ކ. މާލެ
|
22 ނޮވެންބަރ 2021 | ހޯމަ 18:30
ރިސޯޓުން ކަނޑަށް އަޅާފައިވާ ކުނިތައް އިގްބާލް ނަގާފައި- އިގްބާލް
ރިސޯޓުން ކަނޑަށް އަޅާފައިވާ ކުނިތައް އިގްބާލް ނަގާފައި- އިގްބާލް
ސޯޝަލް މީޑިއާ
ރިސޯޓްތަކުން ކަނޑަށް ކުނިއަޅާ މައްސަލަ
ރިސޯޓްތަކުން، ފަނާވެ ނެތިދާ ކުނި ކަނޑަށް އުކާލެވޭގޮތަށް އޮތް މާއްދާ، ގަވާއިދުން އުނިކޮށްފި
 
ގަވާއިދުގައި ބުނަނީ؛ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ތަންތަނުން ކުނި ނައްތާލަންޖެހޭނީ ރާއްޖޭގެ ތިމާވެއްޓަށް އެންމެ ގެއްލުން ކުޑަ ގޮތެއްގެމަތިން ކަމަށް
 
ރިސޯޓްތަކުން ކަނޑަށް ކުނިއަޅާކަމުގެ ޝަކުވާ ކުރަމުންދޭ

ކައިރި ހިސާބެއްގައި ކުނި އުކާލާނެ ތަނެއް ނެތް ހާލަތެއްގައި ކުނި ކަނޑަށް އަޅަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ އުކާލެވޭނީ، ހަމައެކަނި ކާބޯތަކެތީގެ ބާކީ ބަޔާއި، ބެހެއްޓުމުން އަމިއްލައަށް ނެތިފަނާވެދާ ކުނިކަމަށް، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ މާއްދާ އެގަވާއިދުން އުނިކޮށްފިއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދަށް އިސްލާހެއް ގެނެސްފައެވެ. މިއިސްލާހުގައި ވަނީ އެގަވާއިދުގެ 5.3.3 ވަނަ މާއްދާ ގަވާއިދަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިއުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން އުވޭނެކަމަށެވެ.

ގަވާއިދުގައިވާ މިމާއްދާ އުވާލާފައިމިވަނީ ރިސޯޓްތަކުން ކަނޑަށް ކުނިއަޅާ މައްސަލަ ބޮޑުވެފައިވަނިކޮށެވެ. އެގޮތުން މިފަހުން ވަނީ ރ. އަތޮޅުގެ އެމަރެލްޑް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓުގައި ޑައިވަރެއްގައި ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރި އިގްބާލް ބިލާލު، އެރިސޯޓަށް މޫދަށް އަޅާލާފައި ހުރި ކުނި ކޮތަޅުތަކެއް ނަގައިގެން ގޮސް ރިސޯޓުގެ ރިސެޕްޝަނުގައި ބަހައްޓާފައެވެ. އެކަމަށް ގިނަ ބަޔެއްގެ ސަމާލުކަންވެސް ވަނީ ލިބިގެންގޮސްފައެވެ. ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދުގެ ދަށުން، ފަނާވާ ޒާތުގެ ކުނި ކަނޑަށް އުކާލުމުގެ ހުއްދަ ރިސޯޓްތަކަށް ލިބުނުނަމަވެސް އެނޫން ބާވަތުގެ ކުނިވެސް ރިސޯޓްތަކުން ކަނޑަށް އަޅާކަމުގެ ޝަކުވާ އަކީ ޒަމާނުއްސުރެވެސް ކުރަމުން އަންނަ ޝަކުވާއެކެވެ.

ކަނޑަށް ކުނިއަޅާނަމަ ސީރިއަސް ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށް، ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވަނީ، 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހު ކ. އެނބޫދޫފަޅުގައި ހުންނަ ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސްގައި އިއްޔެ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ކޮންފަރަންސްގެ ޕެނަލް ޑިސްކަޝަނެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވެފައެވެ. އެކަމާއި ގުޅިގެން ވާހަކަދައްކަވަމުން އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެކަމުގެ ޝަކުވާއެއް މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިފައިނުވާކަމަށާއި ރިސޯޓްތަކުން ކުނި އަޅައިގެން އެހާތަނަށްވެސް މިނިސްޓްރީން މައްސަލައެއް ބަލާފައިވާނީ އަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގެންކަމަށެވެ.

ގަވާއިދަކުން ބާރުލިބިގެން ރިސޯޓުތަކުން ކުނި އަޅާ މައްސަލައިގައި މަޝްވަރާކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެންވަޔަރަންމެންޓް ކޮމިޓީން ވަނީ، މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ (މަޓީ)އާ ބައްދަލުކޮށްފައެވެ. އެ ބައްދަލުވުމުގައި މަޓީން ބުނެފައިވަނީ ކަނޑަށް ކުނި އެޅުން ކުއްލިއަކަށް ހުއްޓާލަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ ވަރަށް ދަތިވާނެކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް ސަފާރީތަކަށް، ރަށްރަށަށް ކުނި ގެންދަން ދަތުރުކުރަން ވަރަށް ދަތިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ރިސޯޓުތަކުން ކަނޑަށް ކުނި އެޅުން ހުއްޓޭނީ ކުނި މެނޭޖްކުރާ ފެސިލިޓީތަކެއް ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ގާއިމުކޮށް، ކުނި އުފުލާ ބޯޓުތަކެއްގެ ޚިދުމަތް ލިބިގެން ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ. ނަމަވެސް ތިރީހަކަށް ދުވަހުގެ މުހުލަތެއް ދީފައި، ކަނޑަށް ކުނި އެޅުން މަނާކުރަން ތާއީދުކުރާ ކަމަށާއި އެކަމަށް އެއްބާރުލުން ދޭނެ ކަމަށް މަޓީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ 5.3.3.ގައި ބުނެފައިވަނީ ކައިރި ހިސާބެއްގައި ކުނި އުކާލާނެ ތަނެއް ނެތް ހާލަތެއްގައި، ކުނި ކަނޑަށް އަޅަން ޖެހިއްޖެނަމަ އުކާލެވޭނީ ހަމައެކަނި ކާބޯތަކެތީގެ ބާކީ ބަޔާއި، ބެހެއްޓުމުން އަމިއްލައަށް ނެތިފަނާވެދާ ތަކެއްޗެވެ. އަދި މިގޮތުން އުކާލެވޭ އަމިއްލައަށް ފަނާވެ ނެތިދާ ކުނި އުކާލަންޖެހޭނީ އަތޮޅުން ބޭރަށް، ވަޔާއި އޮޔަށް ބަލައި، ރަށްރަށަށް ނުލައްގާ ގޮތަށެވެ. އެގަވާއިދުގެ 5.3ގައި ބުނެފައިވަނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ތަންތަނުން ކުނި ނައްތާލަންޖެހޭނީ ރާއްޖޭގެ ތިމާވެއްޓަށް އެންމެ ގެއްލުން ކުޑަގޮތެއްގެމަތިން، ރާއްޖޭގައި ހެދިފައިވާ ތިމާވެށީގެ ގާނޫނުތަކާއި ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކުން އަމަލުކުރަމުން ގެންދާ ގަވާއިދުތަކުގެ އިތުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކުގެ މަތިންނެވެ.

އެއުސޫލުތައް މިގަވާއިދުގައި ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އެއުސޫލުގައި 8 ކަމެއް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް