ކ. މާލެ
|
1 ނޮވެންބަރ 2021 | ހޯމަ 13:56
އިހަވަންދިއްޕޮޅު ޕޯޓް ތަރައްގީވެގެންދާއިރު އޮންނާނެ ގޮތުގެ ކުރެހުމެއް
އިހަވަންދިއްޕޮޅު ޕޯޓް ތަރައްގީވެގެންދާއިރު އޮންނާނެ ގޮތުގެ ކުރެހުމެއް
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ
އިހަވަންދިއްޕޮޅު ޕޯޓް
އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި އާގު ބޯޓު ފަހަރަށް ޚިދުމަތް ދެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދުމަށް އެދި މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް ހުށަހަޅައިފި
 
އިހަވަންދިއްޕޮޅަކީ، ފަޅުވެރިންނަށް ޚިދުމަތްދެވޭނެ ޕޮއިންޓަކަށް ހެދިދާނެ
 
ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާ އިތުރުވެ، ދިރިއުޅުން ތަރައްގީކޮށް ކުރިއެރުވިދާނެ
 
އުލިގަމު ހުރަސްކޮށް ދުވާލަކު 45 އާއި، 55އާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް އާގު ބޯޓު ދަތުރުކުރޭ

އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި އާގު ބޯޓު ފަހަރަށް ޚިދުމަތް ދެވޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް އެދި މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ހުށަހެޅުއްވި މިގަރާރުގައި ބުނެފައިވަނީ، ރާއްޖެއަކީ ހުޅަނގާއި އިރުން މުދާ ހިފައިގެންދާ އާގު ބޯޓު ފަހަރު، ދަތުރުކުރާ މަގުގައި އޮތް ގައުމަކަށްވެފައި، ޚާއްސަކޮށް ރާއްޖޭގެ އުތުރުގައި އޮތް 8 ޑިގްރީ ޗެނަލަކީ ކާގޯ ބޯޓުފަހަރު ހުރަސްކުރާ ޗެނަލަކަށްވާތީ، މިކަމުން ހޯދެން އޮތް ނަފާ ހޯދުމަކީ، މި ސަރަހައްދުގެ އެހެން ގައުމުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް އަމާޒު ހިފިދާނެ ސިނާޢަތެއް ކަމަށެވެ. ބޭރުގެ އާގުބޯޓުފަހަރަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ސިނާޢަތެއް މިހިނދުން މިހިނދަށް ގާއިމުކުރުމަކީ، ބޭނުންތެރިކަމެއް ކަމަށް ގަރާރުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ރާއްޖެ ހުރަސްކޮށް ގައުމުތަކަށް ގެންދާ މުދަލުގެ އަގު އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށާއި، ރާއްޖެ ހުރަސްކޮށްދާ ބޯޓުފަހަރު ކޮންމެ އަހަރަކު ހާހުން އިތުރުވަމުން އަންނަކަން ފާހަގަކޮށް ސަލީމް ވިދާޅުވީ، އެ ބޯޓުފަހަރުން ގެންދާ މުދަލުގެ އަގު ބިލިއަނުން ގުނާލެވޭ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެ ސިނާއަތުގެ މަންފާ ހޯދުން މުހިއްމު ކަމަށެވެ. އެ މަންފާ ލިބޭނެ ޓްރާންސްޝިޕްމެންޓް ޕޯޓެއް، މިދިޔަ ދިގު މާޒީގައި ގާއިމުވެފައި ނެތް ކަމަށާއި، ރާއްޖެއަކީ މި ސިނާޢަތުން އެންމެ ފައިދާ ވާނެ ގައުމު ކަމުގައި ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ. މިއީ އައު ވިސްނުމެއް ނޫން ކަމަށާއި، ކޮންމެވެސް ސަބަބަކާހެދި އެއަށް އަމަލީ ސިފައެއް މިހާތަނަށް ގެނެވިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

މިފަދަ ބަނދަރެއް ގާއިމުކުރުމަށް ބިލިއަނުން އިންވެސްޓްމެންޓް ބޭނުންވާނެކަން ގަބޫލުފުޅުކުރެއްވޭ ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް އެވަރުގެ ފައިނޭންސާ ނުލައި ވެސް މިހާރުވެސް ކުރެވިދާނެ ކަންކަން އެބަހުރި ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ. ބޯޓުތައް ބަނދަރުކުރެވި، ކޮންޓެއިނަރުތައް ބާލައި، ކަންކަން ނުކުރެވުނަސް، އިހަވަންދިއްޕޮޅަކީ، ފަޅުވެރިންނަށް ޚިދުމަތްދެވޭނެ ޕޮއިންޓަކަށް ހެދިދާނެ ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިކަންކަމާއެކު ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާ އިތުރުވެ، ދިރިއުޅުން ތަރައްގީކޮށް ކުރިއެރުވިދާނެ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެކަންއެކަންކުރަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިސަރުކާރުން އުލިގަމުގެ މުހިއްމުކަން ބަލައިގެންފި ކަމަށާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފުރަތަމަ ވެސް ކުރި މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި، އުލިގަމަށް އަންނަ ޔޮޓު ފަހަރުން ފީއެއް ނެގުމަށް ކަނޑައެޅުނުކަން ސަލީމް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އުލިގަމު ހުރަސްކޮށް ދުވާލަކު 45 އާއި، 55އާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް އާގު ބޯޓުފަހަރު ދަތުރުކުރާކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން ސަލީމް ވިދާޅުވީ، މިހާރުވެސް މާލެ ސަރަހައްދުގައި އެމްއެންޑީއެފުން ސަލާމަތީ ކަންކަން ބަލަހައްޓަމުންދަނީ މާލެ ސަރަހައްދަކީ ޕޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފައިވާތީ ކަމަށެވެ. އުލިގަމުގައި މި ޚިދުމަތް ނުދެވެނީ އުލިގަމަކީ ޕޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފައި ނުވާތީ ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ. މިކަން އިސްލާހު ކުރެވުނަސް ނައްތާލެވެނީ އޮތް ވަރަށް ވުރެ ބޮޑު ހުރަހެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އުލިގަމުގައި ވެސް، ކަސްޓަމާއި، އެމްޕީއެލް، އަދި ޕޯޓް ހެލްތް ފަދަ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތައް އެބަހުރި ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން ފައިދާވާނެ ގޮތަށް ބޯޓު ފަހަރަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ސިނާޢަތް އެ ތަނުގައި ފެށިދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންކަމުން މިހާރުން މިހާރަށް އުލިގަމުގައި ހުރަސްކުރާ ބޯޓު ފަހަރަށް ކޮންމެވެސް ޚިދުމަތެއް ދެވޭނެ މަގު ފަހިކުރުމާއި، ސެކިއުރިޓީ ފޯރުކޮށްދިނުން މިހާރުވެސް ހަމަޖެހިގެންދާނެ ގޮތެއް ބައްލަވައިދެއްވުމަށް ސަލީމް އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ކޮވިޑް 19ގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ ބޯޑަރުތައް ބަންދުވެ ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދު ހުއްޓުމަކަށް އައި ހިނދު ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު އެކަމަކަށް ބަރޯސާވެފައިވާ ފަތުރުވެރިކަން ހުއްޓި، އެ ސިނާޢަތަށް ބަރޯސާ ވެފައިވާ އަދި އާމްދަނީ ލިބޭނެ އެހެން ދޮރުތައް ބަންދުވުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު އެހެން ގޮތަކަށް ބައްޓަން ކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން މިވަނީ ބޮޑުވެފައި ކަމަށް ގަރާރުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. ފަތުރުވެރިކަމަކީ ދުނިޔެއަށް އަންނަ ކިތަންމެ ކުޑަ ލޮޅުމަކުން ވެސް އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކޮށްފާނެ ސިނާޢަތެއް ކަމަށާއި، ޚާއްސަކޮށް ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް އެކަމުން އަސަރު ކުރާކަން ކޮވިޑްގެ ސަބުން އެނގިގެން ދިޔަ ކަމަށެވެ. އެކަން މިހާރު ރާއްޖެ ތަޖުރިބާ ކޮށްފައިވާ ކަަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެ ސިނާޢަތަށް އެކަނި ބަރޯސާވެގެން އޮތުމަކީ ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ކުރަން ހެޔޮވެސް ނުވާވަރުކަމެއްކަން ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން އެނގި ދަސްވެއްޖެ ކަމަށް ސަލީމް ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެ ފިލާވަޅުގެ އަލީގައި އިޤްތިޞާދީ މާހިރުން ގޮވަމުން ދަނީ އިކޮނޮމިކް ޑައިވަރސިފިކޭޝަންގެ މުހިއްމު ކަމުގެ ވާހަކަ ކަމަށާއި، އިޤްތިޞާދު ބިނާކުރެވޭނެ އެހެން ކަންކަން ބަލައި، އެކަމަށް ޕްލޭން ކުރުން މުހިއްމު ކަމަށް ގަރާރުގައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މިއީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހަނިކުރާ ސަރުކާރެއް، މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެމަންޒަރު: ބިގޭ
ނާޒިލް ޕީއެންސީ މެންބަރުންނަށް "އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓާއި ގުޅިގެން ތެދުވެ ވާހަކަދައްކަވާކަށް ނުކުރޭނެ، މިއަދު ފޮށާ ގެއްލިއްޖެ"
ހެޔޮނިޔަތުގައި އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓު މަނާކުރަން ބޭނުންކަމުގައި ވާނަމަ ރައީސްގެ ގަރާރަކުން ވެސް ނިންމާލެވިދާނެ، ކުރީ ސަރުކާރުން ނުކުރީކަމަށް ބުނެ ފުއްދާލެވެން ނެތް - މައުރޫފް
ރުހުން ނުލިބުނު ތިން ވަޒީރުންނަށް އައު މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި
ޔަހޫދީންނަކީ ﷲ ބާވާލެއްވި ދީނެއްގައި ރަސޫލުންނަށް އީމާން ވެފައިތިބި ބައެއް، ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރުމުގައި ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ - ގާސިމް
އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރާ ބިލު 241 ކޮމެޓީއަށް
ކުރިން ރުހުން ނުލިބޭ ތިން ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަށް ތާވަލްކޮށްފި
އިނގިރޭސި ޕާލިމެންޓާއި ރާއްޖޭގެ ޕާލިމެންޓާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށްފި