ކ. މާލެ
|
29 ޑިސެންބަރ 2021 | ބުދަ 12:18
314 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލުމަށް އަންގާރަ ދުވަހު ދޫނިދޫގައި އޮތް ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
314 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލުމަށް އަންގާރަ ދުވަހު ދޫނިދޫގައި އޮތް ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ސިމާހާ ނަސީމް
ޑްރަގް ވިޔަފާރީގެ މައްސަލަ
ޑްރަގް ވިޔަފާރިން ލިބޭ ފައިސާ ދޮންނަ މައްސަލައަށް އަންނަ އަހަރު ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް
 
އިޖުރާއަތްތަކުގައި ހެދޭ ގޯސްތަކުގެ ސަބަބުން މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުގައި އިސްކޮށް އުޅޭ ފަރާތްތައް ދޫވޭ
 
މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރުމަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް އަދިވެސް ކަންކަން އެބަހުރި
 
ޑްރަގް މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ފައިސާގެ ކަންކަން ވެސް ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދޭ

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިއަށް ހޭދަކުރާ ފައިސާ، މާލީ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ދައުރުކުރާ ގޮތާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކަށް އަންނަ އަހަރު ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދެއްވާނެކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް (ސީޕީ) މުޙައްމަދު ހަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިއަށް ހޭދަކުރާ ފައިސާއާ ގުޅޭގޮތުން ސީޕީ ވިދާޅުވީ، އެ ފައިސާ މާލީ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ދައުރުކުރާ ގޮތްތަކާއި، އެ ފައިސާ، ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް ވައްދައިގެން "ދޮވުމުގެ" ކަންކަން ކުރާ ގޮތް ދެނެގަތުމަށް ވަރަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދީގެން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކުރިއަށް އޮތް 2022 ވަނަ އަހަރު އެކަމަށް އިސްކަންދީގެން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ރޭވިފައިވާކަން ސީޕީ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ސީޕީ ވިދާޅުވީ، މިހާރު ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ޑްރަގް މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ފައިސާގެ ކަންކަން ވެސް ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، "ބޯޑަރ އެންފޯސްމަންޓް" ގައި އަދިވެސް ދަތިތަކެއް ހުރިކަމަށް ސީޕީ ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރުމަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް އަދިވެސް ކަންކަން އެބަހުރި ކަމަށް ސީޕީ ވިދާޅުވިއެވެ. މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ މުޅިން ޙައްލު ކުރެވޭނީ މި ހުރިހާ ދިމާއަކުން ވެސް މައްސަލަތައް ޙައްލު ކުރެވިގެންކަމަށް ސީޕީ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އިޖުރާއަތްތަކުގައި ހެދޭ ގޯސްތަކުގެ ސަބަބުން މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުގައި އިސްކޮށް އުޅޭ ފަރާތްތައް ދޫވާ މައްސަލައަށް އަލިއަޅުވާލައްވައި ސީޕީ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން އެކަންކަމަށް ގެނެވޭނެ ޙައްލުތައް ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ސީޕީ ވިދާޅުވީ، މިހާރު އޮތް މާހައުލުގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތައް ޙައްލު ކުރުމަށްޓަކައި، ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުތަކާއި ތަހުގީގުތައް ހިންގުމުގެ އިޖުރާއަތުތަކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ބަންޑާރަނައިބުގެ އޮފީހާއި، ކަމާގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކާއެކު ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާތައް ކުރެވެމުންދާކަން ސީޕީ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މި ފެށޭ ދައުރުގެ ތެރޭގައި އެކަމާ ގުޅޭ ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންދާނެކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާކަމަށް ވެސް ސީޕީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސީޕީ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ތަހުގީގު ކުރުމާއި، ދައުވާ އުފުލުމާއި، ޝަރީއަތް ކުރުމުގެ މަރުޙަލާގެ ކަންކަން އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމާ ގުޅޭ އެކްޝަން ޕްލޭނެއް މިހާރު އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކުލަވާލެއްވި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް ޓާސްކްފޯސްއަކީ އެކަމަށް އިތުރުވެގެން ދިޔަ ބޮޅެއްކަން ސީޕީ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ތަހުގީގު ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ފުލުހުންގެ އިޖުރާއަތުގެ ގޯހެއް ފާހަގަވެއްޖެނަމަވެސް، އެކަމެއް ޙައްލު ކުރައްވާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ސީޕީ ދެއްވިއެވެ. ފުލުހުންގެ ތެރެއިން ގަސްތުގައި ވަކި ބަޔަކަށް މަންފާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައި ނުވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ވެސް ސީޕީ ދެއްވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް