ކ. މާލެ
|
25 ޑިސެންބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 21:57
ފެނަކަ ޓީމު - ފައިނަލް މެޗަށް ވަނީ ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެފައި
ފެނަކަ ޓީމު - ފައިނަލް މެޗަށް ވަނީ ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެފައި
ހޯރަފުށީ ކުލަބު ޖީއެސް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް
ސައްތައިން ސައްތަ ރިކޯޑަކަށް ޕޮލިހާއި ދެކޮޅަށް ފެނަކަ  
 
ފެނަކަ ފައިނަލް ދަރުރުކުރީ ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެގެން
 
ޕޮލިސް ފައިނަލް ދަތުރުކުރީ ދެވަނަ ސެމީގައި އެއާޕޯޓް ބަލިކޮށްގެން
 
ފައިނަލް މެޗަށް ދެ ޓީމުންވެސް ވަނީ އިތުރު ކުޅުންތެރިންނާއެކު ޓީމު ވަރުގަދަކޮށްފައި

ހއ. ހޯރަފުށީ ކުލަބު ޖީއެސް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް 2021، ފައިނަލް މެޗު ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެ ސަތޭކައިން ސަތޭކައިގެ ރިކޯޑެއް ގާއިމް ކުރުމަށް ވަރުގަދަ ފެނަކަ ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

ހޯރަފުށީ ޕޮލިސް ކުލަބާއި ދެކޮޅަށް އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅޭ ފަައިނަލް މެޗަށް ހޯރަފުށީ ފެނަކަ ޓީމު ނިކުންނައިރު އެޓީމު ވަނީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗެއް ކާމިޔާބުކޮށް ސަޕޯޓަރުންގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރު ހޯދާފައެވެ.

ޕޮލިސް ކުލަބު ފައިނަލް ދަތުރުކޮށްފައި ވަނީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގެ ދެވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ސެމީފައިނަލް ދަތުރުކޮށް ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގެ ތިން ވަނަ ޓީމު ކަމަށްވާ ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓް ޓީމު ބަލިކޮށްފައެވެ.

Advertisement

އެހެން ކަމުން ފައިނަލް މެޗުގައި ކުޅޭ ދެ ޓީމަކީ ވެސް ފުރިހަމަ އިތުބާރާ ޔަގީންކަމާއި އެކު އޮތް ދެ ޓީމެވެ. ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ފެނަކަ އަދި ޕޮލިސް ބައްދަލު ކުރި މެޗު ނިމިފައި ވަނީ ހަމަ ހަމަ ކުޅުމަކަށް ފަހު ތިން ސެޓް ދެ ސެޓުން ފެނަކަ މޮޅުވެގެން ނެވެ. މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ސެޓް 20/25 އިން ފެނަކަ ހޯދި ނަމަ ވެސް ޖެހިގެން އައި ސެޓް 22/25 އިން ހޯދީ ޕޮލިހެވެ. އަނެއްކާ ވެސް ފެނަކަ އިން 20/25 ތިން ވަނަ ސެޓް ހޯދުމާއި އެކު ހިތްވަރުކޮށް ހަތަރު ވަނަ ސެޓް ޕޮލިސް ހޯދީ 23/25 ން ނެވެ. ދެޓީމުގެ ހަމަ ހަމަ ކުޅުމާއި އެކު ނަތީޖާ ނެރުމަށް ކުޅުނު ސެޓް ފެނަކަ ހޯދީ ޕޮލިސް ޓީމަށް މެޗު ނިންމަން ފުރުސަތު ލިބުމަށް ފަހު ގެއްލުނު ފުރުސަތުގައެވެ. އެހެން ކަމުން ފައިނަލް މެޗު ވެގެންދާނީ ފޯރިގަދަ އަދި ވާދަވެރި މެޗަކަށެވެ.

ދެޓީމުގައި ވެސް ދިވެހި ކުޅުންތެރިންގެ މޮޅު ކުޅުން ފެނިގެންދާއިރު ޓީމުގެ އެއްމެ މުހިންމު މަގާމުތައް އަދާކުރަނީ ސަރަހައްދީ ވޮލީގައި މަޝްހޫރު މޫނުތަކެވެ. ފެނަކައިގެ މުޅި ރޫހުގެ ގޮތުގައި އެޓީމު ފައިނަލް ގެންގޮސްދިނުމުގައި އެންމެ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރި ކުޅުންތެރިއަކީ ޕާކިސްތާންގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ވައިސް ކެޕްޓަން މުބައްޝިރު ރަޒާ އެވެ. ފައިނަލް މެޗަށް ޓީމު އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް އިތުރު އެޓޭކަރަކާއި ސެޓަރެއް މިހާރު ވަނީ ފެނަކަ ޓީމާއި ގުޅިފައެވެ. އެހެން ކަމުން މި ދެ ކުޅުންތެރިންނާއި މުބައްޝިރު ރަޒާއިއެކު ފެނަކަ ވަނީ އިތުރަށް ވަރުގަދަވެ ފައިނަލް މެޗަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެފައެވެ.

ހޯރަފުށީ ކުލަބު ޖީއެސް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން

ޕޮލިސް ކުލަބުގައި ފޯރަފުށީގެ މަޝްހޫރު ވޮލީ ކުޅުންތެރިން ތިބިއިރު އެޓީމުގެ ހިތްވަރުގެ ގޮތުގައި ތިބީ ސަރަހައްދީ ވޮލީގައި މަޝްހޫރު ލަންކާގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ޑީޕްޓީ އާއި އެޓީމުގެ ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ ސަންދުން އެވެ. ފައިނަލް މެޗުގައި ޕޮލިސް ޓީމަށް އޮތް އެއްމެ ބޮޑު ހިތް ހަމަޖެހުމަކީ ސެމީފައިނަލް މެޗުގައި ނުކުޅޭ އެމްއެންޑީއެފްގެ ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ އިބްރާހިީމް އިހްސާން ފައިނަލް މެޗަށް ފިޓްވުމެވެ.

ހޯރަފުށީ ކުލަބު ޖީއެސް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން

ދެޓީމުވެސް ފައިނަލް މެޗަށް އިތުރަށް ޓީމު ވަރުގަދަކޮށްފައިވާއިރު މި މެޗުވެގެންދާނީ ހުރިހާ ގޮތުން ވެސް ފޯރިގަދަ އަދި ވާދަވެރިކަން ބޮޑު މެޗަކަށެވެ.

މި މުބާރާތަކީ ހޯރަފުށީގެ ކުލަބް ޖަމްއިއްޔާތަކާއި ސަރުކާރު އޮފީތަކަށާއި، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކަށާއި، އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކަށާއި، ވިޔަފާރިތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ހޯރަފުށީ ކުލަބް ޖީއެސްގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދާ މުބާރާތެކެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ ހަތަރު ޓީމަކުން ވާދަކުރިއެވެ. އެ ޓީމްތަކަކީ ހޯރަފުށީ ޕޮލިސްޓޭޝަން، ހޯރަފުށީ ފެނަކަ ބްރާންޗް، ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓް ރިކްރިއޭޝަން ކުލަބްގެ އިތުރުން ޓީމް ހިޔާއެވެ.

ހޯރަފުށީ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ވޮލީ ކޯޓްގައި ކުރިޔަށްދާ މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް 10000 (ދިހަހާސް ރުފިޔާ) އަދި ރަނަރަޕް ޓީމަށް 5000 (ފަސްހާސް ރުފިޔާ) ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ކުލަބް ޖީއެސްގެ ފަރާތުން ބުނީ މި މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހޯރަފުށީ ކައުންސިލާއި، ހޯރަފުށީ ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރާއި ހޯރަފުށީ ބައެއް އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކުން ވަރަށް ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ދީފައިވާ ކަމަށާއި އެ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރާ ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ސަލީމް ދެއްވަމުން ގެންދަވާ އެހީތެރިކަން ފާހަގަކޮށް އެ ފަރާތަށް ވެސް އެ ކުލަބުން ވަނީ ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް