ކ. މާލެ
|
28 ނޮވެންބަރ 2021 | އާދީއްތަ 17:21
ރޯދަ މަހުގެ ހަވީރު މާލޭގެ ރަސްފަންނު ސަރަހައްދު
ރޯދަ މަހުގެ ހަވީރު މާލޭގެ ރަސްފަންނު ސަރަހައްދު
ރާއްޖެއެމްވީ
އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް
އައު ވޭރިއަންޓް ރާއްޖެއަށް ނާންނާނެ ކަމަށް ބަލައިގެން ވާކަށެއް ނެތް!
 
ބަލި ފެތުރުން ކުޑަކުރަން ކުރެވެން ހުރި ކަންކަން ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ގޮވާލާފައި
 
ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކުންވެސް ވަނީ އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައި
 
އައު ވޭރިއަންޓާއެކު މުޅި ގައުމު ވަނީ އެލަރޓަށް އައިސްފައި

2019 ވަނަ އަހަރު މުޅި ދުނިޔެ ކޮވިޑް-19 ވަބާއާ ކުރިމަތިލާންޖެހުނު ފަހުން މީހުންގެ ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް ދެކެވޭ ވާހަކައަކީ މި ވައިރަހުގެ ވާހަކައެވެ. މި ވައިރަހުން ރައްކާތެރިވުމަށް އެކި ގައުމުތަކުން ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި މުޅި ދުނިޔެ "އެލަރޓް" ވިއެވެ. އަދި ބައްޔަށް ފަރުވާއެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިއެވެ. މި ވައިރަހާ ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާތާ ދެ އަހަރު ވެފައިވާއިރު، މިހާރު ވަނީ ބަލިން ރައްކާތެރިވެ ތިބުމަށާއި، ބަލީގައި ބޮޑުވަރުވާ މިންވަރު ކުޑަކުރުމަށް ވެކްސިނެއް އުފެއްދިފައެވެ. އަދި ގައުމުތައް އާންމު ހާލަތަކަށް ގެނެސް، "ނިއު ނޯމަލް"އަކަށް ވަނީ ގޮސްފައެވެ. ދިވެހިރާއްޖެ ވެސް ވަނީ ނިއު ނޯމަލްއަކަށް ގޮސް، ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް އުޅެން ފަށާފައެވެ.

މިހެން އުޅޭއިރު ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތައް މައްޗަށް ދެއެވެ. އަދި ކޮންޓްރޯލް ކުރެވެއެވެ. މިފަހަރުވެސް މިވަނީ މިފަދަ ރާޅަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހިފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިރާޅަކީ އެހެން ފަހަރުތަކަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ރާޅަކަށްވުން އެކަށީގެންވެއެވެ. މިއީ ދެކުނު އެފްރިކާއިން ފެނިފައިވާ "އޮމިކްރޯން" ނަމަކަށް ކިޔާ ވޭރިއަންޓެކެވެ. ވޭރިއަންޓް އޮފް ކޮންސާންގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ވޭރިއަންޓެކެވެ. މިއީ މިގޮތަށް ކަނޑައެޅި 5 ވަނަ ވޭރިއަންޓަށްވާއިރު، ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ބުނެފައިވަނީ މިވޭރިއަންޓްގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މިޔުޓޭޝަންތައް ހިމެނޭކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއްކަމަށެވެ. އެހެން ވޭރިއަންޓްތަކާއި އަޅާބަލައިރު އަލުން ކޮވިޑް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު މިވޭރިއަންޓްގައި ބޮޑުކަމަށް ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ބުނެއެވެ. އަދި މީގެ ކުރިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައި ތިބި މީހުންނަށްވެސް މި ވޭރިއަންޓް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވުމަކީ އައު ވޭރިއަންޓުގެ ނުއްކާތެރިކަން އިތުރުވާ ކަމެކެވެ.

މި ވޭރިއަންޓުގެ ނުރައްކާތެރިކަން އެނގި ގައުމުތަކުން ވަނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ އަވަސް ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ފަށާފައެވެ. އެފްރިކާގެ ގައުމުތަކަށް ކުރާ ދަތުރުތައް ހުއްޓާލައިފައެވެ. ރާއްޖެވެސް މިހާރު ވަނީ އެފްރިކާގެ ދެކުނު ބިތުގެ ގައުމުތަކަށް ކުރާ ދަތުރުތައް ހުއްޓާލި ގައުމުތަކުގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައެވެ. އަދި މުޅި ރާއްޖެ މިހާރު ވަނީ އެލަރޓަށްވެސް އައިސްފައެވެ. އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެޗްއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާން ޑރ. ފާތިމަތު ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވީ އައު ވޭރިއަންޓް ރާއްޖެއަށް ނާންނާނެކަމަށް ބަލައިގެން ނުވާނެކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އިތުރު ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިގެން ބަލި އައުން ލަސް ކުރެވިދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖެއަށް މިބަލި ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި އެފްރިކާގެ 7 ގައުމެއްގެ މީހުން ރާއްޖެ އެތެރެވުން ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ. މި ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ސައުތު އެފްރިކާ، ނެމީބިއާ، މޮޒަމްބީކް، ލެސޯތޯ، ބޮޓްސްވާނާ، ޒިންބާބްވޭ އަދި އެސްވަޓީނީއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިގައުމުތަކުން އަންނަ ދިވެހިންނާ ވޯރކްޕަރމިޓް ހޯލްޑަރުންނަށް ރާއްޖެ އެތެރެވެވޭނެއެވެ. މިއީ ސަރުކާރުން އެޅި އަވަސް ފިޔަވަޅެކެވެ.

ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވިހެން މި ބަލި ރާއްޖޭގައި ފެތުރުން ލަސްކުރުމަށް މިހާރުން މިހާރަށްވެސް ދިވެހިންނަށް ކުރެވޭނެ ކަންކަން އެބަހުއްޓެވެ. އެއީ ކޮވިޑް-19ގެ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ދުވަސްކޮޅު ދިވެހިން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކެކެވެ. އެއީ އައު ކަމަކަށްވެސް ނުވާނެއެވެ. އެގޮތުން މުޅި ގައުމު ލޮކްޑައުން ނުކުރި ނަމަވެސް އެހެން މީހުންގެ ތެރޭގައި އުޅޭ އުޅުން މަދުކުރެވޭނެއެވެ. އަމިއްލައަށް އައިސޮލޭޓް ވެވޭނެއެވެ. މާސްކު އަޅައި ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓޭނެއެވެ. މި ވޭރިއަންޓާއެކު މުޅި ދުނިޔެ އެލަރޓް ވެފައިވާއިރު، ގިނަ ގައުމުތަކަކުން މިހާރު ގެންދަނީ މިގޮތަށް އަމަލުކުރަމުންނެވެ.

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ދިވެހިން ވަނީ މީގެ ކުރިން ނަމޫނާ ދައްކާފައެވެ. އެހެންކަމުން މި ވޭރިއަންޓު ރާއްޖެއާ ހަމައަށް އައުން ހުއްޓުވުމަށް މިހާރުން މިހާރަށްވެސް ކުރެވެންހުރި ކަންކަންކޮށް ދިވެހިންނަށް ނަމޫނާ ދެއްކިދާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ރާއްޖޭގައި ޑެންގީހުން ފެތުރޭ މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެއްޖެ
ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި އުޅޭއިރު ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
ނޭޕާލްގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އިތުބާރު އޮތްތޯ ބެލުމަށް ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި ނެގި ވޯޓު ބޮޑުވަޒީރު ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި
މަދިރިން ފެތުރޭ ބަލިތައް ގިނަވާތީ އިމާރާތްކުރާ ސައިޓުތަކުގައި މަދިރި އާލާނުވާނެހެން ސާފުކުރުމަށް އަންގައިފި
އަރިދަފުސް ރޯގާ، އިންފްލުއެންޒާ އަދި ބޭރަށް ހިންގުމުގެ ކޭސްތަކުގެ އަދަދު ދަށަށް
ރާއްޖެއިން އަބަދުވެސް ޑެންގީހުން ފެނޭ، ހުން މަޑުވާތާ ފުރަތަމަ 48 ގަޑިއިރުތެރޭގައި ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭނެ: ޑރ.ފައިސަލް
ޗިކުންގުންޔާ ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރު، މިދިޔަ މަހު 100ށް ވުރެ ގިނަ ކޭސް ފެނިފައިވޭ: އެޗްޕީއޭ
ބޮޑު ޗުއްޓީގެ ދުވަސްވަރާ ދިމާކޮށް ގައިންގަޔަށް އަރާ ބަލިތައް ފެންނަ މިންވަރު އިތުރު: އެޗްޕީއޭ