ކ. މާލެ
|
21 ނޮވެންބަރ 2021 | އާދީއްތަ 13:06
މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ - ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ
މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ - ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ
އެމްއެންޑީއެފް
އެކްސަސައިޒް ދޯސްތީ
ސަރަހައްދުގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަމަށް އެކުވެރި ގައުމުތަކުގެ ގުޅުން މުހިއްމު - މާރިޔާ
 
ސަލާމާތާ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ކަނޑުގެ ވަސީލަތްތައް އިތުރުކުރަން ޖެހޭ
 
ލަންކާއިން ދޯސްތީއާ ގުޅުނީ 2012 ވަނަ އަހަރު
 
މި ޕްރޮގްރާމަކީ 1991ވަނަ އަހަރު ފެށި ޕްރޮގްރާމެއް

ސަރަހައްދުގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް އެކުވެރި ގައުމުތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރ މިހެން ވިދާޅުވީ, އެކްސަސައިޒް "ދޯސްތީ" ފަށްޓަވައިދެއްވައި ދެއްކެވި ވާހަފުޅުގައެވެ. މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މިސަރަހައްދުގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރި ކަމަށް ގޮންޖެހުންތަކެއް އެބަހުރިކަމަށާއި, ސަލާމާތާ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ކަނޑުގެ ވަސީލަތްތައް އިތުރުކޮށް ވަރުގަދަ ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ޓެރަރިޒަމް، ވަޔަލެންޓް އެކްސްޓްރީމިޒަމް، އިންސާނީ ވަގުފާރި، މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި، ކަނޑުފޭރުން، އައިޔޫޔޫ (އިލީގަލް، އަންރިޕޯޓަޑް، އަންރެގިއުލޭޓަޑް) ފިޝިން، ސަމްގްލިން އަދި މަނީ ލޯންޑަރިން ފަދަ ކަންކަމަކީ މި ސަރަހައްދުގެ ސަލާމަތާއި ހަމަޖެހުމަށް ނުރައްކާ ކުރަމުންދާ ކަންކަން ކަމުގައި މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިކަންކަމާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ސަރުކާރުތަކާއި އިންޓެލިޖެންސް އޭޖެންސީތަކާއި ގައުމުތަކުގެ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓާގައި ހުރި ވަސީލަތްތައް، ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުން މުހިއްމު ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. އެންމެ ގޯސް ހާލަތަށް ތައްޔާރަށް ތިބެން ޖެހޭ ކަމަށާއި, މި އެކްސަސައިޒަކީ މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ސާލިހުގެ ސަރުކާރުން އަވަށްޓެރި ގައުމުތަކާއެކު އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން  ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލްޝަމާލް ވިދާޅުވީ, ކަނޑުމަގުން ކުރާ ކުށް އިތުރުވަމުން އަންނާތީ އެކަމަށް އިތުރަށް ފާރަވެރިވާން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.މި ފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ސަބަބުން ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާ އިތުރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އިންޑިއާއާއި އަސްކަރީ ގޮތުން އޮންނަ ގުޅުމަކީ ވަރުގަދަ ގުޅުމެއް ކަމަށް ޖެނެރަލް ޝަމާލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ދޯސްތީއަށް 30 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރަމުން އަންނައިރު, މި ޕްރޮގްރާމަކީ, 1991ވަނަ އަހަރު ފެށި ޕްރޮގްރާމެކެވެ. ލަންކާއިން ދޯސްތީއާ ގުޅުނީ 2012 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

ކޮމެންޓް