ކ. މާލެ
|
29 ޑިސެންބަރ 2021 | ބުދަ 07:33
މޯލްޑިވްސް ހެލްތް ޕްރޮފެޝަނަލް ޔޫނިއަން އާއި ޕަބްލިކް އިންޓްރެސްޓް ލޯ ސެންޓަރުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން
މޯލްޑިވްސް ހެލްތް ޕްރޮފެޝަނަލް ޔޫނިއަން އާއި ޕަބްލިކް އިންޓްރެސްޓް ލޯ ސެންޓަރުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން
ރާއްޖެ އޮންލައިން
ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން
ސިއްހީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ލިބޭ އޮނިގަނޑެއް ނެތް މައްސަލައިގައި ކޯޓަށް
 
ކަމާބެހޭ އެކި ދާއިރާތަކަށް ތަކުރާރުކޮށް މިމައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދުމަށް ގޮސްފައިވޭ
 
2008 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑެއް އެކުލަވާލާފައެއް ނުވޭ
 
މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ މާލެ ހިމެނޭ ގޮތަށް 14 އަތޮޅެއްގެ ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ 489 ސިވިލް ސަރވެންޓުން

ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް، ގާނޫނުގައި ބުނާގޮތުގެ މަތިން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ލިބޭނެ އޮނިގަނޑެއް މިހާތަނަށް އައިއިރުވެސް އެކުލަވާލާފައިނުވާ މައްސަލައިގައި ހެލްތު މިނިސްޓްރީ އާއި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަދި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން(ސީއެސްސީ) އާ ދެކޮޅަށް ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

މިމައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ސިއްހީ ފަންނުވެރިންގެ ޖަމުޢިއްޔާ، މޯލްޑިވްސް ހެލްތް ޕްރޮފެޝަނަލް ޔޫނިއަން (އެޗްޕީޔޫ) އިސްވެ އޮވެއެވެ. ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅީ މާލެ ހިމެނޭ ގޮތަށް 14 އަތޮޅެއްގެ ސަރުކާރުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ހެލްތު ސެންޓަރުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެކި ދާއިރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން 489 ސިވިލް ސަރވެންޓުންގެ ފަރާތުންނެވެ. މި މައްސަލަައިގައި ސިވިލް ސާވަންޓުންގެ ފަރާތުން ކޯޓުގައި ވަކާލާތު ކުރަނީ ހިލޭ ސާބަހަށް ގާނޫނީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ ޕަބްލިކް އިންޓްރެސްޓް ލޯ ސެންޓަރު (ޕީއައިއެލްސީ) އިންނެވެ.

Advertisement

މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށްފަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ސިއްހީ ފަންނުވެރިންގެ ޖަމުޢިިއްޔާ އާއި ޕީއައިއެލްސީގެ ފަރާތުން ވަނީ މި މައްސަލައިގެ ތަފްސީލު ހިއްސާކޮށްފައެވެ. ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޕީއައިއެލްސީގެ ފަރާތުން ވަކީލާ މަރިޔަމް ޝުނާނާ ވިދާޅުވީ، މިއީ 2008 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިއަދާ ހަަމައަށް އައިއިރުވެސް ސިއްހީ ދާއިރާގެ ފަންނީ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ލިބޭނެ އޮނިގަނޑެއް ނެތްކަމުން ގާނޫނު އަސާސީން ލިބިދޭންޖެހޭ އަސާސީ ހައްގުތަކުން މަހުރޫމްވެފައިވާތީ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއްކަމަށެވެ. ޝުނާނާ ވިދާޅުވީ ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ލިބޭނެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑެއް ތައްޔާރުކޮށް އެފަދަ އޮނިގަނޑެއް ތަންފީޒުކުރުމަށް ދައުވާ ލިބޭ ދައުލަތުގެ އެންމެހާ އިދާރާތަކުގެ މައްޗަށް މިދައުވާގައި ދައުވާކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޝުނާނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅީ އެތައް ފަހަރަކު މި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް 2008 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެކި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްފަހު ވެސް އެއްވެސް ނަތީޖާއެއް ނުލިބިގެންކަމަށެވެ.

ކޯޓަށް މައްސަލަ މިހުށަހެޅީ އެތައް ފަހަރަކު މި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް 2008 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ ވެސް އެބަހުރި ބައްދަލުކޮށްފައި. ހެލްތު މިނިސްޓްރީއާއި ފިނޭންސްއާ ވެސް ބައްދަލުކޮށްފައި އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލާ އޮނިގަނޑު ތަންފީޒުކުރުމަށް އެދިފައި. އެހެންނަމަވެސް މިހާތަަނަށް ވެސް މިކަން ނުވެފައިވާތީ ދެން މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ. އެހެންނަމަވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށްފަހު އެފަދަ އޮނިގަނޑެއް އެކުލަވާލައި ތަންފީޒުކުރެވިއްޖެނަމަ، މައްސަލަ ހައްލުކުރެވިއްޖިއްޔާ މައްސަލަ ނަގާނަން. މައްސަލަ ހައްލު ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް އެބަހުރި.
މަރިޔަމް ޝުނާނާ

ޝުނާނާ ވިދާޅުވީ ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާތާ 15 އަހަރުވީއިރު ވެސް އެހުރި މަގާމުގައި އެއްވެސް ކުރިއެރުމެއްނެތި މަސައްކަތްކުރާ ގިނަ ބަޔަކު އެބަތިބި ކަމަށެވެ. ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެމްއެޗްޕީޔޫގެ ޖެނެރަލް ސެކެޓްރީ ފާތިމަތު ޒިމްނާ ވިދާޅުވީ ޔޫނިއަން އުފެދިގެން މިއަދާ ހަމައަށް އައިއިރު ވެސް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ އޮނިގަނޑެއް ނެތުންކަމަށެވެ. އެ މައްސަލައިގައި ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ހެލްތު މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކޮށްފައިވާއިރު ސީއެސްސީއާ ވެސް ބައްދަލުކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

ކޯޓާ ހިސާބަށް މައްސަލަ ދިޔައީ މިހުރިހާ މަގަކުން ކުރި މަސައްކަތަށް އެއްވެސް އަލި މަގެއް ނުފެނުމުންކަމަށް ޒިމްނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޮނިގަނޑުގެ މައްސަލައިގައި ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ހެލްތު، އެއީ ދެ ހެލްތު މިނިސްޓަރުންނާއި މިހާރުގެ ސީއެސްސީ އާއި ކުރީގެ ސސީއެސް އާ ޕޭކޮމިޝަނާއި ރައީސްއާ ބައްދަލުކުރަން ލިބުނި ފުރުސަތެއްގައި އެކަމަށް އެދިފައިވަނީ. އެކަމަކު މިއިން އެއްވެސް ކަމެއްގައި ޕޮޒިޓިވް ޖަވާބެއް ނުލިބޭ. އެހެންވީމާ އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި ބޭނުމެއް ނުވޭ ބައްދަލުވުމާ ހަމައިން ނިންމާކަށް. އެއީ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑެއް ތަންފީޒުވަމުން ނުދާއިރު އެއީ އެމީހުންނަށް ހައްގުވާ މިންވަރެއް ނޫން.
ފާތިމަތު ޒިމްނާ / އެމްއެޗްޕީޔޫގެ ޖެނެރަލް ސެކެޓްރީ

މިކަމުގައި އެމްއެޗްޕީޔޫން ބުނީ ދައުލަތުގެ އެކި ފަރާތްތަކުން ބްލޭމް ގޭމް ކުޅެމުން އަންނަކަމަށެވެ. ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލައި ސީއެސްސީއަށް ފޮނުވާފައިވާކަމަށް ބުނާކަމަށާއި، ޕޭކޮމިޝަން ނުވަތަ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކަންކަން ހަމަނުޖެހޭކަމަށް ބުނަމުންދާ ކަމަށެވެ. ޕޭކޮމިޝަނުން މިކަމުގައި ސިޔާސީ ތަރުތީބު ކުރުންތަކެއްގެ މަތިން މިކަން ކުރާ ކަމަށް ބުނާކަމަށާއި، އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ ދެމެދުގައި ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި، މުސާރަ ބޮޑުކުރުން އަހަރުތަކަށް ބަހާލަނީ
ރާއްޖޭން ލިބޭ އެންޓިބަޔޮޓިކްސްއަކީ ފެންވަރު ރަނގަޅު ބޭސްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން: ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
ހަތަރު ވުޒާރާއަކަށް ވަގުތީ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީން އައްޔަންކޮށް، ދާއިމީ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީން ހޯދަނީ
އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮފީހުގެ މުއްދަތު ހަމަވެ، ލިޔުންތައް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަން އެދިއްޖެ
ދަރިފުޅަށް ދެ އަހަރު ވަންދެން މައިންނަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ލުއި ގޮތެއް ހަމަޖައްސައިފި
2024ގެ ބަޖެޓަކީ ޚަރަދުގެ ސިޔާސަތުތައް ކުޑަކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދީފައިވާ ބަޖެޓެއް: ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލަޔަށް މުޖުތަބާގެ ނަންފުޅު
އަމީރު އެދިވަޑައިގެންނެވީ ވީހާވެސް އަވަހަށް ސަޕްލިމަންޓްރީ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްދެއްވަން - ބަޖެޓްގެ ބޮޑު ހޭދައެއް އާސަންދަ އަށް