަގާމަކަށް ގެނައީ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް: ހެލްތް މިނިސްޓްރީ
 
މިހާރު ތިބި މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެ
 
އިދާރީ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރާނީ ކަސްޓަމަރ ސާވިސް އޮފިސަރުންގެ ގޮތުގައި
 
އިދާރީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ކުރެވޭ މަލްޓި ޓާސްކް ބަޔަކަށް ވާނެ

ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން އަތޮޅުތެރޭގައި ހިންގަމުންދާ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި، ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ހުރިހާ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ މަގާމުގެ ނަން އެއް ނަމަކަށް ބަދަލުކުރީ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ އެމިނިސްޓްރީގެ ދަށުން އަތޮޅުތެރޭގައި ހިންގަމުންދާ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް 14 މާޗް 2021 އިން ފެށިގެން ބަދަލު ގެނައުމަށް ނިންމާފައިވީ ނަމަވެސް އެކި ސަބަބުތަކާއި ހުރެ މަސައްކަތް ނުކުރެވި ލަސްވެގެން ދިޔައީ ކަަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިއަހަރު ޚާއްސަ އިސްކަމެއްދީގެން އޮނިގަނޑަށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލުތައް ތަންފީޒު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުނީ އެނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި، ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކުން ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ. ޒަމާނުއްސުރެ ތަރުޖަމާނެއް ނުވަތަ ރިސެޕްޝަނެއް ނެތް ކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބޭ ކަމަށާއި، މި ނިންމުމާއެކު އެމައްސަލަތަކަށް ހައްލު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަކީ އިދާރީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ވެސް ކުރެވޭ މަލްޓި ޓާސްކް ބަޔަކަށް ވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

Advertisement

މިބަދަލާއެކު، ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކުގެ ހުރިހާ އިދާރީ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރާނީ ކަސްޓަމަރ ސާވިސް އޮފިސަރުންގެ ގޮތުގައެވެ. މިބަދަލު ގެނައި ނަމަވެސް މިހާރު ތިބި އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރައަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެ އެވެ.

އޮނިގަނޑު ބަދަލުކޮށް އަމަލުކުރަން ފެށި ނަމަވެސް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަކުން ހިންގާ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި މާލޭގެ އެއްވެސް ހޮސްޕިޓަލަކުން އެ އޮނިގަނޑަށް އަމަލުކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް