ކ. މާލެ
|
19 އޮކްޓޯބަރ 2021 | އަންގާރަ 14:06
ޑްރަގް ބޮޑުން ފަސޭހައިން ދޫވާ މައްސަލައިގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށައަޅުއްވާފައިވާ ކުއްލި މައްސަލައަށް މެމްބަރު ސަލީމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
ރާއްޖޭގެ ޑްރަގް ވިޔަފާރީގެ މައްސަލަ
މެމްބަރު ސަލީމްގެ ސުވާލެއް: ޑްރަގް ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ކްލެމެންސީ ދޭން ފެށީ ކޮން ސަރުކާރަކުން؟
 
އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކަންބޮޑުވާ ޙަޤީޤީ ސަބަބަކީ ރާއްޖޭގައި މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަންނަ މިންވަރު އިތުރުވުން
 
ޚުދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ތަންފީޒީ އިދާރާތަކުން މިކަންކަމަށް ފާރަވެރިވޭ
 
އެންމެ ދެފުށް ފެންނަ ގޮތެއްގައި އެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތަން ފެންނަނީވެސް މި ސަރުކާރުންކަމަށް ވިދާޅުވި

މަސްތުވާ ތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް އެންމެ ބޮޑު ހަނގުރާމައެއް، އެންމެ ހެޔޮ ނިޔަތުގައި ކުރަމުންދަނީ މި ސަރުކާރުން ކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މެމްބަރު ސަލީމް އެހެން ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރާ މީހުން ފަސޭހައިން ދޫވާ މައްސަލައިގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކުއްލި މައްސަލައަށް ބަހުސް ކުރައްވަމުންނެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް ހުށަހެޅުއްވި މި މައްސަލައަށް ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މެމްބަރު ސަލީމް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރުމާއި ބޭނުން ކުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާ ގުޅޭ ޤާނޫނުތަކުގައި ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަބަދުވެސް އޮންނަ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ޤާނޫނުތަކަށް ބަދަލު ގެނެސް، ޑްރަގް މައްސަލަތަކުގައި ހިމެނޭ މީހުންނަށް ކްލެމެންސީ ދިނުމަކީ ކޮން ސަރުކާރަކުން ކުރި ކަމެއްތޯ މެމްބަރު ވަނީ ސުވާލު ކުރައްވާފައެވެ.

މެމްބަރު ވަނީ "އިއްޔެގެ ޙަޤީޤަތްތައް އޮޅުވާލުމަށް" މިއަދު މަސައްކަތް ނުކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ. އެގޮތުން މަސްތުވާ ތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް އެންމެ ބޮޑު ހަނގުރާމައެއް، އެންމެ ހެޔޮ ނިޔަތުގައި ކުރަމުންދަނީ މި ސަރުކާރުން ކަމަށާއި، އެންމެ ދެފުށް ފެންނަ ގޮތެއްގައި އެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތަން ފެންނަނީ ވެސް މި ސަރުކާރުންކަން މެމްބަރު ސަލީމް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

"އަޅުގަނޑުގެ އެއް ސުވާލު މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރަށް، ކުރީގަ މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރުމަކީ އެއްވެސް ގޮތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކްލެމެންސީ ދެވޭ ކަމެއް ނޫން، ލުއެއް ދެވޭ ކަމެއް ނޫން، ޤާނޫނަށް ބަދަލު ގެނެސް، ޓްރެފިކް ކުރާ މީހުންނަށް ކްލެމެންސީ ދެވޭގޮތަށް ނިންމީ ކޮން ސަރުކާރަކުންތޯ؟ އެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވައިފިނަމަ އަޅުގަނޑުގެ ވާހަަކަ މިހާ ހިސާބުން ނިންމާލާނަން"
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް

މެމްބަރު ސަލީމް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ޤާނޫނަށް ބަދަލު ގެނެސް، 10 އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުންދިޔަ ޑްރަގް ޓްރެފިކް ކުރި މީހަކަށް މާފު ދެއްވީ އޭރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވައި، މި ސަރުކާރުން "ސްޓޭޓް-ސްޕޮންސަރޑް" ޑްރަގް ވިޔަފާރި ހިންގަވާކަމަށް ވިދާޅުވުމަކީ އޭރު ކަން ހިނގާ ގޮތް ވިދާޅުވުން ފަދަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި މެމްބަރު ސިފަ ކުރެއްވިއެވެ. އޭރު އެކަން އެގޮތަށް ހިނގާކަމަށް ވެސް މެމްބަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

"ސަބްކޮންޝަސް މައިންޑުން އެ ވިދާޅުވަނީ އޭރު ކަން އޮތް ގޮތް"މެމްބަރު ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މިއަދު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކަންބޮޑުވާ ޙަޤީޤީ ސަބަބަކީ ރާއްޖޭގައި މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަންނަ މިންވަރު އިތުރުވުންކަން ވެސް މެމްބަރުގެ ވާހަކައިގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން 2018 ވަނަ އަހަރު 9 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފައިވާއިރު، 2019 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް އެ އަދަދު 284 ކިލޯއަށް އިތުރުވެފައިވާކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި 2020 ވަނަ އަހަރު 372 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފައިވާއިރު 2021 ގެ މިހާތަނަށް 315 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މެމްބަރު ވިދާޅުވީ، މިކަމުން ދޭހަކޮށްދެނީ މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފާރަވެރިވެ، ފުލުހުންނާއި ތަންފީޒީ އިދާރާތަކުން ވެސް ސީރިއަސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާކަމަށާއި، އެ ނިޔަތް އޮތް ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މިހާރުގެ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ހަމީދު މަޤާމާ ޙަވާލުވެވަޑައިގެން އިރު 10 އަހަރުވެފައިވާ ޑްރަގް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރިކަން ފާހަގަކުރައްވައި މެމްބަރު ވަނީ އެތަކެތި ނައްތާނުލައި ބަހައްޓާފައިވަނީ ކޮން ސަބަބަކާހުރެތޯ ސުވާލު އުފައްދަވާފައެވެ. އަދި ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން އިންތިޚާބުތަކާ ދިމާކޮށް އެތަނުން މަސްތުވާތަކެތި ނެރެ ބަހަމުން ގޮސްފައިވާކަމަށް ވެސް މެމްބަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ރަނގަޅު މާނައިގައި މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލައި ޤާނޫނުތައް ތަންފީޒު ކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާކަމަށް ވެސް މެމްބަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ޚުދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ތަންފީޒީ އިދާރާތަކުން މިކަންކަމަށް ފާރަވެރިވާ މިންވަރު އިތުރުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ބައެއް ތަފާސްހިސާބުތައް ހިއްސާކުރައްވަމުން މެމްބަރު ވިދާޅުވީ، މަސްތުވާތަކެއްޗާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކޮށް ނިންމައި، 300ށް ވުރެ ގިނަ މައްސަލަ ކޯޓުތަކަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ތަހުގީގު އަވަސްވި ނަމަވެސް، ކޯޓުތަކުގައި އަދިވެސް މައްސަލަތައް ހިނގާ ސްޕީޑު ލަސްކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ވެސް މެމްބަރު ސަލީމް ފާޅުކުރެއްވިއެވެ. ޖުމުލަކޮށް މި ކުއްލި މައްސަލައަކީ "ބުހުތާނު ދޮގު" ހިމެނޭ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި މެމްބަރު ސިފަކުރެއްވިއެވެ.

މެމްބަރު ސަލީމްގެ އިތުރުންވެސް މި މައްސަލައަށް ބަހުސް ކުރެއްވި ގިނަ މެމްބަރުން ވަނީ ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ މީހުންނަށް ވާގިވެރިވެ، މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް ފާޑުކިޔަމުންދާތީ މައްސަލަ ހުށައެޅުއްވުމުގެ ނިޔަތާމެދު ސުވާލު އުފައްދަވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
33%
0%
0%
0%
0%
67%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ކިލޯއަކަށްވުރެ ގިނަ ކެނެބިސްއާއެކު ދެ ދިވެހިން ހައްޔަރުކޮށްފި
ފަލަމަސްގަނޑުގައި މަސްތުވާތަކެތި ތަތްކޮށްގެން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
މިއީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހަނިކުރާ ސަރުކާރެއް، މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެމަންޒަރު: ބިގޭ
ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ވިލިނގިލިން ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށް އޭގެ ވިޔަފާރިކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް 20 ދުވަހަށް ބަންދުކޮށްފި
ނާޒިލް ޕީއެންސީ މެންބަރުންނަށް "އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓާއި ގުޅިގެން ތެދުވެ ވާހަކަދައްކަވާކަށް ނުކުރޭނެ، މިއަދު ފޮށާ ގެއްލިއްޖެ"
ހެޔޮނިޔަތުގައި އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓު މަނާކުރަން ބޭނުންކަމުގައި ވާނަމަ ރައީސްގެ ގަރާރަކުން ވެސް ނިންމާލެވިދާނެ، ކުރީ ސަރުކާރުން ނުކުރީކަމަށް ބުނެ ފުއްދާލެވެން ނެތް - މައުރޫފް