ކ. މާލެ
|
21 ނޮވެންބަރ 2021 | އާދީއްތަ 20:52
ވެލިދޫ ކައުންސިލަރުން ރައީސްއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ވެލިދޫ ކައުންސިލަރުން ރައީސްއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ރައީސް އޮފީސް
ވެލިދޫގައި ހުރި މައްސަލަތައް
ވެލިދޫ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުން ރައީސްއަށް!
 
މިކަންކަން ހައްލުކޮށްދެއްވަން މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި
 
ބަނދަރު ހަލާކުވެ، ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލަ ވެލިދޫއަށް ދިމާވޭ
 
ސިއްހީ ޚިދުމަތް ތަރައްގީކުރުމަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތައް ފާހަގަކުރެއްވި

ނ. ވެލިދޫ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ހިއްސާކުރައްވައިފިއެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވެވި މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލަރުން ވަނީ، ރަށުގެ ތަރައްގީއާ ގުޅުންހުރި އެކި ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން، ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއެކު މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ. އަދި ރަށުގެ ތަރައްގީއަށް މިވަގުތަށް އެންމެ މުހިންމު ކަންކަމާއި، ރައްޔިތުންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް އެމަނިކުފާނާ ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ.

މިގޮތުން ކައުންސިލަރުން ފާހަގަކުރެއްވި ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި، ސިއްހީ ޚިދުމަތް އިތުރަށް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި، ބަނދަރު ހަލާކުވުމާއި، ރަށް ގިރުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ދަތިތަކާއި، ދިރިއުޅުމަށާއި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށްވެސް ބިން ދޫކުރުމުގައި ހުރި ދަތިކަމުގެ އިތުރުން، ސްކޫލަށް އިތުރުކުރެވޭ ކްލާސްރޫމްތަކުގެ މަސައްކަތާއި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ.

Advertisement

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ، ކައުންސިލަރުން ފާހަގަކުރެއްވި ކަންކަމުގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ. އަދި ކައުންސިލަރުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރެއްވި ކަންކަމުގައި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން ހައްލު ހޯދައިދެވެންހުރި ކަންކަމުގައި ސަރުކާރުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ކައުންސިލަށް ދެއްވާފައެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ޝަފީގު ވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް