އައްޑޫ ސިޓީ
|
15 ޑިސެންބަރ 2021 | ބުދަ 18:48
އައްޑޫ ޑަބްލިއުޑީސީ ފަންތޮށި ކޯސް
އައްޑޫ ޑަބްލިއުޑީސީ ފަންތޮށި ކޯސް
އައްޑޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ
އައްޑޫ ޑަބްލިއުޑީސީން ހިންގާ ފަންތޮށި ކޯސް
އައްޑޫ ޑަބްލިއުޑީސީން ހިންގާ ފަންތޮށި ކޯސް ފަށައިފި
 
އައްޑޫސިޓީގެ އަވަށްތަކުން 100 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މިކޯހުގައި ތަމްރީން ހޯދަމުންދޭ
 
މިކޯހުގައި ތަފާތު 10 ވައްތަރެއްގެ ތަކެތި ފަންތޮށިން ހަދަން ދަސްކޮށްދޭ

ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ގޮތަކަށް ތައްޔާރުކުރެވޭ ދިވެހިންގެ ސަގާފީ އުފެއްދުންތައް ފަންތޮށިން އުފައްދާނެ ގޮތް ދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއް އައްޑޫސިޓީގައި ފަށައިފިއެވެ.

އައްޑޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ހިންގާ މިކޯސް ކުރިއަށްދަނީ ސިޓީގެ ހުރިހާ އަވަށްތަކެއްގައި އެއްފަހަރާ ބޭއްވުމަށްފަހު 1 ހަފްތާގެ ތެރޭ އެއްކޮށް ކޯސް ނިންމާ ގޮތަށެވެ. އެގޮތުން  މިކޯސް ކުރިއަށްދަނީ ކޮންމެ އަވަށެއްގެ ބައިވެރިންނާއެކު އެއަވަށެއްގައި ވަކިންނެވެ. ޑިސެންބަރ 11ގައި ފެށުނު މިކޯހުގައި ފުރަތަމަ ކިޔަވައިދެނީ، ގުޅިފައިވާ 4 އަވަށުގެ ބައިވެރިންނަށެވެ. އެއަވަށްތަކާ ވަކިން އޮންނަ ހުޅުމީދޫގެ ކޯހުގެ ގަޑިތައް ޑިސެންބަރ 19އިން 23އަށް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް ޑަބްލިއުޑީސީން ބުނެއެވެ. މިކޯހުގައި ހިތަދޫން 15، މަރަދޫއާއި މަރަދޫފޭދޫން 34، ފޭދޫން 30 އަދި ހުޅުމީދޫން 24 މީހުންނާއެކު ޖުމްލަ 103 މީހުން ބައިވެރިވެ ތަމްރީނު ހޯދަމުންދެއެވެ.

ފަންތޮށި ކޯހުގައި މުޅޯށީގެ 3 ވައްތަރެއް ބައިވެރިން ވަނީ ދަސްކޮށްފައެވެ. އޭގެ އިތުރުން އެކި ވައްތަރުގެ ހޭންޑްބޭގްތަކާއި ފްރުޓް ބާސްކެޓްތަކާއި ތޮފި ފަދަ ތަފާތު 10 ވައްތަރެއްގެ ތަކެތި ހަދާނެގޮތް މިކޯހުގެ ބައިވެރިންނަށް ވަނީ ދަސްކޮށްދީފައެވެ. ކޯހުގެ ބައިވެރިންވަނީ އެމީހުން ދަސްކުރި ތަކެތި ބާޒާރަށް ނެރޭނެކަމަށް ބުނެފައެވެ. މިހާރުވެސް ސްކޫލްތަކުގައި ހިންގާ ހަރަކާތްތަކަށާއި މެހެމާނުންނަށް ހަދިޔާ ދިނުންފަދަ ކަންކަމަށް ފަންތޮށީގެ އުފެއްދުންތައް ބޭނުންވެގެން އެދިފައިވާކަމަށް ޑަބްލިއުޑީސީން ހާމަކުރެއެވެ. މިކޯހުގެ ބައިވެރިން މިވަނީ، ފަސޭހައިން ދިވެހިންނަށް ލިބެން ހުންނަ ފަންތޮށީގެ ބޭނުންކޮށްގެން ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުންތަކުގައި ހިފައިގެންގުޅޭ ސާމާނުތައް، ބޭނުން ސައިޒަކަށް، ބޭނުން ބައްޓަމަކަށް ހަދައިގެން ބޭނުންކުރުމުގެ ހިތްހަމަޖެހުން ހާސިލުކޮށްފައެވެ.

އައްޑޫ ޑަބްލިއުޑީސީ ފަންތޮށި ކޯސް

އައްޑޫ ޑަބްލިއުޑީސީން މިފަދަ ކޯހެއް ހިންގާ އެންމެ ބޮޑު މަގުސަދަކީ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި، އަމިއްލަ އުފެއްދުންތަކެއް ހަދަން ދަސްކޮށްދިނުމާއެކު، މިފަދަ ތަކެތީގެ މުހިއްމުކަން ވަޒަންކޮށްދީ، އުވެމުން ނެތެމުންދާ ދިވެހި ސަގާފީ މަސައްކަތްތަކަށް މީހުން އަހުލުވެރިކުރުވުންކަމަށް ޑަބްލިއުޑީސީގެ ރައީސާ ނުސްރަތު ރަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިކޯހުގެ ބައިވެރިންދަނީ ބާޒާރު ކުރުމަށާއި ދަތުރު ދިއުންފަދަ ކަންތަކަށް އެމީހުން ދަސްކުރި ތަކެތި ވަރަށް އެކަށޭނަ ކަމަށްބުނެ އެފަދަ ކަންކަމަށް އެތަކެތި ބޭނުންކުރަމުންނެވެ. މިއީ ޒީރޯ ޕްލާސްޓިކް ގައުމަކަށް ރާއްޖެ ހެދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެހީއަކަށްވެ، މިހާރު ބޭނުންކުރާ ޕްލާސްޓިކް ސާމާނާއި ބާޒާރު ކޮތަޅުގެ ބަދަލުގައި ގެންގުޅެވިދާނެ މުހިއްމު ސާމާނުތަކެކެވެ.

އައްޑޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ 6 މަސްދުވަހުގެތެރޭ މުޅި އައްޑޫސިޓީއަށް އަމާޒުކޮށްގެން މުހިންމު ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހިންގާފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި ދާދި މިދާކަށް ދުވަހު ނިމިގެން ދިޔަ، ބޮޑެތިމީހުންނަށް އިނގިރޭސިބަސް ދަސްކޮށްދޭ ކޯހާއި، ސްކޫލްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި ޕޯސްޓަރ ކުރެހުމުގެ މުބާރާތް ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ. ޑަބްލިއުޑީސީން މިފެށޭ 2022 ވަނައަހަރަށް ވެސް ވަނީ ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގަން ރާވާފައެވެ. ވަރަށް ހަރަކާތްތެރި މެންބަރުންތަކެއް ހިމެނޭ، އައްޑޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީން މިހާރު އެންމެ ކަންބޮޑުވާ މައްސަލައަކީ އެކޮމިޓީއަށް އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ކުދި ވިޔަފާރި ހިންގުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފައިނުވާތީއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވޭ އައްޑޫސިޓީއަށް އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީވާން. ކަނބަލުންނާ ގުޅިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިމުޖުތަމައުގެ އެތައް ކަމެއް ރަނގަޅު ކުރެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް ލިބިފައިވާ ކުޑަ ބަޖެޓުން މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު ކުރެވެންއޮންނަނީ ވަރަށް މަދު ކަންތައްތަކެއް. މިކަމަށް ލުޔެއް ހޯދަން ކޮމިޓީގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރަން ބޭނުންވަނީ. އަދި އެފުރުސަތު މިކޮމިޓީއަށް ލިބިފައެއް ނުވޭ.
ޑަބްލިއުޑީސީގެ ރައީސާ ނުސްރަތު ރަޝީދު

ނުސްރަތު ވިދާޅުވީ، އާމްދަނީ އިތުރު ކުރުމަށް ގެސްޓްހައުސްފަދަ ވިޔަފާރި ހިންގިދާނެ ކަމަށާއި، މިފަދަ ކަމެއް ފަހިވެގެން ދިއުމަކީ އެކޮމިޓީން އައްޑޫސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ފައިދާހުރި ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ކަމަކަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
25%
0%
0%
50%
0%
25%
ކޮމެންޓް