ކ. މާލެ
|
22 ނޮވެންބަރ 2021 | ހޯމަ 07:07
ކުރީގެ ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު
ކުރީގެ ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު
ރާއްޖެއެމްވީ
އަލީ ވަހީދު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް
ރެޑްނޯޓިސް އޮތަސް އަލީވަހީދު ގެނެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް – ސީޕީ
 
ކޯޓުން ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރު ނެރޭ ހިސާބުން އެ މަސައްކަތް ހިނގާނެ
 
މިހާތަނަށް ވެސް އަލީ ވަހީދު ހޯދަން އިންޓަރޕޯލް އިން ރެޑްނޯޓިސް ނެރިފައި ނުވޭ

އިންޓަރޕޯލުން ރެޑް ނޯޓިސް ނެރުނަސް، އަލީ ވަހީދު ރާއްޖެ ގެނެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޯމް މިނިސްޓްރީއާއި ފުލުހުންނާއި ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ގުޅިގެން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރ މުހައްމަދު ހަމީދު ވިދާޅުވީ ކުރީގެ ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދަށް ކުރެވިފައިވާ ދައުވާތަކަކާ ގުޅިގެން ޝަރީއަތަށް ހާޒިރުކުރަން ނެރުނު އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އަދި އިންޓަރޕޯލް މެދުވެރިކޮށް ރެޑް ނޯޓިސް ނެރެން އެދިފައިވީ ނަމަވެސް، މިހާތަނަށް ވެސް އަލީ ވަހީދު ހޯދަން އިންޓަރޕޯލް އިން ރެޑްނޯޓިސް ނެރިފައި ނުވާ ކަމަށް ސީޕީ ހަމީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ އަލީ ވަހީދު ރާއްޖެ ގެނައުމަށް އިންޓަރޕޯލް އަދި ޔޫކޭ ފުލުހުންނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޢަލީ ވަޙީދު އިމިގްރޭޝަން ކުށްތަކެއްގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުރިކަން އެގައުމުގެ ފުލުހުންނާ ހަވާލާދީ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް ރަސްމީކޮށް މިއަދު މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީ އެ މަސައްކަތް ފެށި ކަމަށް ފުލުހުން ބުނި ނަމަވެސް އަލީ ވަހީދު އެގައުމުގެ ބަންދުން ދޫވި އިރުވެސް ފުލުހުން އިތުރު މަސައްކަތެއް ކުރިކަމެއް ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

Advertisement

ފުލުހުން އެއިރު ބުނީ އަލީ ވަހީދުގެ މައްޗަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ރާއްޖެ ގެނައުމަށްޓަކައި އިންޓަރޕޯލް މެދުވެރިކޮށް ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ޕޮލިސް ޓު ޕޮލިސް ކޯޕަރޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ވެސް އިތުރަށް މި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ސީޕީ ހަމީދު ވިދާޅުވީ ކޯޓުން ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރު ނެރޭ ހިސާބުން އެ މަސައްކަތް ހިނގާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އިންޓަޕޯލު ރެޑް ނޯޓިސްތަކަކީ އެކި ޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުގައި އެކި ގައުމުގައި އެކި ގޮތްގޮތަށް އެއަށް އަމަލުކުރާ ނޯޓިސްތަކެއް ކަމަށާއި، އިންޓަޕޯލު ރެޑް ނޯޓިސް ނެރުމަކުން އެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްގެން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޖުރިސްޑިކްޝަން ތެރެއަކަށް ނުގެނެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އަލީ ވަހީދަށް ކޮށްފައިވާ ހުކުމުގެ ބާވަތުން އޭނާ ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ދަތިތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކޮށް ސީޕީ ވިދާޅުވީ، އެފަދަ ހުކުމް ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް އެއް ގައުމުން އަނެއް ގައުމަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް ދެ ގައުމު ދެމެދުގައި ހަދާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައިގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އޭނާގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާތަކުގެ އަޑުއެހުން ވަނީ ފެށިފައެވެ. ޢަލީ ވަޙީދު ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި، އެދިވަޑައިގަތުމުން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ޕާސްޕޯޓު ދޫކުރީ ހަތަރު މަހަށެވެ. އަދި އެކަން ކުރީ އަސްޢަދު ޢަލީ (އަޑުބަރޭ) ޖާމިނުވާގޮތަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ހަތަރު މަސް ފާއިތުވެ، ޝަރީޢަތް ފެށުނު އިރު ވެސް ޢަލީ ވަޙީދު އެނބުރި ރާއްޖެއަށް ވަޑައެއްނުގަންނަވައެވެ. އަދި އެކަމުގެ ޒިންމާ އަޑުބަރޭ ވެސް ނަގާފައެއް ނުވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މުހައްމަދު އާދަމް ސަލީމް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް