ކ. މާލެ
|
26 މެއި 2017 | ހުކުރު 16:30
ކުރީގެ އަރަބީއްޔާ ހުރި ބިމުގައި ޓާޓާ އަޅާފައިވާ ފްލެޓް
ކުރީގެ އަރަބީއްޔާ ހުރި ބިމުގައި ޓާޓާ އަޅާފައިވާ ފްލެޓް
އަޒުމޫން އަހުމަދު
ޓާޓާ ފްލެޓް
ގާކޮށްޓާއި އަރަބިއްޔާ ހުރި ބިމުގައި އެޅި ފްލެޓް ލިބުނު ބައެއް މީހުން ފައިސާ ދައްކައިފި، އެކަމަކު ތަޅުދަނޑި ހަވާލެއް ނުކުރޭ!
 
ޓާޓާ ފްލެޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ހާއްސަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާނެ ކަމަށް ކުރިން ބުނި
 
ފެލެޓް ލިބުނު މީހުންގެ ފައިނޭންޝަލް ސްކްރީނިންއެއް ގަދަމުންދާ ކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުނި
 
ފްލެޓުގެ އަގު އަދާކުރުމަށް ޓަކައި ލޯނަށް ހޮވިފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލު ކުރަން އެންގީ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް

ގާކޮށްޓާއި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ކުރިން ހުރި ބިމުގައި އިމާރާތްކުރި ފްލެޓް ލިބުނު ބައެއް މީހުން ފްލެޓަށް ދައްކަން ޖެހޭ ޑައުންޕޭމެންޓް ދެއްކި ނަމަވެސް ފްލެޓްގެ ތަޅުދަނޑި ހަވާލު ކޮށްފައި ނުވާކަން ރާއްޖެއެމްވީ އަށް އެނގިއްޖެއެވެ.

ފްލެޓް ލިބުނު މީހަކު ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނީ ފްލެޓަށް ދައްކަން ޖެހޭ ޑައުންޕޭމެންޓް އެޗްޑީސީ އަށް ދއްކާފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ފްލެޓްގެ ތަޅުދަނޑި ހަވާލު ކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ބުނީ ތަޅުދަނޑި ހަވާލު ކުރާނެ ވަކި ދުވަހެއް ވެސް އެޗްޑީސީން ހާމަކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ފްލެޓް ހަވާލު ކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ސާފް މައުލޫމާތު އެޗްޑީސީން ހިއްސާ ނުކުރާ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން މައުލޫމާތު ސާފް ކުރުމަށް ރާއްޖެއެމްވީން އެޗްޑީސީގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަށް ގުޅުމުން އޭނާ ފޯނަށް ޖަވާބު ދެއްވާފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި އެޗްޑީސީ މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ސައިމަން އަށް ވެސް ގުޅުމުން އޭނާ ވެސް ފޯނަށް ޖަވާބު ދެއްވާފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި ވައިބާ މެދުވެރިކޮށް މެސެޖު ކުރުމުން މެސެޖް ބެއްލެވި ނަަމވެސް ސައިމަން ޖަވާބު ދެއވާފައެއް ނުވެއެވެ.

ކުރީގެ އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ހުރި ބިމާއި ގާކޮށީގައި އިންޑިއާގެ ޓާޓާ ކުންފުނިން އަޅާފައިވާ ފްލެޓު ގަންނަން ލޯނަށް ހޮވިފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅަން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ދީފައި މުއްދަތަކީ މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

ފްލެޓު ލިބުނު މީހުންނަށް އެޗްޑީސީން ފޮނުވި ސިޓީގައި ބުނެފައި ވަނީ ބޭންކު ނުވަތަ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަން މެދުވެރިކޮށް ފްލެޓުގެ އަގު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ލޯނަށް ހޮވިފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން ޖެނުއަރީ މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 3:00ގެ ކުރިން އެކުންފުންޏަށް ހުށަހެޅުމުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށްގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ފްލެޓް ހަވާލުކުރެވޭނީ ޑައުންޕޭމަންޓް ދެއްކުމަށް ފަހު "ޓްރައިޕަޓައިޓް" އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުމުން ކަމަށް ވެސް އެ ސިޓީގައި ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފްލެޓުގެ އަގު އެއްކޮށް އަދާކުރަން ބޭނުންވާ މީހުން ވެސް ޖެނުއަރީ މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 3:00ގެ ކުރިން އެކުންފުންޏަށް އެންގުމުން ފްލެޓު ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނެފައި ވެއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މީގެ ކުރިން ދިން އިންޓަވިއެއްގައި ސައިމަން ވިދާޅުވެފައި ފްލެޓަށް ޑައުން ޕޭމަންޓާއި ދެ މިލިޔަން ރުފިޔާ އެއްކޮށް ދައްކާނެ މީހުން އެބަތިބި ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން ސްކްރީނިންގ ހަދަން ނިންމާފައިވަނީ އެ ފަރާތްތައް ވަކިކޮށް، ފްލެޓަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް އިތުރު ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދޭންޖެހޭ ފަރާތްތައް ތިބިތޯ ބަލައި އެ ފަރާތްތައް ދެނެގަތުމަށް ކަމަށެވެ.

ސޯޝަލް ހައުސިން ފްލެޓްތަކާ އަޅާ ބަލާއިރު ޓާޓަ ފްލެޓް ގަންނަން ދާ ހަރަދު ބޮޑު ކަމަށް ފްލެޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކުން ބުނަމުންދާތީ އެކަމާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއެމްވީން ސުވާލު ކުރުމުން ސައިމަން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެހެން ފްލެޓްތަކަށް ވުރެ ޓާޓާ ފްލެޓްތަކުގެ އަގު ވަކި ބޮޑު ނުވާނެ ކަމަށާއި އެޗްޑީސީ ފްލެޓްތައް ވިއްކަނީ ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން ކަމަަށެވެ. އަދި ފްލެޓް ގަތުމަށްދާ ހަރަދު ބޮޑުތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯއާ މެދު އެއްޗެއް ބުނަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ސައިމަން ވިދާޅުވިއެވެ.

ގާކޮށްޓާއި، ކުރީގެ އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ހުރި ބިމުގައި ހަދާފައިވާ ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިންމައި، އެތަނުގައި ހުރި ރީޓެއިލް ފިހާރަތައް ފިޔަވާ، އެހެން ހުރިހާ ފްލެޓްތަކެއް އިންޑިޔާގެ ޓާޓާ ކުންފުނިން ދިވެހި ސަރުކާރާއި ޙަވާލުކުރައްވާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އަރަބިއްޔާ ހުރި އިމާރާތުގައި 90 އެޕާޓްމަންޓް އަދި ގާކޮށި ހުރި އިމާރާތުގައި 198 އެޕާޓްމަންޓް ހިމެނެއެވެ. މިއިން ކޮންމެ އެޕާޓްމަންޓެއް ވެސް ހަދާފައިވަނީ ތިން ކޮޓަރި އާއި، ދެ ފާޚަނާއާއި އަދި އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާ ބަދިގެއެއް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް