ކ. މާލެ
|
8 ޑިސެންބަރ 2021 | ބުދަ 13:42
ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
"ކޮތަރުކޮށި" ޖަލްސާ
"ކޮތަރުކޮށި" ޖަލްސާ ބާއްވަނީ އެޗްޑީސީގެ ހުއްދަ ނެތި
 
ހުޅުމާލޭގެ އެއްވެސް ސަރަހައްދެއްގައި އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ބޭއްވޭނީ އެޗްޑީސީއަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅައިގެން ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު
 
އިވެންޓްތަކަކީ ދުރާލައި އެޗްޑީސީން ހުއްދަ ނަގައިގެން ބާއްވާ އިވެންޓުތަކެއް
 
ޖަލްސާގައި ކޯލިޝަންގެ އިސްބޭފުޅުންވެސް ބައިވެރިވާނެ ކަަމަށް ވަނީ އިއުލާން ކޮށްފައި

ޕީޕީއެމުން "ކޮތަރުކޮށި" ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ އެޗްޑީސީގެ އެއްވެސް ހުއްދައެއް ނެތިކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުނެފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ހިޔާ ފްލެޓް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ޖަލްސާ ހިޔާ ފްލެޓް ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވުމަށް އިއުލާން ކޮށް އެކަމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަން އެޗްޑީސީއަށް އެނގިފައިވަނި މީޑިއާއިން ކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުނެއެވެ. އެޗްޑީސީން ބުނީ، ހުޅުމާލޭގެ އެއްވެސް ސަރަހައްދެއްގައި އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ބޭއްވޭނީ އެޗްޑީސީއަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅައިގެން ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު ކަމަށެވެ. އަދި އެޗްޑީސީން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލުތަކެއްގެ ތެރެއިން މިކަމަށް ޚާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ވަކި ސަރަހައްދެއްގައި ކަމަށްވެސް އެޗްޑީސީން ބުނެއެވެ.

އެޗްޑީސީން ބުނެފައިވަނީ މިފަދަ ހަރަކާތެއް ބޭއްވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް އެދި އެކޯޕަރޭޝަނަށް ހުށައަޅައިގެން އެހެން ފަރާތްތަކުންވެސް އަމަލު ކުރައްވާ އުސޫލުގެތެރެއިން އެ ހުއްދައަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެ ކަމުގައެވެ. އެހެންކަމުން އެގޮތަށް އަމަލު ކުރުމަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށްވެސް އެޗްޑީސީން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

Advertisement

ހުޅުމާލޭގައި ބާއްވާ އެކި އިވެންޓްތަކަކީ ދުރާލައި އެޗްޑީސީން ހުއްދަ ނަގައިގެން ބާއްވާ އިވެންޓުތަކެއް ކަމަށާއި، އެކަމަށް އެދުމުން އޮންނަ އުސޫލްގެ ތެރެއިން އެ ހުއްދަ ދޫކުރަނެ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ފަރާތުން މިހާތަނަށް އެކަމަށް އެދިފައި ނުވާ ކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުނެއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ހިޔާ ފްލެޓް ސަރަހައްދުގައި ބާއްވާ ޖަލްސާގައި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނާއި އެކޯލިޝަންގެ އިސްބޭފުޅުންވެސް ބައިވެރިވާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް