ކ. މާލެ
|
15 ނޮވެންބަރ 2021 | ހޯމަ 11:25
އަހުމަދު ސަލީމް - ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު
އަހުމަދު ސަލީމް - ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު
ރާއްޖެއެމްވީ
ބަޖެޓް ބަހުސް
ދަރަނި ނަގަން ޖެހެނީ ސަރުކާރު ބަދަލުވިއިރު، ޚަޒާނާގައި ހުންނަންޖެހޭ ފައިސާ ނެތުމުން - ސަލީމް
 
އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް ފަރުދީ ޒިންމާވެސް އެބައޮތް
 
2012އިން ފެށިގެން އަރަނި ބަޖެއްޓެއް ނުވަތަ ބެލެންސް ބަޖެޓެއްވެސް ހުށަހަޅާފައި ނުވޭ
 
ސަރުކާރު ބަދަލުވިއިރު 250 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސަނީ ސައިޑް ބޮންޑް ގަނެފައި އޮތްއިރު އެ ދައްކަމުން ދަނީ މި ސަރުކާރުން

ދަރަނި ނަގަން ޖެހެނީ ސަރުކާރު ބަދަލު ވިއިރު، ޚަޒާނާގައި އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ހުންނަން ޖެހޭ ފައިސާ ނެތުމުން ކަމަށް ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓާ ބެހޭގޮތުން ހޯމަ ދުވަހު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ސަލީމް ވިދާޅުވީ، ކުރީގެ ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކާއި ފަޅުތައް ނުއަގުގައި ވިއްކާފައި އެފައިސާ މާލިއްޔަތަށް ނުވައްދާކަން ސާފުކޮށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތަކުން ފެންނަން އެބައޮތް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ސަރުކާރު ބަދަލުވިއިރު، ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ހުންނަންޖެހޭ ފައިސާ ނެތް ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރު ބަދަލުވިއިރު 250 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސަނީ ސައިޑް ބޮންޑް ގަނެފައި އޮތްއިރު އެ ދައްކަމުން މިދަނީ މި ސަރުކާރުން ކަމަށެވެ. އެ ބޮންޑަށް 198 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކާފައިވަނީ ކޮވިޑުގެ ހާލަތުގައި ކަމަށާއި، ބާކީބައި ދެއްކުމަށް ސަރުކާރުން އަންނަނީ ތައްޔާރުވަމުން ކަމަށެވެ. މިހާތަނަށް ހިޔާ ފްލެޓްގެ އިންޓަރެސްޓަށްވެސް 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކާފައިވާ ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމަމިއާއެކު 140 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނުން ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް އަޅަފައިވާއިރު، އެ ލޯނުވެސް އޮތީ މި ސަރުކާރުގެ ބޮލުގައި އެޅިފައިކަމަށެވެ. 140 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ދަރުމަަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް އެޅުމަށް ނެގިއިރު، އެތަނަކީ 80 މިލއަން ޑޮލަރުން އެޅިދާނެ ތަނެއް ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ބުނަމުންދާކަން ސަލީމް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ސަރުކާރު ބަދަލުވެގެން އައިއިރު، އާސަންދައިން 321.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަަކަށް ދައްކަން އޮތްއިރު، އެވެސް ދެއްކީ މި ސަރުކާރުން ކަމަށެވެ. ލޯނު ނަގައި ކަންކަން ކުރުމުގެ ކްރެޑިޓް ކުރީގެ ސަރުކާރުން ނަގާއިރު، އެ ލޯނުތަކުގެ ތަކުލީފު އުފުލަން ޖެހުނީ މި ސަރުކާރަށް ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ. އޭގެ ނަތީޖާއަކީ، ބަޖެޓުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 3 ބިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ މިފަދަ ލޯނުތައް ދެއްކުމަށް ކަނޑައަޅަން ޖެހުން ކަމުގައި ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖެ އިސްލާމްވިތާ އަށް ސަތޭކައަށްވުރެ ގިނަ އަހަރު ވެފައިވާއިރު، ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ވަގުތީ މިސްކިތުގައި ނަމާދު ކުރުން އެއީ އަޑުއަހަން ފަސޭހަ ވާހަކައެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެތައް ވެރިކަމެއް އައިސް ނިމިގެން ގޮސްފައިވާއިރު، ނުވެ ހުރި ކަންތަކުގެ ލިސްޓް ކިޔާއިރު މިކަމުގައި އިހުމާލު އޮތްކަން ފާހަގަނުކުރަނީ ކީއްވެތޯ ސަލީމް ސުވާލު އުފެއްދެވިއެވެ. ސަލީމް ވިދާޅުވީ، 2012ން ފެށިގެން އަރަނި ބަޖެޓެއްވެސް ބެލެންސް ބަޖެޓެއްވެސް ހުށަހަޅާފައި ނުވާއިރު، އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި، ޚާއްސަކޮށް ކޮވިޑްގެ މި ހާލަތުގައި އެކުލަވާލި ބަޖެޓްގައި ދަރަނި ނަގައިގެން ކަންކަން ކުރުމަށް ހިމަނާފައިވުމަކީ ހައިރާންވާން ޖެހޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ސަލީމް މިހެން ވިދާޅުވީ، ބަޖެޓް ބަހުސްގައި އިދިކޮޅުން ދައްކަމުން ގެންދާ ވާހަކަތަކަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައެވެ. އިގްތިސާދު ރަނގަޅަށް އޮތް ހާލަތުގައި ކުރީގެ ސަރުކާރުން ކަންކަން ކުރީ ލޯނު ނަގައިގެން ކަމަށާއި، އެ ލޯނު އޮއްސަމުން ދިޔައީ މާލެ ސަރަހައްދަށް އެކަނި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހުޅުމާލެ ހިއްކަން، ވީއައިއޭ ބޮޑުކުރަން، އައިޖީއެމްއެޗާ އިންވެގެން އިތުރު ހޮސްޕިޓަލެއް އެޅަން، މާލޭގެ ރިންގް ރޯޑް ހަދަން. މާލެ ސަރަހައްދު ތަރައްގީކުރަން މި ކުރި ކަންކަމުން މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށްވީ ކޮންފައިދާއެއްތޯ؟ މާލޭގެ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ހައްލެއް ލިބުނުތޯ؟ މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުން ރަނގަޅުވެގެން ދިޔަތޯ؟ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ބޮޑެތި ލޯނު ނަގައިގެން މި ކުރި ކަންކަމުގެ މަގްސަދަކީ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމެއް ނޫން. އޭގެ ފޮރުވިފައިވާ ސިއްރަކީ ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ފަޅުކުރުން.

ކުރީގެ ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރީ ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ފަޅުކޮށް މާލެ ސަރަހައްދު ތޮއްޖެއްސުމަށް ކަމަށާއި، ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުން މީހުން މަދުވަމުންގޮސް، 2030 އަންނައިރު ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގެ ގްރޯތް ހުރީ ނެގެޓިވްކޮށް ކަމުގައި ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ. މިއީ ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުން ނުކުންނަ ނަތީޖާ ކަމަށެވެ.

ފަޅުވަމުންދާ ރަށްތައް އާބާދުކޮށް އަލުން އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ބޮޑުވުމަކީ ބަޖެޓް ބޮޑުވާ ސަބަބެއްކަމުގައި ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ބަޖެޓުން ބައެއް އުނިކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އާމްދަނީ ހޯދޭނެ އިތުރު ގޮތްތައް ހޯދައި، ބައެއް ކަންކަން މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ ގޮތް ނޫން އެހެން ގޮތަކަށް ބަދަލު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. އިސްރާފުކުރެވޭ މިންވަރު މަދު ކުރުމާއި، ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ހުރި ދޮރުތައް ބަންދު ކުރުން މުހިއްމު ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް ފަރުދީ ޒިންމާވެސް އެބައޮތް ކަމަށް ސަލީމް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ބަޖެޓުން ފެންނަނީ އޯގާތެރި ސަރުކާރެއްގެ ސިފަތައް ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މިއީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހަނިކުރާ ސަރުކާރެއް، މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެމަންޒަރު: ބިގޭ
ނާޒިލް ޕީއެންސީ މެންބަރުންނަށް "އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓާއި ގުޅިގެން ތެދުވެ ވާހަކަދައްކަވާކަށް ނުކުރޭނެ، މިއަދު ފޮށާ ގެއްލިއްޖެ"
ހެޔޮނިޔަތުގައި އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓު މަނާކުރަން ބޭނުންކަމުގައި ވާނަމަ ރައީސްގެ ގަރާރަކުން ވެސް ނިންމާލެވިދާނެ، ކުރީ ސަރުކާރުން ނުކުރީކަމަށް ބުނެ ފުއްދާލެވެން ނެތް - މައުރޫފް
ރުހުން ނުލިބުނު ތިން ވަޒީރުންނަށް އައު މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި
ޔަހޫދީންނަކީ ﷲ ބާވާލެއްވި ދީނެއްގައި ރަސޫލުންނަށް އީމާން ވެފައިތިބި ބައެއް، ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރުމުގައި ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ - ގާސިމް
އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރާ ބިލު 241 ކޮމެޓީއަށް
ކުރިން ރުހުން ނުލިބޭ ތިން ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަށް ތާވަލްކޮށްފި
އިނގިރޭސި ޕާލިމެންޓާއި ރާއްޖޭގެ ޕާލިމެންޓާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށްފި