ކ. މާލެ
|
22 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ހުކުރު 20:25
ހދ މަކުނުދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ގޮށިގާޑިޔަލެއްގައި ބަލި މީހަކު ގެންދާ ފޮޓޯއެއް
ހދ މަކުނުދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ގޮށިގާޑިޔަލެއްގައި ބަލި މީހަކު ގެންދާ ފޮޓޯއެއް
ފޭސްބުކް- ކާމިލް އަހުމަދު
ރަށްރަށަށް އެމްބިއުލާންސް ފޯރުކޮށްދިނުން
ފުރޮޅުލީގޮނޑީގައި އާންމުކޮށް ގެންދާ މީހަކު ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ގޮށިގާޑިޔަލެއްގައި
 
މަކުނުދޫއަށް ގެންނަން ހަމަޖެހިފައިވާ އެމްބިއުލާންސް ވަނީ ރާއްޖެ ގެނެސްފައި
 
ބަލިމީހާއަކީ ފުރޮޅުލީގޮނޑީގައި ތަންތަނަށް ގޮސް އުޅޭމީހެއް

ހދ މަކުނުދޫގައި ބަލި މީހަކު ގޮށިގާޑިޔަލެއްގައި ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ގެންދިޔަ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެއެވެ.

އުމުރުން ދުވަސްވީ ފިރިހެނަކު ގާޑިޔަލެއްގައި ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ކުރިމަތީގައި ހުންނަ ފޮޓޯއާއެކު ލިޔެފައިވާ ޕޯސްޓެއް މީސްމީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާއިރު، އެ ޕޯސްޓުގައި ބުނެފައިވަނީ މަރުކަޒުގެ އެމްބިއުލާންސް ހަލާކުވެފައިވާތާ އެތައް ދުވަހެއް ވެފައިވާ ކަމަށާއި، ގާޑިޔަލުގައި ބަލިމީހާ ގޮވައިގެން ދިޔައީ އޭނާގެ ދަރިފުޅު ކަމަށެވެ. ފޮޓޯ އާންމުވުމާއެކު، ގިނަ ބަޔަކު ގެންދަނީ އެކަމަށް ފާޑުކިޔަމުންނެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެ މީހާއަކީ އާންމުކޮށް ފުރޮޅުލީގޮނޑީގައި ތަންތަނަށް ގޮސް އުޅޭ މީހެކެވެ. ނިމިދިޔަ އިންތިޚާބުގައިވެސް ވޯޓުލުމަށް ގޮސްފައިވެއެވެ. އޭނާ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ގެންދިއުމަށް އެމްބިއުލާންސް ބޭނުންވާކަމަށް ބުނެ ގުޅުމުން މަރުކަޒުން ވަނީ އެމްބިއުލާންސް އޮތީ ދުއްވޭ ހާލަތުގައި ނޫންކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެއެމްވީން ސުވާލު ކުރުމުން މަކުނުދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު ހިންގެވުމާއި ހަވާލުވެ ހުންނެވި ހާމިދު އިބްރާހިމްވެސް ވަނީ އެމީހާއަކީ ފުރޮޅުލީގޮނޑީގައި ތަންތަނަށް ގޮސް އުޅޭމީހެއްކަން ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވާފައެވެ. ހާމިދު ވިދާޅުވީ، އާންމު އުސޫލުން ބަލި ހާލަތުގެ ސަބަބުން ސިއްހީ މަރުކަޒަށް އައުމަށް އުޒުރުވެރިވާ މީހުންގެ ގޭގެޔަށް ގޮސް ފަރުވާދެވޭފަދަ ކަންކަމުގައި ފަރުވާދޭ ކަމަށެވެ. މިހާރު ފެންމަތިވެގެން އުޅޭ މައްސަލައިގައި އެމްބިއުލާންސް ނެތްކަން ފާހަގަކޮށް ޑޮކްޓަރުންގެ ލަފަޔާއެކު އޭނާ މަރުކަޒަށް ގެނައުމަށް އާއިލާއަށް އެންގީ ކަމުގައެވެ.

ހާމދިު ވިދާޅުވީ، މަކުނުދޫއަށް ގެންނަން ހަމަޖެހިފައިވާ އެމްބިއުލާންސް ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވާ ކަމަށާއި، އެ އުޅަނދުގެ ބެލުންތައް ނިމި ރަޖިސްޓްރީގެ ކަންކަން ކުރިއަށްދާކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަަމަށެވެ. މިނިސްޓްރީން އެގޮތަށް އަންގާފައިވާކަަމަށް މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރާއީވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެއީ މުޅިން އައު އެމްބިއުލާންސެއް އެރަށަށް ސަރުކާރަކުން ފޮނުވާ ފުރަތަމަ ފަހަރުކަންވެސް މެމްބަރު ރާއީ ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.

ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކަށް ދިމާވެފައިވާ އެމްބިއުލާންސްގެ ދަތިކަމުގެ އިތުރުން، ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން މަރުކަޒުތަކާ ހަވާލުކުރި ސީ އެމްބިއުލާންސްތަކާއި ގުޅިގެންވެސް ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ދަނީ ފެންމަތިވަމުންނެވެ. އެގޮތުން ސީއެމްބިއުލާންސްގެ ޚިދުމަތް ފެށުމަށްޓަކައި 2015 ވަނަ އަހަރު އެމްއެންޑީއެފާ ހަވާލުކުރި އުޅަނދުތަކަކީ ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވެ ހާލަތު ދަށްވެފައިވާ އުޅަނދުތަކަކަށްވާއިރު، އޭރު ހަވާލު ކުރެވުނު 27 އުޅަނދަކީވެސް ކުރީގައި ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައި ބޭނުންކުރަމުން އައި 10 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ އުޅަނދުތަކެކެވެ. އެތަކެތީގެ މަރާމާތަށްވެސް ވަނީ އިތުރު އެތައް ޚަރަދެއް ކުރަން ޖެހިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
20%
7%
7%
40%
7%
20%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ކުޅުދުއްފުށި ހޮސްޕިޓަލުން ޑެންގީ ހުން ޖެހިފައިވާ ތުއްތު ކުއްޖަކަށް އިހުމާލުވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ބަލަނީ
ރާއްޖޭގައި ޒިކާ ވައިރަސް ފެތުރެމުން ނުދޭ: ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
ސިއްހީ ޚިދުމަތްތަކާމެދު އިތުބާރު ގެއްލޭގޮތަށް ވާހަކަ ފަތުރައި، ފޮޓޯ އާންމުކުރުން ކުށްވެރިކޮށްފި
މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ހުރިހާ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ޑައެލިސިސް ޚިދުމަތް ފަށަނީ
އޮކްސިޖަން ފުޅިން އޮކްސިޖަން ހުސްވެގެން މީހަކު މަރުވިކަމުގެ ތުހުމަތު، މައްސަލަ ދަނީ ބަލަމުން
ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ޤާނޫނަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި އިސްލާހުން އެކަށީގެންވާ ބަދަލެއް އަންނާނެކަމަށް ނުބެލެވޭ - ޒިޔާދު
24 ގަޑިއިރަށް ޚިދުމަތް ބަދަލުކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ސިއްހީ މަރުކަޒަކަށް 24 ގަޑިއިރު ޚިދުމަތް ނުދެވޭނެކަމަށް ނާނގާނެ: މިނިސްޓަރު ހަލީލު
މޮޅަދޫގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައި އޮތީ ބަޖެޓު ނެތުމުން، ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ކުޑަބޮޑު ރަށެއް ނުބަލަން: މިނިސްޓަރު ހަލީލު