ކ. މާލެ
|
27 ޑިސެންބަރ 2021 | ހޯމަ 19:39
ހއ. ހޯރަފުށީ ކުލަބު ޖީއެސް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޕޮލިސް
ހއ. ހޯރަފުށީ ކުލަބު ޖީއެސް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޕޮލިސް
ފޭސްބުކް
ހއ. ހޯރަފުށީ ކުލަބު ޖީއެސް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް
ވަރުގަދަ ފެނަކަ ހިތްދަތި ގޮތަކަށް ބަލިކޮށް ޕޮލިސް ތަށި ނަގައިފި
 
ޕޮލިސް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ފަސް ސެޓް ކުޅެގެން
 
ފައިނަލް މެޗާއި ހަމަޔަށް މުބާރާތުގެ ފޭވަރިޓުންނަކީ ފެނަކަ

ހއ. ހޯރަފުށީ ކުލަބު ޖީއެސް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް 2021، ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯރަފުށީ ޕޮލިސް ކުލަބުން ހޯދައިފިއެވެ.

މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޕޮލިސް ކުލަބު ނެގީ ހޯރަފުށީ ފެނަކަ ޓީމު ހިތްދަތި ގޮތަކަށް ބަލިކޮށްގެންނެެވެ. ފައިނަލް މެޗާއި ހަމަޔަށް މުބާރާތުގެ ފޭވަރިޓުންނަކީ ފެނަކަ ޓީމެވެ. އެޓީމު ވަނީ ފައިނަލް މެޗުގެ ކުރިން ކުޅުނު ކޮންމެ މެޗެއް ކާމިޔާބުކޮށް އެހެން ޓީމުތައް ހާސްކޮށްލާފައެވެ.

އިތުބާރާއެކު އޮތް ފެނަކަ ޓީމުން ފަސޭހަ ކަމާއިއެކު ފައިނަލް މެޗު ކާމިޔާބުކުރާނެ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ގަބޫލުކުރެވުނު އެންމެ ބޮޑު އެއްސަބަބަކީ މުޅި މުބާރާތުގައި ވެސް އިތުބާރާއި ޔަގީން ކަމާއެކު ކުޅެމުންދިޔަ ޕާކިސްތާންގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ވައިސް ކެޕްޓަން މުބައްޝިރު ރަޒާ އެޓީމުގައި ހުރުމެވެ.

Advertisement

ރަޒާގެ މޮޅު ކުޅުމާއެކު މެޗުގެ ފުރަތަމަ ސެޓް 12/25 އިން ފެނަކަ ގެންދިޔުމާއިި އެކު އެޓީމަށް ތަށީގެ ޔަގީންކަން ބޮޑުވެ، ހިތްވަރު ލިބިގެންދިޔަ އެވެ. އެއާއެކު ދެވަނަ ސެޓް ވެސް ފަސޭހަ ކަމާއި އެކު 21/25 އިން ފެނަަކަ ހޯދިއެވެ. ފުރަތަމަ ދެ ސެޓާއެކު ފެނަކައިގެ ސަޕޯޓަރުންގެ އުންމީދުތައް ބޮޑުވެ، މުޅި ކޯޓް ސަރަހައްދު އެޓީމަށް ދެމުންދިޔަ ތަރުހީބުން ގުގުމަމުންދިޔައެވެ.

ފުރަތަމަ ދެ ސެޓް ގެއްލި ސަޕޯޓަރުން މާޔޫސްވި ނަމަވެސް ޕޮލިސް ޓީމުގެ ފަރާތުން ފެނިގެންދިޔައީ ތަފާތު ހިތްވަރެކެވެ. އެގޮތުން އެޓީމުގެ މުޅި ގޭމްޕްލޭން ބަދަލުކޮށް އާ ހިތްވަރަކާއެކު މުޅި ފެނަކަ ޓީމުގެ ރޫހު ކަމުގައިވާ ރަޒާއަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދީ ކުޅެންފެށިއެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ފެނަކައިން ޗެމްޕިއަންކަން ކަށަވަރުކުރަން ނިކުތް ސެޓް 16/25 އިން ހޯދާ ޕޮލިސް ޓީމުން އުންމީދު އާކުރިއެވެ. މި ސެޓާއެކު އެޓީމަށް ލިބުނު އުންމީދުން ޖެހިގެން އައި ސެޓް 18/25 އިން ހޯދާ މުޅި ގޭމް ޕޮލިސްކޮޅަށް އަނބުރާލިއެވެ. ނަތީޖާ ނެރުމަށްޓަކައި ކުޅުނު ފަސް ވަނަ ސެޓްގައި ފެނަކަ ޓީމުގެ ރަޒާގެ ފަރާތުން ފެނިގެންދިޔައީ ވަރުބަލިކަމެވެ. ޕޮލިސް ކުލަބުގެ ސާވިސްތައް ވެސް ސީދާ ރާޒާއަށް އަމާޒުކުރުމުގެ ނަތީޖާާއެއްގެ ގޮތުން އޭނާގެ ކުޅުން ގެއްލިގެންދިޔައެވެ. ޕޮލިސް ކުލަބުން ފެނަކައިގެ ސަޕޯޓަރުން ރޮއްވާލުމަށްފަހު ޗެމްޕިއަންކަން ކަށަވަރުކުރީ 10/15 އިން ފަސްވަނަ ސެޓް ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ.

ހޯރަފުށީ ފެނަކަ ޓީމު

ފައިނަލް މެޗު ނިމުމުން މަގާމްތަކަށް އިނާމް ދެއްވީ ޔޫތު އެސޯސިއޭޓް ފާތިމަތު ރަޝްމާ އާއި މޯލްޑިވިއަން ހޯރަފުށީ ބްރާންޗްގެ މެނޭޖަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދާއި ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ނާއިބްރައީސް އަހުމަދު އިމްދާހު އަދި ހއ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ޕްރިންސިޕަލް ހުސައިން ނައީމް އަހުމަދެވެ.

މުބާރާތުގެ އެއްމެ މޮޅު ހަ ކުޅުންތެރިންނަށް ހޮވުނީ ފެނަކަ ޓީމުގެ މުބައްޝިރު ރަޒާ އާއި އެޓީމުގެ ހުސައިން ޝިޔާމާއި މުހައްމަދު ލިއުޝާދު އަދި ޕޮލިސް ކުލަބުގެ ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ ސްރީލަންކާގެ ޑީޕްތީ އާއި ސަދުން އަދި އެޗްއޭއާރުސީގެ އަހުމަދު އަބްދުލްކަރީމެވެ. ބެސްޓް ލިބަރޯއަކަށް ހޮވުނީ ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓް ޓީމުގެ ފަތުހުﷲ އަހުމަދެވެ. އެންމެ މޮޅު ކޯޗަކަށް ޕޮލިސް ކޯޗު އިބްރާހީމް ފަޒްލީން ހޮވުނު އިރު ފައިނަލް މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކީ ޑީޕްތީއެވެ.

މި މުބާރާތަކީ ހޯރަފުށީގެ ކުލަބް ޖަމްއިއްޔާތަކާއި ސަރުކާރު އޮފީތަކަށާއި، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކަށާއި، އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކަށާއި، ވިޔަފާރިތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ހޯރަފުށީ ކުލަބް ޖީއެސްގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މުބާރާތެކެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ ހަތަރު ޓީމަކުން ވާދަކުރިއެވެ. އެ ޓީމްތަކަކީ ހޯރަފުށީ ޕޮލިސްޓޭޝަން، ހޯރަފުށީ ފެނަކަ ބްރާންޗް، ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓް ރިކްރިއޭޝަން ކުލަބްގެ އިތުރުން ޓީމް ހިޔާއެވެ.

ހޯރަފުށީ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ވޮލީ ކޯޓްގައި ކުރިޔަށްދިޔަ މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް 10000 (ދިހަހާސް ރުފިޔާ) އަދި ރަނަރަޕް ޓީމަށް 5000 (ފަސްހާސް ރުފިޔާ) ދީފައިވެއެވެ.

ކުލަބް ޖީއެސްގެ ފަރާތުން ބުނީ މި މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހޯރަފުށީ ކައުންސިލާއި، ހޯރަފުށީ ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރާއި ހޯރަފުށީ ބައެއް އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކުން ވަރަށް ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ދީފައިވާ ކަމަށާއި އެ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރާ ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ސަލީމް ދެއްވަމުން ގެންދަވާ އެހީތެރިކަން ފާހަގަކޮށް އެ ފަރާތަށް ވެސް އެ ކުލަބުން ވަނީ ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
50%
25%
0%
0%
25%
0%
ކޮމެންޓް
27 ޑިސެންބަރ 2021 | ހޯމަ 22:50
ގަބްރުލް އިސްލާމް
މަދު ކުދިންކޮޅަކާއެކު ގަޑި ސްޕޯޓްސް ކުލަބް(ޖީ އެސް) ކުރި މަސައްކަތްތައް ފަށްފަށުން ސުކުރިއްޔާ.
27 ޑިސެންބަރ 2021 | ހޯމަ 22:46
މުސްއަދު އަސްލަމް
ސާބަހޭ ގަޑި ސްޕޯޓްސް ކްލަބުއަށް.