ކ. މާލެ
|
26 މެއި 2017 | ހުކުރު 22:14
އެމްޕީއެލްގެ ސީއީއޯ ހަލީމްއާއި އެކި ޑިޕާޓްމެންޓްތަކުގެ ވެރިން
އެމްޕީއެލްގެ ސީއީއޯ ހަލީމްއާއި އެކި ޑިޕާޓްމެންޓްތަކުގެ ވެރިން
ރާއްޖެ އެމްވީ
އެމްޕީއެލް ކެފޭ
މެންޑޭޓަކީ ކެފޭ ހިންގުމެއް ނޫން، ކެފޭ ހަވާލުކުރާނީ ތަޖުރިބާ ހުރި ފަރާތަކާ: އެމްޕީއެލް
 
ކެފޭގެ ހިންގުން ހަވާލުކުރާނީ ތަޖުރިބާ ހުރި ފަރާތަކާ
 
އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިނުކުރަން
 
މަހަކު ހަތަރު ލައްކަ އަށް ވުރެ ބޮޑު ގެއްލުމެއްވޭ

މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ހުޅުވި ނޯތް ޕޯޓް ކެފޭގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު އަދި ވަކި ނުކުރާ ކަމަށާއި، އެ ކުންފުނީގެ މެންޑޭޓަކީ ކެފޭ ހިންގުން ނޫން ކަމަށް އެމްޕީއެލްގެ ސީއީއޯ އަބްދުއްރައްޒާގު ހަލީމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

 

ނޯތް ޕޯޓް ކެފޭގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ވަކި ނުކުރާ ކަމަށް އެމްޕީއެލްއިން ބުނިއިރު، އެ ކެފޭގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ ފަންސާހަކަސް މުވައްޒަފުން ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް ވަނީ އަންގާފަ އެވެ. ކެފޭ ބަންދުކޮށް މުވައްޒަފުންނަށް ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް އެންގި އިރު، މުވައްޒަފުންނާ މެދު އަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް އަންގާނީ ރަމަޟާން މަހަށް ފަހު ކަމަށް ކުންފުނިން ބުނެފައިވާ ކަމަށް މުވައްޒަފުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

 

އެމްޕީއެލް އިން ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ރާއްޖެއެމްވީއިން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން އަބްދުއްރައްޒާގު ހަލީމް ވިދާޅުވީ ނޯތް ޕޯޓް ކެފޭއިން މަހެއްގެ މައްޗަށް ހަތަރު ލައްކަ ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ ބޮޑު އަދަދަކުން ކުންފުންޏަށް ގެއްލުންވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

 

"އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ އެމްޕީއެލްގެ މެންޑޭޓަކީ ކެފޭ ކަހަލަ ތަންތަން ހިންގުމެއް ނޫން، އޮޕަރޭޓް ކުރުމެއް ނޫން، އެމްޕީއެލްގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކަށް މިވަނީ ޕޯޓް ތަރައްގީކޮށް ޕޯޓުން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަށް ފުޅާކޮށް، އެއަށް ބޮޑަށް ފޯކަސް ކުރުން،" ހަލީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

 

ހަލީމް ވިދާޅުވީ ކެފޭ ހުޅުވިތާ މަސްތަކެއް ފާއިތުވެގެން ދިޔައިރު ވެސް އެކަށީގެންވާ ނަތީޖާއެއް ފެންނަމުން ނުދާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ކުންފުނީގެ ބޯޑާއި މެނޭޖްމެންޓުން ނިންމާފައިވަނީ އެއަށް ވުރެ ރަނގަޅަށް ކެފޭ ހިންގުމަށް ރީސްޓްރަކްޗާކޮށް ރީއޯގަނައިޒް ކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

 

"ރޯދަ މަހަކީ ދުވާލު ގަޑީގައި ކެފޭތައް ހުޅުވައިގެން ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނެއް ނޫން، އެހެންވީމަ ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށްފަ ކެފޭ ބަންދުކޮށްފަ، އެތަން ރިއޯގަނައިޒްކޮށް ރީސްޓްރަކްޗާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން މި ފެށީ، މުވައްޒަފުންނަށް އެއްވެސް ކަހަލަ ދަތިތަކެއް ދިމާވާނެ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ސްޓްރެޓަޖީތަކެއް ނުރާވާނަން،" ހަލީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

 

ހަލީމް ވިދާޅުވީ އެމްޕީއެލްގެ ވިސްނުން މިހާރު ހުރީ ކެފޭ ހިންގުމުގެ ތަޖުރިބާ ހުރި ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށްގެން، ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި ކެފޭ ހިންގުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި އެގޮތަށް ކެފޭ އައުޓްސޯސް ކުރާއިރު މިހާރު ތިބި މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާ ލިބޭނެ ފަދަ ގޮތެއް ހެދުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅެމުންދާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

 

ނޯތް ޕޯޓް ކެފޭ އާއެކު، އެ ސަރަހައްދުގައި ހުޅުވާފައި ހުރި ޖޫގޯ ފިހާރަ ވެސް ވަނީ ބަންދުކޮށްފަ އެވެ. ޖޫގޯ ފިހާރައާއި ކެފޭ އަކީ އެމްޕީއެލް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ދަށުން، އެކުންފުނީގެ ކުރީގެ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ޖުނައިދުގެ އިސްނެންގެވުމާއެކު ހުޅުވި ދެ ތަނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
30 މެއި 2017 | އަންގާރަ 05:55
އިބޫ
ތިތަނުން ފައިދާ ހޯދަން ނޭނގޭ މީހަކަށް ނޭނގޭނޭ އެއްކަމެއްވެސް! ދެން ފެރީ ދަތުރުފަތުރާ އައްޑުގައި ހުންން ދޫގަސް ނަގއިގެން ތިއޫޅެނީ އެވެސް މެންޑޭޓް ގައި އޮތީމަތަ! މިއީ ހަމަ ބޭކާރު ވާހަކަ! ތިޔަ ތަނެއް ހެދި އިރުވެސް އނެގޭ މާލޭގައި ކެފޭ ހިންގާ ކޮންމެވެސް ޕުއްޕު ޕާތީ މީޙަކަށް ތިތަން ދޭނެ ކަން! އެނުންބަޔަކަށް އެއްޗެއް ލިބުމަކީ މިސަރުކާރުގައި ވާނެ ކަމެއް ނުން!
28 މެއި 2017 | އާދީއްތަ 10:29
ފށﷲެފ
ނުލާހިކު ސަޅިކޮށް ދިވެހި ކުދިން ހިންގާ ކެފޭއެއް ބަރާބަރަށް ފައިދާވޭ ވަކިމީހަކު ދިޔައީމާ ގެއްލުން ވުމަކީ ކޮރަޕްޝަނެއް މީ ކުޑަކުދިންނަށްވެސް އެނގޭ ހެތްކެއް 2018 ބާއްވާ. މިކަހަލަ މީހުން ގެންގުޅެންޏާ
26 މެއި 2017 | ހުކުރު 19:11
ހަނދާން
ކުރިން ހަނދާން ނެތިގެން ހުޅުވުނީތަ..އަޅޭ ދެން ދޯ..މަ މެންޕިންކީސް އަށް ރަންރީނދުލޭމެން ބެވީމަ ކިހިނެއްދެން ޖަވާބެއްވެސް ދެވޭނީ