ކ. މާލެ
|
9 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 09:58
ޚާރިޖީވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ޚާރިޖީވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ހާރިޖީ ވުޒާރާ
މޫސުމީ ބަދަލުތައް
މޫސުމީ ބަދަލުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގައި މަތީފެންވަރުގެ ބައްދަލުވުމެއް
 
މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް ކުރާ އަސަރު ދުވަހަކަށްވުރެ ދުވަހެއް ދަނީ ބޮޑުވަމުން
 
މި ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ 26 އޮކްޓޯބަރުގައި
 
މޫސުމީ ބަދަލުތަކާއި ގުޅޭވާހަކަތައް ގިނަ އެއްވުންތަކުގައި ދަނީ ދައްކަމުން

މޫސުމީ ބަދަލުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަތީ ފެންވަރުގެ ބައްދަލުވުމެއް އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގައި ކުރިއަށްގެންދަން ނިންމައިފިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީވަޒީރު އަދި އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު ނިއު ޔޯކުން ދުބާއީއަށް, އަދި ދުބާއީން މާލެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އެންމެ ބޮޑަށް އަޑު އެއްސެވި އެއްވާހަކައަކީ މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ ވާހަކަތައް ކަމަށެވެ. މި ވާހަކަތައް އަޑު އައްސަވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޝާހިދު ވަނީ މިކަމާއި ގުޅޭ ޚާއްސަ ބައްދަލުވުމެއް އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގައި ކުރިއަށްގެންދަން ނިންމަވާފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޝާހިދު ވަނީ މިކަމާ ގުޅޭ މަތީ ފެންވަރުގެ ބައްދަލުވުމެއް އޮކްޓޯބަރު 26 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމައި، ގައުމުތަކުން އދ. އަށް އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ދާއިމީ މަންދޫބުންނަށް ސިޓީއަކުން އަންގަވާފައެވެ. މި ސިޓީގައި ވަނީ މޫސުމީ ބަދަލުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އާންމު މަޖިލީހުގައި އެއް ދުވަހުގެ ބަހުސެއް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށެވެ.

ބަހުސް ނުވަތަ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްގެންދަން ނިންމާފައިވަނީ ކޮޕް26 އަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުންނާއި، ދުނިޔޭގެ ފިނިހޫނުމިން 1.5 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސްގައި ބެހެއްޓުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަމާޒަށް ވާސިލްވުމަށާއި، މޫސުމީ ބަދަލުތަކަކީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ކަންކަމުގެ ތަރުތީބުން އެންމެ ޚާއްސަ އިސްކަމެއްދޭ އެއް ކަންތަކަށް ހެދުމަށް ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ދުނިޔޭގެ ފިނި ހޫނުމިން 1.5 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސްގައި ބެހެއްޓުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަމާޒަށް ވާސިލްވުމަށް ކުރެވޭނެ މަސައްކަތްތަކާއި، މާލީ ގޮތުން މިކަމަށް ވަސީލަތްތައް އިތުރުކުރުމަށް ކުރެވޭނެ ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދެކެވޭނެކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މޫސުމީ ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން ކުރެވޭނެ ކަންތަކާއި، ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާއެކުވެސް މިކަން ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ވާހަކަދެއްކޭނެ ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް ކުރާ އަސަރު ދުވަހަކަށްވުރެ ދުވަހެއް ދަނީ ބޮޑުވަމުންނެވެ. ރާއްޖެއިން ގެންދަނީ އެކި ތަންތަނުގައި މި ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. މިގޮތުން ދުބާއީ އެކްސްޕޯ 2020 ގައިވެސް މި ވާހަކަ ދެއްކެވުމަށް ޝާހިދު ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. އަދި އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރެއްވި ތަގުރީރުގައިވެސް މިކަމުގެ މައްޗަށް ވަނީ އަލިއަޅުވާލައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް