ކ. މާލެ
|
22 ނޮވެންބަރ 2021 | ހޯމަ 14:07
އިހަވަންދިއްޕޮޅު ޕޯޓް ތަރައްގީވެގެންދާއިރު އޮންނާނެ ގޮތުގެ ކުރެހުމެއް
އިހަވަންދިއްޕޮޅު ޕޯޓް ތަރައްގީވެގެންދާއިރު އޮންނާނެ ގޮތުގެ ކުރެހުމެއް
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ
އިހަވަންދިއްޕޮޅު ޕޯޓް
އާގުބޯޓު ފަހަރަށް އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ގަރާރު އިގްތިސާދީ ކޮމިޓީއަށް
 
ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާ އިތުރުވެ، ދިރިއުޅުން ތަރައްގީ ކުރެވިދާނެ
 
އުތުރުގައި އޮތް 8 ޑިގްރީ ޗެނަލަކީ ކާގޯ ބޯޓުފަހަރު ހުރަސްކުރާ ޗެނަލަކަށްވާތީ، މިކަމުން ހޯދެން އޮތް ނަފާ ހޯދުމަކީ ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް
 
ގަރާރު ބަލައިގަތީ 50 މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން

އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި އާގުބޯޓު ފަހަރަށް ޚިދުމަތް ދެވޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ގަރާރު ދިރާސާ ކުރުމަށް އިގްތިސާދީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފިއެވެ.

މި ގަރާރު ބަލައިގަތީ 50 މެމްބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ. ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ހުށަހެޅުއްވި މިގަރާރުގައި ބުނެފައިވަނީ، ރާއްޖެއަކީ ހުޅަނގާއި އިރުން މުދާ ހިފައިގެންދާ އާގުބޯޓު ފަހަރު، ދަތުރުކުރާ މަގުގައި އޮތް ގައުމަކަށްވެފައި، ޚާއްސަކޮށް ރާއްޖޭގެ އުތުރުގައި އޮތް 8 ޑިގްރީ ޗެނަލަކީ ކާގޯ ބޯޓުފަހަރު ހުރަސްކުރާ ޗެނަލަކަށްވާތީ، މިކަމުން ހޯދެން އޮތް ނަފާ ހޯދުމަކީ، މި ސަރަހައްދުގެ އެހެން ގައުމުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް އަމާޒު ހިފިދާނެ ސިނާއަތެއް ކަމަށެވެ. ބޭރުގެ އާގުބޯޓުފަހަރަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ސިނާއަތެއް މިހިނދުން މިހިނދަށް ގާއިމުކުރުމަކީ، ބޭނުންތެރިކަމެއް ކަމަށް ގަރާރުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ރާއްޖެ ހުރަސްކޮށް ގައުމުތަކަށް ގެންދާ މުދަލުގެ އަގު އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށާއި، ރާއްޖެ ހުރަސްކޮށްދާ ބޯޓުފަހަރު ކޮންމެ އަހަރަކު ހާހުން އިތުރުވަމުން އަންނައިރު، އެ ބޯޓުފަހަރުން ގެންދާ މުދަލުގެ އަގު ބިލިއަނުން ގުނާލެވެއެވެ. އެހެންކަމުން އެ ސިނާއަތުގެ މަންފާ ހޯދުން މުހިއްމު ކަމަށް ގަރާރުގައި ވެއެވެ. އެ މަންފާ ލިބޭނެ ޓްރާންސްޝިޕްމެންޓް ޕޯޓެއް، މިދިޔަ ދިގު މާޒީގައި ގާއިމުވެފައި ނެތް ކަމަށާއި، ރާއްޖެއަކީ މި ސިނާއަތުން އެންމެ ފައިދާ ވާނެ ގައުމު ކަމުގައި ގަރާރު ހުށަހެޅުއްވި މެމްބަރު ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ. މިއީ އައު ވިސްނުމެއް ނޫން ކަމަށާއި، ކޮންމެވެސް ސަބަބަކާހެދި އެއަށް އަމަލީ ސިފަ މިހާތަނަށް ގެނެވިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

މިފަދަ ބަނދަރެއް ގާއިމުކުރުމަށް ބިލިއަނުން އިންވެސްޓްމެންޓް ބޭނުންވާނެކަން ގަބޫލުފުޅުކުރެއްވޭ ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް އެވަރުގެ ފައިނޭންސާ ނުލައި ވެސް މިހާރުވެސް ކުރެވިދާނެ ކަންކަން އެބަހުރި ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ. ބޯޓުތައް ބަނދަރުކުރެވި، ކޮންޓެއިނަރުތައް ބާލައި، ކަންކަން ނުކުރެވުނަސް، އިހަވަންދިއްޕޮޅަކީ، ފަޅުވެރިންނަށް ޚިދުމަތްދެވޭނެ ޕޮއިންޓަކަށް ހެދިދާނެ ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިކަންކަމާއެކު ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާ އިތުރުވެ، ދިރިއުޅުން ތަރައްގީކޮށް ކުރިއެރުވިދާނެ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެކަންއެކަން ކުރަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އުލިގަމު ހުރަސްކޮށް ދުވާލަކު 45 އާއި، 55އާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް އާގުބޯޓުފަހަރު ދަތުރުކުރާއިރު އުލިގަމަކީ ޕޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފި ނަމަ އެކަމުގެ ފައިދާ އެ ސަރަހައްދަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން މިހާރުން މިހާރަށް އުލިގަމުގައި ބޯޓު ފަހަރަށް ކޮންމެވެސް ޚިދުމަތެއް ދެވޭނެ މަގު ފަހިކުރުމާއި، ސެކިއުރިޓީ ފޯރުކޮށްދިނުން މިހާރުވެސް ހަމަޖެހިގެންދާނެ ގޮތެއް ބައްލަވައިދެއްވުމަށް ގަރާރުގައި ވަނީ އެދިފައެވެ.

ކޮވިޑް 19ގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ ބޯޑަރުތައް ބަންދުވެ ދުނިޔޭގެ އިގްތިސާދު ހުއްޓުމަކަށް އައި ހިނދު ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު އެކަމަކަށް ބަރޯސާވެފައިވާ ފަތުރުވެރިކަން ހުއްޓި، އެ ސިނާޢަތަށް ބަރޯސާ ވެފައިވާ އަދި އާމްދަނީ ލިބޭނެ އެހެން ދޮރުތައް ބަންދުވުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު އެހެން ގޮތަކަށް ބައްޓަން ކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން މިވަނީ ބޮޑުވެފައި ކަމަށް ގަރާރުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. ފަތުރުވެރިކަމަކީ ދުނިޔެއަށް އަންނަ ކިތަންމެ ކުޑަ ލޮޅުމަކުން ވެސް އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކޮށްފާނެ ސިނާއަތެއް ކަމަށާއި، ޚާއްސަކޮށް ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް އެކަމުން އަސަރު ކުރާކަން ކޮވިޑްގެ ސަބުން އެނގިގެން ދިޔަ ކަމަށެވެ. އެކަން މިހާރު ރާއްޖެ ތަޖުރިބާ ކޮށްފައިވާ ކަަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެ ސިނާއަތަށް އެކަނި ބަރޯސާވެގެން އޮތުމަކީ ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ކުރަން ހެޔޮވެސް ނުވާވަރުކަމެއްކަން ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން އެނގި ދަސްވެއްޖެ ކަމަށް ސަލީމް ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެ ފިލާވަޅުގެ އަލީގައި އިގްތިސާދީ މާހިރުން ގޮވަމުން ދަނީ އިކޮނޮމިކް ޑައިވަރސިފިކޭޝަންގެ މުހިއްމު ކަމުގެ ވާހަކަ ކަމަށާއި، އިގްތިސާދު ބިނާކުރެވޭނެ އެހެން ކަންކަން ބަލައި، އެކަމަށް ޕްލޭން ކުރުން މުހިއްމު ކަމަށް ގަރާރުގައިވެއެވެ.

އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ޓްރާންސްޝިޕްމަންޓް ބަނދަރެއް ތަރައްގީ ކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް އިއުލާންކުރީ މިއަހަރުގެ ކުރީ ކޮޅުއެވެ. މި މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ރާވާފައިވަނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑެތި ކޮންޓެއިނަރ ބޯޓުފަހަރަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ގާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ޒަމާނީ ޓްރާންޝިޕްމެންޓް ބަނދަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ މި މަޝްރޫއުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި 900 މީޓަރުގެ މަގަތު ފާލަމެއް ގާއިމްކުރުމަށް ރާވާފައިވާކަމަށެވެ. އަދި އަހަރަކު 1.8 މިލިޔަން ކޮންޓެއިނަރު ހެންޑްލް ކުރުމުގެ ކެޕޭސިޓީ ގާއިމްކުރުމަށް އަމާޒު ހިފާފައިވާކަމަށާއި މި މަޝްރޫއުއަށް 466 މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓެއް ބޭނުންވާނެކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭކަމަށްވެސް ސަރުކާރުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މިއީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހަނިކުރާ ސަރުކާރެއް، މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެމަންޒަރު: ބިގޭ
ނާޒިލް ޕީއެންސީ މެންބަރުންނަށް "އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓާއި ގުޅިގެން ތެދުވެ ވާހަކަދައްކަވާކަށް ނުކުރޭނެ، މިއަދު ފޮށާ ގެއްލިއްޖެ"
ހެޔޮނިޔަތުގައި އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓު މަނާކުރަން ބޭނުންކަމުގައި ވާނަމަ ރައީސްގެ ގަރާރަކުން ވެސް ނިންމާލެވިދާނެ، ކުރީ ސަރުކާރުން ނުކުރީކަމަށް ބުނެ ފުއްދާލެވެން ނެތް - މައުރޫފް
ރުހުން ނުލިބުނު ތިން ވަޒީރުންނަށް އައު މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި
ޔަހޫދީންނަކީ ﷲ ބާވާލެއްވި ދީނެއްގައި ރަސޫލުންނަށް އީމާން ވެފައިތިބި ބައެއް، ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރުމުގައި ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ - ގާސިމް
އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރާ ބިލު 241 ކޮމެޓީއަށް
ކުރިން ރުހުން ނުލިބޭ ތިން ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަށް ތާވަލްކޮށްފި
އިނގިރޭސި ޕާލިމެންޓާއި ރާއްޖޭގެ ޕާލިމެންޓާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށްފި