ކ. މާލެ
|
26 މެއި 2017 | ހުކުރު 17:56
އިސްލާމީ މަރުކަޒު
އިސްލާމީ މަރުކަޒު
ގޫގުލް
ހުކުރު ޚުތުބާ
ރަމަޟާން މަހަށް ތައްޔާރުވެވޭނީ ފާފަތަކުންނާއި މުންކަރާތްތަކުން ދުރުހެލިވެގެން: ހުކުރު ޚުތުބާ
 
މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަސް ފެށެނީ މެއި މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހުގައި
 
ރޯދަމަހުގެ ބަރަކާތްތެރިކަން ލިބުމަށްޓަކައި މާއްދީގޮތުންނާއި ރޫހާނީ ގޮތުންވެސް ތައްޔާރުވާން ޖެހޭ

ރަމަޟާން މަހަށް ތައްޔާރުވެވޭނީ ނަފްސުތައް ހެޔޮކަންތަކަށް ހާނުވައި ފާފަތަކުންނާއި މުންކަރާތްތަކުން ނަފްސު ދުރުހެލިކޮށްގެން ކަމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ.

މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުތުބާގެ މައުޟޫއަކީ"ރަމަޟާން މަހަށް މަރުހަބާ ކިޔުން" އެވެ. ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވަނީ ރޯދަމަހުގެ ބަރަކާތްތެރިކަން ލިބުމަށްޓަކައި މާއްދީގޮތުންނާއި ރޫހާނީ ގޮތުން ވެސް ތައްޔާރުވާން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ރަމަޟާން މަހަކީ ހެޔޮކަމުން ފުރިގެންވާ މައްސަރަކަށްވާއިރު  އެމަހުގެ ސަވާބު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި ތައްޔާރީތަކެއް ވާން ޖެހޭކަމަށާއި އެކަން ކުރަންޖެހެނީ އާޚިރަތުގެ ކާމިޔާބީ އާއި ބާއްޖަވެރިކަން ލިބިގަނެ، ނަރަކައިން މިންޖުވުމަށް ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

"ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހަކީ ހެޔޮކަމުން ފުރިގެންވާ މަހެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އުޚުރަވީ ހަޔާތް ބާއްޖަވެރިކުރުމަށް ލިބިފައިވާ އަގުހުރި ދުވަސްތަކެވެ. ރަމަޟާން މަހަށް ހަނދުބަލާއިރު ސުވަރުގޭގެ ދޮރުކޮޅުތައް ހުޅުވި ނަރަކައިގެ ދޮރުތައް ބަންދު ކުރެވޭ ހުއްޓެވެ." ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރަމަޟާން މަހަކީ ޤުރުއާން ބާވައިލެއްވުނު މައްސަރުކަމަށްވުމާއެކު އެ މަހުގެ ހެޔޮކަން އެއްހާސްމައްސަރުގެ ހެޔޮކަމަށްވުރެ ބޮޑުވެގެންވާ ކަމަށް ހުކުރުޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.  ރަސޫލާ (ސ) ގެ ހަދީސް ބަސްފުޅަށް އިޝާރަތް ކުރައްވާ  ހުރިހާ މައްސަރުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބަރަކާތްތެރި މައްސަރަކީ ރަމަޟާން މަސްކަމަށް ހުކުރުޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

"ރަސޫލާ (ސ) ހަދީސް ކުރައްވާފައި ވަނީ މައްސަރުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މާތްވެގެންވާ ބަރަކާތްތެރި މަސް އަތުވެއްޖެއެވެ. ފަހެ، އެމަހަށް މަރުހަބާއެވެ." ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. 

މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަސް ފެށެނީ މެއި މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް