ކ. މާލެ
|
9 ޑިސެންބަރ 2021 | ބުރާސްފަތި 18:32
ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން
ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން
ރައީސް އޮފީސް
ނޮޅިވަރަންފަރަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް
ނޮޅިވަރަންފަރަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނަން: ނައިބުރައީސް
 
ރަށުގެ ތަރައްގީއަށް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ކައުންސިލުން ރާވާފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވި
 
މަގުހެދުމާއި ސިއްހީ ޚިދުމަތް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ބޭނުންކަން ފާހަގަކުރި
 
ސްކޫލުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފައިވޭ

ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު މެންދުރުފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ނައިބުރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވަނީ, ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރި ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި; ރަށުގެ ސްކޫލުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަމާއި، އޭޓީއެމްގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންވާކަމާއި، މަގުހެދުމާއި، ސިއްހީ ޚިދުމަތް ތަރައްގީކުރުމަށް ބޭނުންވާކަންކަމާއި، ބޭސް ލިބުމުގައި ހުރި ދަތިތަކާއި، އެމްބިއުލާންސްގެ ޚިދުމަތް މެދުނުކެނޑި ލިބުމުގެ މުހިންމުކަމާއި، ރަށުގެ ބަނދަރާ ގުޅިގެން ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ އިތުރުން ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދުމާއި އަދި ރަށުގެ އިގުތިސާދީ އަދި އިޖްތިމާއީ ކުރިއެރުމަށް ބޭނުންވާކަންކަން ހިމެނެއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ރަށުގެ ތަރައްގީއަށް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ކައުންސިލުން ރާވާފައިވާ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރެއްވިއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވަނީ، ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވި ކަންކަމާ ގުޅޭ ފަހުގެ މައުލޫމާތުތައް ކައުންސިލަރުންނާ ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން އެ ރަށުގެ މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫއު އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ކައުންސިލަރުން ފާހަގަކުރެއްވި އިތުރު ކަންކަންމުގައި ވެސް ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާއި މަޝްވަރާކުރައްވާނެކަމުގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި