ކ. މާލެ
|
22 ނޮވެންބަރ 2021 | ހޯމަ 10:28
އަހުމަދު ސަލީމް - ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު
އަހުމަދު ސަލީމް - ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު
ރާއްޖެއެމްވީ
ދައުލަތުގެ ޚަރަދު ކުޑަ ކުރުން
ޚަރަދު ކުޑަ ކުރުމަށް ބަޖެޓްގައި ހުރި ނެގެޓިވް އިންވެސްޓްމެންޓްތައް ކުޑަ ކުރަން ޖެހޭ - ސަލީމް
 
ބަޖެޓްގައިވެސް 28 މިލިއަން ޑޮލަރު ފިއުލް ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާއިރު އެއީ، މުޅި ޕީއެސްއައިޕީގެ 5 އިންސައްތަ
 
ފިއުލް ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި އެސްޓީއޯއަށް އަހަރަކު އެވްރެޖްކޮށް 34 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެމުން އާދޭ
 
ދަރަންޏަކީ ވާރުތަ ވަމުން އަންނަ އެއްޗަކަށް ވީއިރު، މި ސަރުކާރަށް ވާރުތަވި، ދަރަނިތައް ބޮޑު

ޚަރަދު ކުޑަ ކުރުމަށް ބަޖެޓްގައި ހުރި ނެގެޓިވް އިންވެސްޓްމެންޓްތައް ކުޑަ ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސަލީމް މިހެން ވިދާޅުވީ، ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ގާނޫނުގެ ބައެއް މާއްދާތަކުން އިސްތިސްނާ ވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް ނިންމި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ. ސަލީމް ވިދާޅުވީ، އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައިވެސް ނެގެޓިވް އިންވެސްޓްމެންޓްތައް އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އެ އިންވެސްޓްމެންތްތައް ކުޑަކުރުމުން އަހަރުން އަހަރަށް ޚަރަދު ކުޑަވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ސަލީމް ފާހގަަކުރެއްވި އެއް ކަމަމީ، ހަކަތައާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުރި އިންވެސްޓްމެންޓެވެ. އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައިވެސް 28 މިލިއަން ޑޮލަރު ފިއުލް ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާއިރު އެއީ، މުޅި ޕީއެސްއައިޕީގެ 5 އިންސައްތަ ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ސަލީމް ވިދާޅުވީ، ފިއުލް ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި އެސްޓީއޯއަށް އަހަރަކު އެވްރެޖްކޮށް 34 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެމުން އަންނަ ކަމަށާއި، އެސްޓީއޯއިން ދޭ ސަބްސިޑީއަކީ، އެއް އަގެއްގައި ހަކަތަ އުފައްދާ ކުންފުނިތަކަށް ތެޔޮ ވިއްކުމަށް ދޭ ސަބްސިޑީއެއް ކަަމަށެވެ. އެ ސަބްސިޑީއަކީ، ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލަށް ބެލުމެއް ނެތި ދޭ ސަބްސިޑީއެއް ކަމަށެވެ. ދެން އޮތީ، ކަރަންޓް އަގު ހެޔޮ ކުރުމަށްދޭ ސަބްސިޑީއެވެ. މިއީ އަހަރުން އަހަރަށް ކުޑަކުރެވޭނެ ޚަރަދުތައް ކަމަށް ސަލީމް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން އިއާދަ ކުރަނިވި ހަކަތަައިގެ ޕްރޮގްރާމް ހަލުވި ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ. ސަލީމް ވިދާޅުވީ، އިއާދަ ކުރަނިވި ހަކަތައަށް އެކަށީގެންވާ ހަލުވި ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ދާތަން މިހާރު ނުފެންނަ ކަމަށާއި، އެކަން ކުރެވިއްޖެ ނަމަ ތެލުގެ ސަބްސިޑީއަށް ކުރާ ޚަރަދު ކުޑަ ވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އާމްދަނީ އިތުރުކޮށް ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅެން ޖެހޭ ކަމަށާއި، މިއީ ދަތި ހާލަތްތަކުގައި އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް ކަމަށެވެ.

ދަރަނި އިތުރަށް ނެގުމުގައި ބަލަންވީ އެކަމަށް ގާބިލްކަން ހުރި މިންވަރު ކަަމަށާއި، ރާއްޖެއަކީ އެކަމަށް ގާބިލް ގައުމެއްކަން ދުނިޔޭގެ ރޭޓިންގ ތަކުން ފެންނަން އެބައޮތް ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ. ފިޗްއިން ނެރުނު ރިޕޯޓުން ބީ މައިންސް ދީފައިވަ އިރު، މިއީ އިގްތިސާދީ ހާލަތު ރަނަގަޅުވަމުން އަންނަކަން ދައްކުވައިދޭ ކަމެއް ކަމަށާއި، ދަރަންޏަށް ޒިންމާ ވެވޭނެ ބައެއްކަން މީގެއިން ދޭހަ ކޮށްދޭ ކަަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ. ވޯލްޑް ބޭންކުގެ އެންމެ ފަހުގެ ރިޕޯޓަށް ބަލާއިރުވެސް ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު 11.1 އިންސައްތަ ކުރިއަރާފައިވާކަން ފެންނަން އޮތްއިރު، ރާއްޖެ ހިމެނެނީ، ކޮވިޑަށްފަހު އިގްތިސާދު ރަނގަޅު ވަމުން އަންނަ 5 ގައުމުގެ ތެރޭގައެވެ.

ދަރަންޏަކީ ވާރުތަ ވަމުން އަންނަ އެއްޗަކަށް ވީއިރު، މި ސަރުކާރަށް ވާރުތަވި، ދަރަނިތައް ބޮޑު ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ. އެދަރަނިތައް މި ސަރުކާރުން ދައްކާކަމުގެ ނަތީޖާ ރޭޓިން އެޖެންސީ ތަކުގެ ރޭޓިންގ އިން ފެންނަމުން އަންނަ ކަމަށްވެސް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މުހައްމަދު އާދަމް ސަލީމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މިއީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހަނިކުރާ ސަރުކާރެއް، މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެމަންޒަރު: ބިގޭ
ނާޒިލް ޕީއެންސީ މެންބަރުންނަށް "އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓާއި ގުޅިގެން ތެދުވެ ވާހަކަދައްކަވާކަށް ނުކުރޭނެ، މިއަދު ފޮށާ ގެއްލިއްޖެ"
ހެޔޮނިޔަތުގައި އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓު މަނާކުރަން ބޭނުންކަމުގައި ވާނަމަ ރައީސްގެ ގަރާރަކުން ވެސް ނިންމާލެވިދާނެ، ކުރީ ސަރުކާރުން ނުކުރީކަމަށް ބުނެ ފުއްދާލެވެން ނެތް - މައުރޫފް
ރުހުން ނުލިބުނު ތިން ވަޒީރުންނަށް އައު މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި
ޔަހޫދީންނަކީ ﷲ ބާވާލެއްވި ދީނެއްގައި ރަސޫލުންނަށް އީމާން ވެފައިތިބި ބައެއް، ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރުމުގައި ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ - ގާސިމް
އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރާ ބިލު 241 ކޮމެޓީއަށް
ކުރިން ރުހުން ނުލިބޭ ތިން ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަށް ތާވަލްކޮށްފި
އިނގިރޭސި ޕާލިމެންޓާއި ރާއްޖޭގެ ޕާލިމެންޓާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށްފި