ކ. މާލެ
|
8 ޑިސެންބަރ 2021 | ބުދަ 13:37
ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް އިސް ލީޑަރުން
ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް އިސް ލީޑަރުން
މިހާރު
ޖަލްސާ ބޭއްވުމުގެ ހުއްދަ
ޖަލްސާ ބާއްވަން ހުއްދަ ހޯދަން ޖެހެނީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން - ޕީޕީއެމް
 
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާއި އެޗްޑީސީއާއި ދެމެދު މިހާރުވެސް ހުޅުމާލޭގެ އިހްތިސާސާއި ގުޅޭގޮތުން ދެބަސްވުންތަކެއް އޮވޭ
 
ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް އިއުތިރާޒެއް ނެތް ކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފައިވޭ

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ "ކޮތަރުކޮށި" ޖަލްސާ ބާއްވަން ހުއްދަ ހޯދަން ޖެހެނީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކަމަށް އެ ކޯލިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

އެ ކޯލިޝަނުން މިހެން ބުނެފައިވަނީ، ހުޅުމާލޭގެ އެއްވެސް ސަރަހައްދެއްގައި އިވެންޓެއް ބޭއްވުމުގެ ހުއްދަ ހޯދަން ޖެހެނީ، އެޗްޑީސީއަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅައިގެން ކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުނުމުންނެވެ. ޕީޕީއެމުން ބުނީ، ޖަލްސާ ބޭއްވުމުގެ ހުއްދަ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިހާރު ހޯދާފައިވާ ކަމަށާއި، ހުޅުމާލެއަކީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިހުތިސާސް ތެރޭގައި ހިމެނޭ ތަނެއް ކަމުން، އެކަމަށް ހުއްދަ ހޯދަން ޖެހެނީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކަމަށެވެ.

މާލެ ސިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު އަހުމަދު ނަރީޝް ސޮއިކުރައްވައި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް ޔާމީނަށް ފޮނުއްވި ސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގެ ހިޔާ ފްލެޓް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި "ކޮތަރުކޮށި" ނަމުގައި ބޭއްވުމަށް އެދިފައިވާ ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށެވެ.

Advertisement

އެޗްޑީސީން ބުނެފައިވަނީ މިފަދަ ހަރަކާތެއް ބޭއްވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް އެދި އެކޯޕަރޭޝަނަށް ހުށައަޅައިގެން އެހެން ފަރާތްތަކުންވެސް އަމަލު ކުރައްވާ އުސޫލުގެތެރެއިން އެ ހުއްދައަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެ ކަމުގައެވެ. އެހެންކަމުން އެގޮތަށް އަމަލު ކުރުމަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށްވެސް އެޗްޑީސީން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. ހުޅުމާލޭގައި ބާއްވާ އެކި އިވެންޓްތަކަކީ ދުރާލައި އެޗްޑީސީން ހުއްދަ ނަގައިގެން ބާއްވާ އިވެންޓުތަކެއް ކަމަށާއި، ހުއްދައަށް އެދިފައި ނުވާ ކަމަށް އެޗްޑީސީން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެކަމުގެ މައުލޫމާތު އެޗްޑީސީއަށް ލިބުނީވެސް މީޑިއާއިން ކަމަށް އެޗްޑީސީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ހުޅުމާލޭގައި ބާއްވާ ޖަލްސާގައި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނާއި، އެކޯލިޝަންގެ އިސްބޭފުޅުންވެސް ބައިވެރިވާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާއި އެޗްޑީސީއާއިމެދު މިހާރުވެސް ހުޅުމާލޭގެ އިހްތިސާސްއާއި ގުޅޭގޮތުން ދެބަސްވުންތަކެއް އޮވެއެވެ. ޤާނޫނުގައި ބުނާގޮތުން ހުޅުމާލޭގެ އެންމެހައި ކަންކަން ބަލަހައްޓަން ޖެހޭނީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށެވެ. އެޗްޑީސީން ބުނީ ހުޅުމާލޭގެ އިހުތިސާސް އޮންނަނީ އަދިވެސް އެޗްޑީސީއަށް ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް