ކ. މާލެ
|
30 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 12:05
އައިޖީއެމްއެޗްގެ ހުޅަނގު ފަރާތު ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ހެދިފައި އޮންނަ ފެންގަނޑު،
އައިޖީއެމްއެޗްގެ ހުޅަނގު ފަރާތު ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ހެދިފައި އޮންނަ ފެންގަނޑު،
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް
މަގުމަތީގައި ފެންބޮޑުވާ މައްސަލަ
އައިޖީއެމްއެޗްގެ ކޫލިން ޓަވަރުތަކުން ދޫކުރާ ފެނުން މަގުމަތީގައި ފެންބޮޑުވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރަނީ
 
އާންމު ރައްޔިތުންނަށް އުނދަގޫ ވާފަދަ އަމަލުތައް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައިވޭ
 
މަގުމައްޗަށް ފެން ދޫކުރަމުންދަނީ ހުއްދައެއް ދީގެނެއް ނޫން
 
އެ ސަރަހައްދުން ހިނގާއުޅޭ މީހުންނަށާއި ވެހިކަލް ދުއްވާ މީހުންނަށް އުނދަގޫތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވޭ

އައިޖީއެމްއެޗްގެ ހުޅަނގު ފަރާތުން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ހެދިފައި އޮންނަ ފެންގަނޑަކީ އައިޖީއެމްއެޗްގެ ކޫލިން ޓަވަރުތަކުން ބޭރުކުރާ ފެން ކަމަށާއި، އެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ.

ކައުންސިލުން ބުނީ އައިޖީއެމްއެޗްގެ ހުޅަނގު ފަރާތުން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގެ އިންފާރު ކައިރި ހެދިފައި އޮންނަ ފެންގަނޑުގެ ސަބަބުން އެ ސަރަހައްދުން ހިނގާއުޅޭ މީހުންނަށާއި ވެހިކަލް ދުއްވާ މީހުންނަށް އުނދަގޫތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެމައްސަލަ ކައުންސިލްގެ ސަމާލު ކަމަށް އައުމާއެކު، ބެލިބެލުމުން ފެންގަނޑު ހެދެނީ އައިޖީއެމްއެޗްގެ ކޫލިން ޓަވަރުތަކުން ބޭރުކުރާ ފެނުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ކައުންސިލަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކޫލިންގ ޓަވަރުތަކުން ބޭރުކުރާ ފެން ދޫކުރަމުންދަނީ ކައުންސިލަށް އެނގިގެން ނޫންކަމަށާއި އަދި ފެން މަގުމައްޗަށް ދޫކުރަމުންދަނީ އެއްވެސް ހުއްދައެއް ދީގެން ނޫން ކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

ކައުންސިލުން ބުނީ މިފެންގަނޑުގެ ސަބަބުން އެމަގުން ހިނގާ މީހުންނާއި، ވެހިކަލް ދުއްވާ މީހުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމަށް އައިޖީއެމްއެޗްގެ ފަރާތުން އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އާއި ވާހަކަ ދެކެވި އެފެންގަނޑު އެތަނުގައި ނޯންނާނެ ގޮތަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް އެކަމަށް ހައްލެއް ލިބިފައި ނުވާކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން އެފެންގަނޑު އެތަނުގައި ނުހެދޭނެގޮތެއް ހެދުމަށް، ކައުންސިލުން އިސްވެ އައިޖީއެމްއެޗްއާއި ވާހަކަދައްކާ އެމަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި އައިޖީއެމްއެޗްއިން ފޯރުކޮށްދީގެން ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ކުރާގޮތަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަަމަށެވެ. އަދި މާލޭ ސިޓީގެ މަގުމައްޗަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ފެން ދޫކުރުމަކީ ހުއްދަދޭ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި، އާންމު ރައްޔިތުންނަށް އުނދަގޫ ވާފަދަ އަމަލުތައް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނުކުރުމަށް ކައުންސިލުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް