ކ. މާލެ
|
15 ޑިސެންބަރ 2021 | ބުދަ 17:08
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
ހެލްތާއި ފެނަކައިގެ އެއްބަސްވުން
ހެލްތް މިނިސްޓްރީއާ ފެނަކައާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
 
ސިއްހީ ދާއިރާ ޑިޖިޓަލައިޒްކުރުމަށް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އެނގިގެންދާނެ
 
މައިގަނޑު މަގުސަދަކީ ސިއްހީ ދާއިރާ ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ދިނުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާއި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާ ދެމެދު "މެމޮރެންޑަމް އޮފް އަންޑަރސްޓޭންޑިންގް''އެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މިއެއްބަސްވުމުގައި ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ، މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމެވެ. ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު ސައީދު މުހައްމަދެވެ.  

މި އެއްބަސްވުމުގެ މައިގަނޑު މަގުސަދަކީ ސިއްހީ ދާއިރާ ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ދިނުމެވެ.

Advertisement

ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން، ފެނަކަގެ އައިޓީ ޓީމުން ސިއްހީ ދާއިރާގެ އައިޓީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އޮޑިޓެއް ހެދިގެން ދާނެކަމަށެވެ.

އޭގެތެރޭގައި، ސިއްހީ ދާއިރާ ޑިޖިޓަލައިޒްކުރުމަށް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އެނގިގެންދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. މިފަދަ މަޝްރޫއެއްގެ ސަބަބުން ސިއްހީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތަކާއި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ މައުލޫމާތުތައް ފަސޭހައިން ޑޭޝްބޯރޑްސް ފަދަ އެކި ޑިޖިޓަލް ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީއަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ފެންނާނެ ފަދަ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުމަށް މަގު ފަހިވެގެން ދާނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ، މި މަސައްކަތާއެކު މިނިސްޓްރީގެ އެއް އަމާޒު ކަމަށްވާ ސިއްހީ ދާއިރާގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ އެކި ސިސްޓަމްތަކާއި މި އެޕްލިކޭޝަންތައް ނެޝަނަލް ހެލްތު އިންފޮރމޭޝަން ސިސްޓަމާއި ގުޅާލުމަށް މަގު ފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ފެނަކައިން ވަކިކުރި މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ އިއާދަކޮށް މުވައްޒަފުން ވަކިކުރާ މައްސަލަ އެސްއޯއީ ކޮމިޓީން ބަލައިދިނުމަށް ހުށަހަޅައިފި
ދިވެހީންގެރާއްޖެ އަދުރޭގެ ރާއްޖެއަކަށް ބަދަލުވެއްޖެ - މެންބަރު ޝަހީމް
މި ސަރުކާރުން އެ އުޅެނީ އާއިލާތަކުގެ އާމްދަނީ ލިބޭ ދޮރު ބަންދުކުރަން - އަލީ ރިޒާ
ރައީސް މުއިއްޒުގެ އެންގެވުމަށް ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް
ހޯރަފުށީ ބޮޓްލިންގ ޕްލާންޓްގެ ޕްރޮޖެކްޓްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ 22 މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި
ފެނަކައިގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
ފިންގަރ ޖެހުމަށްފަހު ނުކުމެގެންދާގޮތަށް އެނބުރި އަންނަނީ ޑިއުޓީ ނިމޭގަޑިއަށް، ނަމަވެސް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން 46،000 ރުފިޔާގެ ބަދަލެއް
ރާއްޖޭން ލިބޭ އެންޓިބަޔޮޓިކްސްއަކީ ފެންވަރު ރަނގަޅު ބޭސްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން: ހެލްތު މިނިސްޓްރީ