ކ. މާލެ
|
26 އޮކްޓޯބަރ 2021 | އަންގާރަ 08:56
ފުލުހުންގެ ބޯޑުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ނިންމާފައިވަނީ ހަތް އޮފިސަރުން
ފުލުހުންގެ ބޯޑުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ނިންމާފައިވަނީ ހަތް އޮފިސަރުން
ޕޮލިސް
ފުލުހުންގެ ބޯޑުގެ ނިންމުން
ތިން އޮފިސަރުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ނިންމި ނިންމުން މަޑުޖައްސާލުމަށް އަމުރުކޮށްފި
 
ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅީ ފަސް އޮފިސަރުން
 
ދެ އޮފިސަރަކު މިހާރުވަނީ ވަނީ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައި

ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުމަށް ޕޮލިސް ބޯޑުން ނިންމައި ނޯޓިސްދީފައިވާ ހަތް އޮފިސަރުންގެ ތެރެއިން ތިން އޮފިސަރަކުން ވަޒީފާއިން ވަކިރުމަށް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ހައިކޯޓުން އަމުރުކޮށްފިއެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހު ހައިކޯޓުން ނެރުނު އަމުރުގައި ބުނެފައިވަނީ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ޕޮލިސް ބޯޑުން ކަނޑައެޅި އޮފިސަރުން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ނިމެންދެން ދައުވާ ކުރާ ފަރާތްތައް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރިއަށް ނުގެންދިޔުމުގެ ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދެވޭނެ ތަނެއް ނެތްކަމަށް އެ ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާތީ، ސިވިލް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ އަމުރު ބާތިލްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ނިމެންދެން އޭގެތެރެއިން ތިން އޮފިސަރަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށެވެ.

ހައިކޯޓުން ވަކި ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެން ވަޒީފައިން ވަކި ނުކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފައިވާ ތިން އޮފިސަރުންނަކީ، އިސްމާޢީލް ޝަމީމް އާދަމް، ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް އަދި މުޙައްމަދު ދާއޫދެވެ. ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އަޙްމަދު މުޙައްމަދު އާއި މުޙައްމަދު ޖަމްޝީދެވެ.

އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ޖަމްޝީދު އާއި އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަހުމަދު މުހައްމަދު (ޓޫފޯ) މަގާމުން ވަކިކުރީ، ފުލުހުންގެ ލޯންޗުފަހަރު ރާއްޖޭން ބޭރުން މަރާމާތުކުރުމުގައި މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ތުހުމަތުކުރެވި އެ މައްސަލަ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާތީއެވެ.

Advertisement

ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އިސްމާއިލް ޝަމީމް މަގާމުން ވަކިކުރަނީ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވި އެ މައްސަލަ ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނާއި އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުން ތަހުގީގުކުރާތީއެވެ.

އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ ފަރުހާދު ފިކުރީ މަގާމުން ވަކިކުރަން ނިންމީ ތަހުގީގުކުރަމުން ދިޔަ ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ހެކި ނައްތާލި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައެވެ. އެއީ ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަށް އަތުލާފައި އޮތް ފޯނެއްގައި ހުރި ފޮޓޯތަކެއް ނައްތާލުމާ ގުޅިގެންނެވެ. މިކަން އޭނާ ކޮށްފައި ވަނީ މިހާރުގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު ހަމީދު މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިންނެވެ. މި މައްސަލައިގައި ފަރުހާދާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އޭރު އަންގާފައި އޮތް ނަމަވެސް، ހަމައެކަނި ނިންމާފައި ވަނީ އޭނާއަށް ނަސޭހަތް ދިނުމަށެވެ. ނަމަވެސް، އަލަށް އެކުލަވާލި ޕޮލިސް ބޯޑުން މި މައްސަލަ ނިއުޅައި އޭނާ ވަކިކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ނިންމިއެވެ.

ޗީފް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އަބްދުﷲ ޝަރީފު މަގާމުން ވަކިކުރަން ނިންމީ، ސިޔާސީ ފަރާތެއް ބުނެގެން ކުށްވެރިޔަކު ދޫކޮށްލި ކަމަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތުގައެވެ. އެ މައްސަލަ ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން އަންނަނީ ބަލަމުންނެވެ.

ޗީފް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އަހްމަދު ޝުހާދު ވަކިކުރަނީ ވެސް އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް ތުހަމަތުކުރެވި އެ މައްސަލަ ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނާއި އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުން ތަހުގީގުކުރަމުންދާތީއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް