ކ. މާލެ
|
8 ޑިސެންބަރ 2021 | ބުދަ 16:02
ޕީޖީ ހުސައިން ޝަމީމް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
ޕީޖީ ހުސައިން ޝަމީމް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
ޕީޖީ އޮފީސް
ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލަ
ގޮތެއް ނުނިމި ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލަ އަނެއްކާވެސް އޭސީސީއަށް ފޮނުވައިފި
މަޝްވަރާކޮށްލުމަކީ އޭސީސީގެ މުސްތަގިއްލުކަމަށް އަސަރު ކުރާނެ ކަމެއް ނޫން
އޭސީސީން މައްސަލަތަކުގައި މަޝްވަރާ ކުރުމެއް ނޯންނާތީ އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ގިނަ ކަންކަން ހުރޭ
ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލައިގައި 11 މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނުވާފައިވޭ

ދައުވާ ކުުރުމާއިމެދު ގޮތެއް ނުނިމި ވެންޓިލޭޓަރު ތަކުގެ މައްސަލަ، އިޞްލާޙް ކުރުމަށްފަހު އަލުން ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހުން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލައިފިއެވެ.

ޕީޖީ އޮފީހުން އޭސީސީއަށް މި މައްސަލަ އަނބުރާ ފޮނުވާލާފައިވަނީ ދައުވާކުރުމަށް ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ބައެއް ކަންކަން ނުނިމިގެންނެވެ. މިދިޔަ މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ޕީޖީ ހުސައިން ޝަމީމް ވިދާޅުވީ ތަހުގީގުކޮށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވާފައިވާ މި މައްސަލައިގައި ދައުވާ ކުރުމާމެދު އަންނަ ހަފުތާގެ ކުރީކޮޅު ގޮތެއް ނިންމަވާނެކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ 3 ހަފްތާ ފަހުން ޕީޖީ އޮފީހުން ވަނީ މި މައްސަލަ އޭސީސީއަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލާފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ވެންޓިލޭޓަރުތައް ހޯދުމުގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލުތައް ހިންގާފައިވާ މައްސަލައިގައި 11 މީހެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވި މައްސަލައާ ގުޅިގެން، ތަހުގީގު އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމަށް ޕީޖީ އޮފީހުން އަންގާފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބެލުމަށްފަހު އަލުން އޭސީސީން ވަނީ ޕީޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައެވެ. އަދި 14 އޮކްޓޫބަރު 2020 ގައި މައްސަލައިގައި ދައުވާކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕީޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާ 11 ފަރާތަށް ދަޢުވާކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމާމެދު ކޮމިޝަނުން އޭރު ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް ބަދަލު ގެނެސްފައި ނުވާނެކަން އޭސީސީން ފާހަގަކުރެއެވެ.

އޭސީސީން ވަނީ މި މައްސަލައިގައި ދަޢުވާ ކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ 11 ފަރާތަށް އިތުރު ދައުވާތަކެއް ކޮށްދިނުމަށް އެދިފައެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފައިސާ ދައުރުވެފައިވާ ގޮތާއި އެ ފައިސާއިން އެއްވެސް މިންވަރެއް މި މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތަކަށް ނުވަތަ އެއިން ފަރާތަކާ ގުޅުން އޮތް ފަރާތަކަށް ލިބިފައިވޭތޯ ބެލުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުން މިހާތަނަށް އޭގެތެރެއިން ފަރާތަކަށް އެފަދަ ފައިސާއެއް ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާކަމަށް އޭސީސީން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. މިމައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ނުވަތަ އެފަދަ ފަރާތަކާ ގުޅުންހުރި ފަރާތަކަށް، މި މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި އެއްވެސް ފައިސާއެއް ލިބިފައިވޭތޯ ބެލުމަށް އަދިވެސް އިތުރަށް ބަލައި އެފަދަ ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ، އެ މައްސަލައެއްގެ ތަޙުޤީޤު ވަކިން ކުރިއަށް ގެންދާގޮތަށް އޭސީސީން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ، ކޮމިޝަނާއި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާއެކު ޖޮއިންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަނެއްގެ ތެރެއިންނެވެ. 

އޭސީސީން މިފަހުން ބައެއް މައްސަލަތައް ފޮނުވާފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ޕީޖީ ވިދާޅުވީ، އޭސީސީން މައްސަލަތަކުގައި މަޝްވަރާ ކުރުމެއް ނޯންނާތީ އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ގިނަ ކަންކަން ހުންނަ ކަމަށެވެ. ވުމާއެކު ޕީޖީ އޮފީހުންވެސް އަލުން ބަލުން މައްސަލައިގައި ބަލަންޖެހޭ ގިނަ ކަންކަން ހުންނަކަން ޝަމީމް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލަވެސް އަލުން އޭސީސީން ފޮނުވީ ޕީޖީ އޮފީހާއެކު އެއްވެސް މަޝްވަރާއެއް ނުކޮށްކަން ޝަމީމް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ޝަމީމް ވިދާޅުވީ، މައްސަލަތަކުގައި މަޝްވަރާ ކޮށްލުމަކީ އޭސީސީގެ މުސްތަގިއްލުކަމަށް އަސަރު ކުރާނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި، އެކަމާމެދު އޭސީސީއާވެސް މަޝްވަރާ ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
- ކޮމެންޓް