ކ. މާލެ
|
26 ޑިސެންބަރ 2021 | އާދީއްތަ 12:33
އޭސީސީގެ ބައެއް މެމްބަރުން ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި
އޭސީސީގެ ބައެއް މެމްބަރުން ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި
އަބްދުﷲ އިރުފާން
އޭސީސީގެ މެމްބަރުން ވަކިކުރުން
އޭސީސީގެ މެމްބަރުން ޖަވާބުދާރީ ވުމުން މެމްބަރުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލައިގައި ކޮމިޓީ ބާއްވަނީ
މެމްބަރުން ވަނީ ލިޔުމުން ޖަވާބުދާރީވެފައި
ހަވީރު 4:30ށް ބައްދަލުވުން ވަނީ ތާވަލް ކޮށްފައި

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން، (އޭސީސީ) ގެ މެމްބަރުން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން ލިޔުމުން ޖަވާބުދާރީވުމަށް ދިން މުއްދަތުގައި މެމްބަރުން ޖަވާބުދާރީ ވުމުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.

ހަވީރު 4:30ށް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ވަނީ ތާވަލް ކޮށްފައެވެ. އޭސީސީގައި މިވަގުތު ތިބި މެމްބަރުން ވަކިކުރުމަށް ކޮމިޓީން ކުރައްވާ މަސައްކަތުގައި މެމްބަރުން ވަނީ ލިޔުމުން ޖަވާބުދާރީވެފައެވެ.

ޕާރފޯމެންސް އޮޑިޓާ ގުޅިގެން އޭސީސީގެ މެމްބަރުންނަށް 5 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބުދާރީ ވުމަށް މުއްދަތު ދީފައިވަނީ މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

Advertisement

އޭސީސީގެ މެމްބަރުން ވަކި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފައިވަނިކޮށް އެކޮމިޝަނުގައި ހިމެނޭ އިބްރާހީމް ޝަކީލް އާއި އަލީ އަޝްރަފް ވަނީ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުން އިސްތިއުފާދެއްވާފައެވެ.

އެހެންކަމުން އެކޮމިޝަނުގައި މިވަގުތު ތިއްބެވީ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް މަރިޔަމް ޝިއުނާއާއި، ނާއިބު ރައީސް ފާޠިމަތު އަނޫލާގެ އިތުރުން މެންބަރު ޢާއިޝަތު ޢަބްދުﷲ އެވެ. މިވަގުތު ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް މަރިޔަމް ޝިއުނާ ހުންނެވީ ޗުއްޓީގައެވެ.

އޭސީސީގެ މެމްބަރުން ވަކި ކުރުމަށް ނިންމީ އޭސީސީން މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ލަސްކަމުގެ ފާޑުކިއުންތަކާއެކު ތަކުރާރުކޮށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކޮށް ޕާރފޯމަންސް އޮޑިޓެއް ހެދުމަށް ފަހުއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
- ކޮމެންޓް