ކ. މާލެ
|
17 ނޮވެންބަރ 2021 | ބުދަ 12:05
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ފާސްނުކުރުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމައިފި
 
އިސްލާހު ފާސްނުކުރުމަށް ނިންމީ، ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން
 
އިސްލާހުގައި ބުނެފައިވަނީ، ގާނޫނުގެ 10 ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުމަށް
 
މި ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަޙުމަދު ސަލީމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ފާސްނުކުރުމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން ނިންމައިފިއެވެ.

ގާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިސްލާހުގައި ބުނެފައިވަނީ ގާނޫނުގެ 10 ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުމަށެވެ. އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މާއްދާގައި ބުނެފައިވަަނީ، އިންތިޚާބީ ދާއިރާގެ ނަން ރަސްމީ ލިޔުންތަކުގައި ލިޔަންވާނީ އެ ދާއިރާއެއްގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް ކަމަށެވެ. ލިޔާއިރު އާބާދީގެ ތަރުތީބުން އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ރަށުގެ ނަން އެންމެ ކުރިއަށް އޮންނަ ގޮތަށް ކަމަށާއި، އާބާދީ ބޮޑުރަށް ފިޔަވައި އެހެން ރަށްތަކުގެ ނަން ލިޔަންވާނީ ބްރެކެޓެއްގައި ކަމަށެވެ. އަދި ދާއިރާގެ ނަން ކިޔުމުގައި އާބާދީ ބޮޑު ރަށުގެ ނަން ކުރިއަށް އަންނަ ގޮތަށް ކަމަށެވެ.

މި ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަޙުމަދު ސަލީމެވެ.

ކޮމިޓީ ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވަނީ، މި އިސްލާހާ ގުޅުންހުރި އެ ގާނޫނުގެ އެހެންމާއްދާތަކާއި، އަދި މުޅި ގާނޫނުގައި އިންތިޚާބީ ދާއިރާތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަތިކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް މުޅިންވެސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް މަތިކޮށްފައިވާކަން، އެ ގާނޫނުގެ މާއްދާތަކަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އިސްލާހުގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ކަންކަމަކީ އެ ގާނޫނު އިސްލާހުކުރުމަކާ ނުލައިވެސް އިދާރީގޮތުން ކުރެވިދާނެ ކަމެއްކަމަށް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ، ބިލަށް އިސްލާހު ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް އެ ބިލު ފާސްކުރަން ނުފެންނަކަމަށް ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކޮމިޓީން މިގޮތަށް ނިންމުން ބިނާވެފައިވަނީ، ބައިނަލްއަގުވާމީ އެހެނިހެން ޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުގައި މި ބާވަތުގެ އިދާރީ ކަންކަމުގައި އަމަލުކުރަމުން ގެންދާގޮތް ބެލުމަށްފަހުގައެވެ. އެގޮތުން، އިންތިޚާބީ ދާއިރާގެ ނަން ޗެމްބަރުގައި ލިޔެ ބެހެއްޓުމުގައި، އެދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ ހުރިހާ ރަށްތަކެއް އަވަށްތަކެއް ހިމަނައިގެން ރަސްމީކޮށް ބޭނުންކުރުމަކީ އާންމުގޮތެއްގައި އެއްވެސް ގައުމެއްގައި ކުރަމުން އަންނަ ގޮތެއް ނޫންކަމަށާއި، އަދި ޗެމްބަރުގައި މެންބަރުންގެ އެރޭންޖްމެންޓު ނުވަތަ މޭޒުގައި މެންބަރުގެ ނަމާއި ދާއިރާ ފާހަގަކޮށްފައި ނުހުންނަކަމަށާއި، އެގޮތަށް ޗެމްބަރުގައި ބޯޑުތައް ބެހެއްޓިފައި ހުންނަ ގައުމުތަކުގައިވެސް ލިޔެފައި ހުންނަނީ ހަމައެކަނި ނަމާއި އެ މެންބަރަކު ނިސްބަތްވާ ދާއިރާ އެކަނިކަން ކޮމިޓީން ބެލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ކޮމިޓީ ރިޕޯޓްގައިވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި ބައެއް ގައުމުތަކުގައި، އެއްވެސް ނަމެއް ނުވަތަ އެއްވެސް ބޯޑެއް ޗެމްބަރ ގައިބެހެއްޓިފައި ނުވާކަންވެސް ކޮމިޓީން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އެންނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓްގައި ދާއިރާގެ ނަން ހިމެނުމާއި، މީހުންދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއް އެނގޭގޮތަށް، އެ މައުލޫމާތު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިއުކުރުމުން އިސްލާހު ހުށަހެޅި މަގުސަދު ހާސިލްވާނެ ކަމަށް ކޮމިޓީންވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މިއީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހަނިކުރާ ސަރުކާރެއް، މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެމަންޒަރު: ބިގޭ
ނާޒިލް ޕީއެންސީ މެންބަރުންނަށް "އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓާއި ގުޅިގެން ތެދުވެ ވާހަކަދައްކަވާކަށް ނުކުރޭނެ، މިއަދު ފޮށާ ގެއްލިއްޖެ"
ހެޔޮނިޔަތުގައި އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓު މަނާކުރަން ބޭނުންކަމުގައި ވާނަމަ ރައީސްގެ ގަރާރަކުން ވެސް ނިންމާލެވިދާނެ، ކުރީ ސަރުކާރުން ނުކުރީކަމަށް ބުނެ ފުއްދާލެވެން ނެތް - މައުރޫފް
ރުހުން ނުލިބުނު ތިން ވަޒީރުންނަށް އައު މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި
ޔަހޫދީންނަކީ ﷲ ބާވާލެއްވި ދީނެއްގައި ރަސޫލުންނަށް އީމާން ވެފައިތިބި ބައެއް، ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރުމުގައި ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ - ގާސިމް
އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރާ ބިލު 241 ކޮމެޓީއަށް
ކުރިން ރުހުން ނުލިބޭ ތިން ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަށް ތާވަލްކޮށްފި
އިނގިރޭސި ޕާލިމެންޓާއި ރާއްޖޭގެ ޕާލިމެންޓާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށްފި