ކ. މާލެ
|
8 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ހުކުރު 15:33
އީރާންގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ: ހޮސެން އާމިރު
އީރާންގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ: ހޮސެން އާމިރު
ސީ.އެން.އެން
ލުބްނާން - އީރާން ގުޅުން
މިއަދު ވެއްޓިފައި އޮތް ހާލަތުން ލުބްނާނަށް އަރައިގަތުމުގެ ކުޅަދާނަކަށް އެބަހުރި: އީރާން
 
ލުބްނާނަށް މުހިންމު ކަމެއްގައި އީރާން އޮންނާނީ އެކުގައި: އީރާންގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ

މިއަދު ވެއްޓިފައި އޮތް ހާލަތުން ލުބްނާން އަރައިގަމުގެ ކުޅަދާނަކަމާއި ކެތްތެރިކަން އެމީހުންގެ ހުންނާނެ ކަމަށާއި، އެގައުމަކީ ދަތި އުނދަގޫ ހާލަތްތަކުން އަރައިގަނެފައިވާ ގައުމެއްކަމަށް އީރާންގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ހުސައިން އަމީރު އަބްދުﷲ ހިޔާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އެގައުމުގެ ހާލަތު ބަދަލު ކުރުމުގައި އެ ގައުމު އެކަހެރި ނުކުރައްވާނެކަމަށާއި، އީރާން އޮތީ ލުބްނާން އެދިއްޖެ އެހީއެއް ފޯރުކޮށްދެެއްވާ ގޮތަށް ކަމަށެވެ. ހުސައިން އަމީރު އަބްދުﷲ ހިޔާން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ލުބްނާނަށް ވަޑައިގެން އުޅުއްވަނީ ވެސް އީރާނަށް ވެދެވެން ހުރި އެހީއާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށެވެ.

ހުސައިން އަމީރު އަބްދުﷲ ހިޔާން މިހާރު ދަނީ ލުބްނާނަށް ދެ ދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވަމުންނެވެ. މިދަތުފުރުފުޅުގައި ލުބްނާންގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު މިގާތީގެ އިތުރުން، ލުބްނާންގެ ރައީސް މިޝޭލް އައުން އާއި ގާނޫން ހަދާ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުންނާ ވެސް ބައްދަލު ކުރައްވާނެ އެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ގޮތުން ލުބްނާނަށް މުހިންމު ކަމެއްގައި އީރާން އޮންނާނީ އެކުގައި ކަމަށާއި، އަދި އެގައުމުން އެހީތެރިކަމަށް އެދިއްޖެ ރޮނގަކުން އެހީތެރި ވެދެއްވާނެ އެވެ.

ލުބްނާންގެ އާބާދީގެ ބޮޑު ބައެއް ވަނީ ކަބޯތަކެއްޗަށް ޖެހިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ތެލުގެ ދަތިކަން އަދިވެސް ފިލައިގެން ނުދާއިރު، އެގައުމުގެ ހާލަތު އެންމެ ގޯސްވެފައިވާއެއް ސަބަބަކަށް ވެފައިވަނީ، އެގަަމުގެ ފައިސާގެ އަގު ދަށްވެފައިވުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް