ކ. މާލެ
|
28 ނޮވެންބަރ 2021 | އާދީއްތަ 08:19
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ - އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕެއިން ހިންގަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާ ބޮޓުންތަކެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ - އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕެއިން ހިންގަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާ ބޮޓުންތަކެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި
އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕެއިން
އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕެއިނަކީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރީގެ ނެޓްވޯކުގައި ހިމެނޭ މީހުން ހިންގާ ކެމްޕެއިނެއް – މާރިޔާ
 
އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕޭނަކީ ޑްރަގް ނެޓްވޯކްތައް އަތުލައިގަންނާތީ އެކަމާއި ދެކޮޅަށް ކުރާ ކެމްޕޭނެއް
 
އެމީހުންގެ މަސައްކަތަކީ ނަފްރަތާއި ރުޅިވެރިކަން އުފެއްދުން
 
އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕޭނުގައި އުޅެނީ އަތުން ގުނާލެވޭހާ މަދު ބަޔަކާއި ސޯޝަލް މީޑިއާ ބޮޓުންތަކެއް

އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕޭނަކީ ސޯޝަލް މީޑިއާ ބޮޓުންތަކެއް ހިންގާ ކެމްޕޭނެއް ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ފަހަތުގައި ތިބީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރީގެ ނެޓްވޯކުގައި ހިމެނޭ މީހުން ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރ މާރިޔާ މިހެން ވިދާޅުވީ ވޯލްޑް އިން ވަން ނިއުސް (ވިއޯންއަށް) ދެއްވި އިންޓަރވިއުއެއްގައެވެ. މާރިޔާ ވިދާޅުވީ އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕޭނުގައި އުޅެނީ އަތުން ގުނާލެވޭހާ މަދު ބަޔަކާއި ސޯޝަލް މީޑިއާ ބޮޓުންތަކެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެމީހުންގެ މަސައްކަތަކީ ނަފްރަތާއި ރުޅިވެރިކަން އުފެއްދުން ކަމަށާއި، އެއްވެސް ކަހަލަ ބުރަދަނެއް ނެތް ވާހަކަ ފެތުރުމަކީ އެމީހުން ކުރަމުންދާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އެ މީހުންނަކީ ޑިމޮކްރަސީއާއި ދެކޮޅު، ގާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާ ވެސް ދެކޮޅު ހަދަމުންދާ ބައެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެ މީހުންނަކީ ދެފުށް ފެންނަ ވެރިކަމެއް ކުރާތަން ބަލަން އުނދަގޫ ބައެއް ކަމަށާއި، ކޮރަޕްޝަނުން ސަލާމަތްވެފައިވާ މުޖަތަމައެއް ބަލަން އެމީހުންނަށް އުނދަގޫވާނެ ކަމަށެވެ. މާރިޔާ ވިދާޅުވީ މި ކަންކަން އެމީހުންނަށް ހަޖަމް ނުވަނީ އެއީ ކޮރަޕްޓް ބައެއް ކަމަށް ވުމުން ކަމުގައެވެ.

މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ވިދާޅުވީ އެ މީހުންނަކީ ޑްރަގުގެ ވިޔަފާރިއާއި ނެޓްވޯކްތަކާއި ގުޅިފައިވާ ބައެއް ކަމަށާއި، އެމީހުންގެ ނުރުހުން އަމާޒުވަނީ އިންޑިއާއާއި ރާއްޖެ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރާތީ ކަމަށެވެ.

އިންޑިއާއާއި ރާއްޖެ ގުޅިގެން ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ބެލުމަކީ އެފަދަ މީހުންގެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއް. އެއީ ޑްރަގުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމުގެ ފައިދާ, ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ސަރވައިލެންސްތަކުގެ ސަބަބުން އެމީހުންނަށް ނުލިބޭތީ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން މަސްތުވާތަކެތި އެބަ އަތުލައިގަނެވޭ. މިއީ އެމީހުންނަށް ބަލައިގަންނަން އުނދަގޫކަމެއް
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ

މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ވިދާޅުވީ އެމީހުން ފަތުރަމުންދާ ޕްރޮޕެގެންޑާގެ ސަބަބުން އިންޑިއާއާއި ރާއްޖެއާއި ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުމަށް ބުރޫ ނާރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އިންޑިއަން ނޭވަލް އެކެޑަމީގެ ޕާސިންގ އައުޓް ޕެރޭޑް ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވަން ފުރުސަތު ލިބިވަޑައިގަތުމަކީ ދެގައުމުގެ ގުޅުން ރަމްޒުކޮށްދޭ ކަމެއް ކަމަށް މާރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ދިފާޢީ ކަންކަމުގައި ދެޤައުމުގެ އެއްބާރުލުން ބިނާވެފައި އޮންނަނީ ހަމަހަމަކަމާއި، އިތުބާރާއި، ދެފަރާތުގެ ފައިދާ އާއި، ދެޤައުމާއި އިންޑިޔާ ކަނޑު ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އޮތް މުހިއްމު ބޭނުމުގެ މައްޗަށް ކަމަށެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް