ކ. މާލެ
|
7 ނޮވެންބަރ 2021 | އާދީއްތަ 12:45
ދ.ކުޑަހުވަދޫ
ދ.ކުޑަހުވަދޫ
އެމްއާރްޑީސީ
އީޕީއޭ
ކުޑަހުވަދޫން ރުއްގަސް ބޭރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފި
 
70 އިންސައްތައިގެ ރުއްގަސް ރަށުން ބޭރު ކުރުމުގެ ހުއްދަ އީޕީއޭއިން ވަނީ ދީފައި

ދ. ކުޑަހުވަދޫގެ ކައުންސިލާއި ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ބަހެއް ނެތި އެރަށުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ރުއްތަކެއް ބޭރުކުރަން އުޅުނު މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެފައި ވަނިކޮށް އެރަށުން ރުއްގަސް ބޭރުކުރުމުގެ ހުއްދަ އީޕީއޭއިން ދީފިއެވެ.

ކުޑަހުވަދޫގައި ޖުވެނައިލް ސެންޓަރެއް އެޅުމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީއަށް ދީފައިވާ ބިމުގައި ހުރި 195 ރުއް ނަގައިގެން ރަށުން ބޭރުކުރަން އުޅެނިކޮށް މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އެރަށުގެ ކައުންސިލާއި ރައްޔިތުންތަކެއް ވަނީ އެކަމާ ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

މި މައްސަލަ ފެންމަތިވެފައި ވަނިކޮށް އީޕީއޭއިން ބުނީ އެބިމުގައި ހުރި 79 ރުކާއި 26 ގަސް ނެގުމަށް އެ އިދާރާގެ އިއުތިރާޒެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެތަނުން ނަގާ ރުއްގަހުގެ 30 އިންސައްތަ އެ ރަށުގައި އިންދުމަށް އީޕީއޭއިން ވަނީ ޝަރުތުކޮށްފައެވެ. އަދި ބާކީ 70 އިންސައްތަ ރުއްގަސް ރަށުން ބޭރުކުރުމުގެ ހުއްދަ އީޕީއޭއިން ވަނީ ދީފައެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން އެރަށުން ރުއްގަސް ބޭރު ކުރާނަމަ، ބޭރުކުރާ ކޮންމެ ރުކެއް އަދި ގަހެއްގެ އަދަދާއި އަހަރު އެނގޭނެ ގޮތަށް ފާހަގަކުރުމުގެ އިތުރުން، ކަނޑާ ކޮންމެ ރުކަކަށް ނުވަތަ ގަހަކަށް ދެރުއް ނުވަތަ އެ އަދަދަށް ގަސް އިންދުމަށް ވެސް އީޕީއޭއިން ވަނީ ޝަރުތުކޮށްފައެވެ. އީޕީއޭއިން ދިން ހުއްދައިގެ ތެރޭގައި، މިކަން ކުރުމުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް އިޖްތިމާއީ މައްސަލައެއް ނުނިކުންނަ ގޮތަށް ކައުސިލާއި މަޝްވަރާކޮށް، ކަމާބެހޭ އެހެން އިދާރާތަކުން ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަތައް ނެގުމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

މިތަނުން ނަގާ ރުކެއްގައި އެއްވެސް ވަރަކަށް ރުކުމަޑި ހުރި ނަމަ އެ ރުއްތައް ކުޑަހުވަދޫން ބޭރެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ރަށުގެ ހޭޅީގައި އެންމެ ގޮނޑުދޮށަަށް ހެދިފައިވާ ރުއްގަހުން ފެށިގެން 20 މީޓަރު ފުޅާ ސަަރަހައްދުގައި ހުރި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ރުއްގަހެއް ނުނެގުމަށް އީޕީއޭއިން ވަނީ އަންގާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް