ކ. މާލެ
|
6 ޑިސެންބަރ 2021 | ހޯމަ 13:22
އެބިޔުލާންސްތައް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން
އެބިޔުލާންސްތައް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
ރަށްރަށަށް ބޭނުންވާ އެމްބިއުލާންސް
އަތޮޅުތެރެއަށް ބޭނުންވާ އިތުރު 20 އެމްބިއުލާންސް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
 
އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް 40 އެމްބިއުލާންސް ގެނެސްފައިވޭ
 
ފުރަތަމަ 20 އެމްބިއުލާންސް ގެނެސްފައިވަނީ އޮކްޓޯބަރު މަހު

އަތޮޅު ތެރެއަށް ބޭނުންވާ އިތުރު 20 އެމްބިޔުލާންސް ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވާއިރު އެ އެމްބިޔުލާންސްތައް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

Advertisement

ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުނީ އެމްބިޔުލާންސްތައް ފޮނުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 20 ރަށަކީ:

 1. ހދ. ކުމުންދޫ
 2. ށ.ބިލެއްފަހި
 3. ށ.ނަރުދޫ
 4. ށ.ފޮއްދޫ
 5. ނ.ކުޑަފަރީ
 6. ބ.ކެންދޫ
 7. އއ.މަތިވެރި
 8. އދ.މަންދޫ
 9. އދ.ފެންފުށި
 10. ފ.ފީއަލި
 11. މ.ކޮޅުފުށި
 12. ތ.ވަންދޫ
 13. ތ.ބުރުނި
 14. ތ.ދިޔަމިގިލި
 15. ލ.ކުނަހަންދޫ
 16. ގއ.ކޮލަމާފުށި
 17. ގއ.ނިލަންދޫ
 18. ގދ.ރަތަފަންދޫ
 19. އއ.ބޮޑުފޮޅުދޫ
 20. މ.ދިއްގަރު

އަތޮޅުތެރޭގެ ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައާއި ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކުގައި އެމްބިއުލާންސް ނެތުމުން ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުތެރެއަށް ބޭނުންވާ 96 އެމްބިއުލާންސް ގެނައުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއާއި ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ)އާއެކު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ވަނީ މި އަހަރުގެ ޖޫން މަހު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ. މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ފުރަތަމަ ޝިޕްމަންޓްގައި ހިމެނޭ 20 އެމްބިއުލާންސް ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވަނީ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި 20 ރަށަކަށް އެމްބިއުލަންސް ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ.

މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 60 އެމްބިއުލާންސް ރާއްޖެ ގެނެވޭނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ މީގެކުރިން ބުނެފައެވެ. ނޮވެމްބަރ މަސް ތެރޭގައި, އަތޮޅުތަކަށް ފޮނުވަން ހަމަޖެހިފައިވާ އެމްބިއުލާންސްގެ ތެރެއިން 20 އެމްބިއުލާންސް ލިބޭނެކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ނަސީމް ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި ވިދާޅުވެފައެވެ. އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެސްޓީއޯއިން 96 އެމްބިޔުލާންސް ގެންނަންޖެހޭއިރު މިހާތަނަށް ގެނެސްފައިވަނީ 40 އެމްބިޔުލާންސް އެވެ. ބާކީ 56 އެމްބިޔުލާންސް އަދި ގެންނަންޖެހޭނެއެވެ.

އަތޮޅުތެރޭގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް 22 ރަށެއްގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކަށް ސިޔާސީ ގޮތުން އައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުން ވަނީ މާލެ ވަޑައިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ރައީސްއާ ހިއްސާކުރައްވާފައިވާއިރު، މީގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވަނީ އެމްބިއުލާންސް ނެތުމުގެ މައްސަލައެވެ. މިކަމަށް އަވަސް ހައްލެއް ގެނެސްދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް