ކ. މާލެ
|
14 ޑިސެންބަރ 2021 | އަންގާރަ 15:43
އައްބާސް ފާއިޒު - ތަހުގީގުގާއި އެންމެހާ ކޯޓު މަރުޙަލާތައް ގާތުން ބެއްލެވުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައެޅުއްވި ޚާއްސަ މަންދޫބު
އައްބާސް ފާއިޒު - ތަހުގީގުގާއި އެންމެހާ ކޯޓު މަރުޙަލާތައް ގާތުން ބެއްލެވުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައެޅުއްވި ޚާއްސަ މަންދޫބު
ޓްވިޓަރ
މޭ ހަޔެއްގެ ހަމަލާ
އަދުހަމްގެ ހުކުމާއެކު އިތުރު ހެއްކާއި، ފަންޑުކުރި މީހުން ހޯދަން ހުރަސް އެޅިގެން ނުވާނެ - ފާއިޒު
 
އަދުހަމް އަހުމަދު ރަޝީދުގެ މައްޗަށް 23 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އަންގާރަ ދުވަހު ވަނީ އިއްވާފައި
 
ޕީޖީ އޮފީހުން ފުރިހަމައަށް ދިރާސާކޮށް ހުށަހެޅި ހެކިތަކުގެ ވަރުގަދަކަން ދައްކުވައިދޭ

އަދުހަމްގެ ހުކުމުން އިތުރު ހެއްކާއި، ފަންޑުކުރި މީހުން ހޯދަން ހުރަސް އެޅިގެން ނުވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހް އައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ޚާއްސަ މަންދޫބު، އައްބާސް ފާއިޒް ވިދާޅުއްޖެއެވެ.

Advertisement

ފާއިޒު ވިދާޅުވީ، ހަމަލާ ދިނުމުގައި ޝާމިލުވާ އެކަކަށް ހުކުމް އިއްވުމަކީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ހެކިތަކުގެ ވަރުގަދަކަން ހާމަވާ ކަމެއް ކަމަށާއި، މިއީ ފުލުހުން ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް ހޯދައި، ޕީޖީ އޮފީހުން ފުރިހަމައަށް ދިރާސާކޮށް ހުށަހެޅި ހެކިތަކުގެ ވަރުގަދަކަން ދައްކުވައިދޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ހަމަލާއާ ގުޅުންހުރި އިތުރުކަންކަން ހޯދުމަށް މި ހުކުމުގެ ސަބަބުން ހިޔަނެ އެޅިގެން ނުވާނެ ކަމަށްވެސް ފާއިޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

2021 ވަނަ އަހަރުގެ މޭ މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ހަށިކޮޅަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދީފައިވާ ޓެރަރިސްޓް ޙަމަލާއާ ގުޅިގެން، ކުރިޔަށްދާ ތަހުގީގުގާއި އެންމެހާ ކޯޓު މަރުޙަލާތައް ގާތުން ބެއްލެވުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚާއްސަ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ އައްބާސް ފާއިޒް ހަމަޖައްސަވާފައި ވަނީ 2021 މެއި 19 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ.

މޭ މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުގެ ޙަމަލާޔާގުޅޭ އެންމެހައި ތަޙުޤީޤެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚާއްސަ މަންދޫބުގެ ހައިސިއްޔަތުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކަނޑައަޅުއްވާ ހުދޫދުގެ ތެރެއިން އައްބާސް ފާއިޒް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް މެއި 6 ވަނަ ދުވަހު ދިން ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާގައި, ބޮންގޮއްވާލި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށް, ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ވ. ތިނަދޫ، ހިޔާ، އަދުހަމް އަހުމަދު ރަޝީދުގެ މައްޗަށް 23 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އަންގާރަ ދުވަހު ވަނީ އިއްވާފައެވެ.

އަދުހަމްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ހަތަރު ދައުވާއަށް އަދުހަމް އިއުތިރަފްވެފައިވާތީ އޭނާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދައުވާތަކުގެ އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ އަވަސް ނިޔާގެ ދަށުންނެވެ. އަދުހަމަށް ހުކުމް ކުރީ އަންގާރަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އޮތް އަޑުއެހުމުގައެވެ. އަންގާރަ ދުވަހު ހުކުމް އިއްވުމަށް ބޭއްވި ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި އަދުހަމް ބުނެފައިވަނީ މި ފުރުސަތުގައި ހަމަލާގައި އަނިޔާވި އެންމެންނާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދޭ ކަމަށާއި، އޭނާގެ ފަރާތުން މި ކަހަލަ ކަމެއް ތަކުރާރު ނުވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދޭ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް